Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Ekologiczna wiata z tarasem widokowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ekologiczna wiata z tarasem widokowym

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 2
77-416 Tarnówka
powiat: złotowski
tel.: +48 067 2664002, fax: 67 2664002, 67 2664064
urzad@tarnowka.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tarnówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 067 266400
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tarnówka
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł na wykonanie robót budowlanych:
Ekologiczna wiata z tarasem widokowym w miejscowości Płytnica
i
zaprasza do złożenia oferty
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zabudowie trzech ścian wiaty, wymianie pokrycia dachowego oraz odnowieniu posadzki cementowej w miejscowości Płytnica na dz. nr ew. 106/1.
Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
o Elewacja fronotwa - Wymiana rozpory w konstrukcjach ściany z tarcicy nasyconej, malowanej impregnatem, farbą fotokatalityczną, kolor jako konstrukcja istniejąca. Stelaż dla montażu obicia elewacji z desek elewacyjnych gr 28 mm - 0,456 m?. Wykonanie elewacji na stelażu drewnianym z deski elewacyjnej na własne pióro, deska elewacyjna półokrągła. Półbal 28mm. Elewacja montowana w pola powstałe pomiędzy konstrukcji słupów wiaty. Tarcica nasycone, malowana impregnatem w kolorze na zewnątrz jak kolor konstrukcji istniejącej, od wewnątrz impregnatem bezbarwnym, widoczna struktura drewna - 38,539 m?. Okna drewniane, zespolone, wzmocnienie, dwuszybowe fabrycznie wykończone, dwudzielne, uchylne - 8,352 m?. Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowe drewniane z ruchomym słupkiem, drzwi płycinowe pełne, naświetlanie nad drzwiami, wym. 1,88*2,10m.
o Elewacje boczne - Wymiany i rozpory w konstrukcjach ściany z tarcicy nasyconej, malowanej impregnatem, farbą fotokatalityczną. Stelaż dla montażu dla obicia elewacji z desek elewacyjnych gr 28mm - 1,419m?.Wykonanie elewacji na stelażu drewnianym z deski elewacyjnej na własne pióro, deska elewacyjna półokrągła. Półbal 28mm. Elewacja montowana w pola powstałe pomiędzy konstrukcji słupów wiaty. Tarcica nasycone, malowana impregnatem w kolorze na zewnątrz jak kolor konstrukcji istniejącej, od wewnątrz impregnatem bezbarwnym, widoczna struktura drewna - 63,368 m?. Okna drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe fabrycznie wykończone, dwudzielne, uchylne - 14,4 m?.
o Dach - Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej - 12m?. Osadzenie okien w połaci dachowej - 3szt (nachylenie 24st, dł. Pokrycia 3,42). Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat - 187,22 m?. Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - 187,22 m?. Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną modułową - 187,22 m?. Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33cm - 14,8 mb. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku - 20 m?. Obróbki blacharskie z blach powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 24,49 m?.
o Posadzka - Posadzki typu Plastidur - epoksydowe pancerne EC o grubości 10.0mm - 174,788 m?.

Dokument nr: IZPW.272.5.2024

Składanie ofert:
Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnówce w terminie: do 08.07.2024r., do godz. 10:00 w pokoju nr 7 (sekretariat).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną: urzad@tarnowka.pl

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2024r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

4. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach:
Cena: 100%
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena oferty ma charakter ryczałtu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wykonania całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt:
1) pozyskania i transportu materiałów na miejsce budowy;
2) organizacji zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.;
3) dostarczenia do stanowiska roboczego urządzeń, narzędzi i sprzętu;
4) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcia ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania prac.
Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia i określenie ceny ryczałtowej.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z zapytania ofertowego wraz z załącznikami, uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium
6. Sposób przygotowania oferty:
6.1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym), podając cenę netto oraz cenę brutto.
6.2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
W przypadku wyboru drogi elektronicznej, ofertę składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Uwagi:
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Tarnówka reprezentowana przez Wójta Gminy Tarnówka;
siedziba: Urząd Gminy Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tarnówka: Pan Marcin Misztal,
adres e-mail: bhp@onet.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IZPW.272.5.2024 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się wykonawcami:
Roksana Kwiatek - tel. 67 266 40 02
e-mail: roksanakwiatek@tarnowka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.