Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Wołowie
Więzienna 6
56-100 Wołów
powiat: wołowski
713758100
zk_wolow@sw.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 713758100
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z obsługą formalnoprawną - uzyskaniem pozwolenia na budowę
- dla zadania pn.: Budowa placu spacerowego w Zakładzie Karnym w Wołowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z obsługą formalnoprawną -
uzyskaniem pozwolenia na budowę - dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu spacerowego wraz z infrastrukturą w
Zakładzie Karnym w Wołowie".

CPV: 71220000-6, 71221000-3,71000000-8, 71223000-7,71242000-6, 71248000-8,71320000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00394883, DKw.2232.4.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d212029-3867-11ef-880f-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie eZamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy". Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej zostały zawarte w pkt 8 i 11
specyfikacji warunków zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 ÷ 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych zwanym dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie, Ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów;
2) Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 71 37 58 508, adres e-mail: iod_wolow@sw.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz zawarciem Umowy.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami art. 78 ustawy, zawartych przez Zamawiającego umów lub
będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania
oraz nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11) Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
12) Zgodnie art. 75 ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.4.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z obsługą formalnoprawną -
uzyskaniem pozwolenia na budowę - dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu spacerowego wraz z infrastrukturą w
Zakładzie Karnym w Wołowie".
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert nastąpi przez ich uszeregowanie - od oferty z najwyższą liczbą punktów do oferty z
najniższą liczbą punktów. Oferta z najwyższą liczbą punktów stanowi ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą cena, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów,
3) zdolności ekonomicznej lub finansowej:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie - usługę projektową - o wartości nie mniejszej niż 40.000,00
zł brutto;
b)Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji
zamówienia następującymi osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności:
- Projektant branży architektoniczno-budowlanej - min. 1 osoba. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby
pełniącej funkcję - KIEROWNIKA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO. Projektant w tej branży musi posiadać uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą
Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa, oraz która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,
- Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - min. 1 osoba - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane lub równoważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz która przynależy do
właściwej izby samorządu zawodowego,
- Projektant branży elektrycznej - min. 1 osoba - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, zgodnie z aktualnie
obowiązującą ustawą Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, oraz która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,
- Projektant branży instalacyjnej - min. 1 osoba - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,
- Projektant branży teletechnicznej - min. 1 osoba - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane lub równoważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz która przynależy do
właściwej izby samorządu zawodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W
zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z
ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, tj.:
a)wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (przypadku, gdy w dokumentach
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostaną podane wartości podane w innych walutach niż złoty, będą
one przeliczone wg kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, aktualnych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu).
b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (ilekroć zamawiający wymaga
określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane rozumie przez to
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo
do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65)).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie te muszą zostać złożone w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w
treści art. 57 ustawy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego (składania wspólnej oferty),
Zamawiający uznaje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeśli:
a) warunki wymienione w rozdz. III ppkt. 1) i 2) swz spełni każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00367202/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi zamówienia,
b) warunki wymienione w rozdz. III ppkt 3) i 4) swz spełni którykolwiek z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert nastąpi przez ich uszeregowanie - od oferty z najwyższą liczbą punktów do oferty z
najniższą liczbą punktów. Oferta z najwyższą liczbą punktów stanowi ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą cena, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-07

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.