Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1152z dziś
6788z ostatnich 7 dni
27880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej dobudowy...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej dobudowy trawiastej nawierzchni wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY (GLKS) FAŁKÓW
ul. ZAMKOWA 18
26-260 Fałków
powiat: konecki
tel: 447873535, tel: 603844174
przetargi@falkow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Fałków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 447873535, tel:
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY (GLKS) FAŁKÓW
zaprasza do złożenia ofert na:
,,Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej dobudowy trawiastej nawierzchni wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania"
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja płyty głównej naturalnego boiska piłkarskiego położonego Fałkowie na działce nr 1185 poprzez:
a) Część 1- Rozbudowę płyty trawiastego boiska piłkarskiego o dodatkową powierzchnię 20m x 105m, na sąsiadującej z obecnym boiskiem działce nr 1184 w tym:
- zdjęcie wierzchniej warstwy darniny w obmiarze 20m x 50m x 0,1m (100m3) wraz jej przesunięciem i rozplantowaniem w drugim (zaniżonym) końcu nieruchomości przeznaczonej pod budowaną płytę boiska
- przywóz ziemi do wyrównania nieruchomości w ilości 100m3 wraz jej rozplantowaniem w drugim (zaniżonym) końcu nieruchomości przeznaczonej pod budowaną płytę boiska
- wyprofilowanie i niwelacja terenu o powierzchni 20m x 105m
- przywóz ziemi urodzajnej w ilości 210m3 wraz jej rozplantowaniem, wyprofilowaniem na powierzchni 20m x 105m i grubości warstwy 10 cm
- wykonanie nawożenia pod zasiew o powierzchni 20m x 105m
- wykonanie obsiewu trawami odmian zarejestrowanych w Polsce przeznaczonych do
stosowania na boiska;
- wykonanie wałowania nawierzchni;

b) Część 2 - DOSTAWA i montaż automatycznego systemu nawadniania płyty boiska trawiastego o powierzchni 65m x 105m, w tym:
- dostawa i montaż głębinowej pompy wody ze sterowaniem (dobrane zasilanie systemu z istniejącej studni głębinowej)
- dostawa i montaż automatycznych zraszaczy na płycie boiska oraz na obwodzie płyty boiska (poza liniami do gry); Zraszacze mają zapewnić nawodnienie płyty boiska o powierzchni 65m x 105m
- dostawa i montaż pełnej instalacji wodnej i sterującej z wszelkimi elementami rury, złączki, zawory, okablowanie itp.). Po wykonaniu rowków celem ułożenia rur, należy odtworzyć nawierzchnię trawiastą poprzez ułożenie zdjętej trawy lub nową trawą z rolki
- dostawa i montaż sterowników
- dostawa i montaż czujników wilgotności/deszczu
System powinien działać autonomicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem i uwzględniać warunki pogodowe (wilgotność)
Zasilanie systemu z istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej 10m za końcową linią boiska. Studnia zabezpieczona rurą fi 150 mm. Głębokość posadowienia dostarczanej pompy zasilającej 30m. Wydajność studni 12m3/h. Zamawiający zapewnia dostęp do studni oraz zasilanie pompy głębinowej zlokalizowane przy niej.
Sterowanie systemem nawodnienia z budynku szatni sportowej, zlokalizowanym 30m od linii bocznej boiska
3. Okres gwarancji: 12 miesięcy

Dokument nr: ZP.271.1.2024.GLKS

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć:
- email: przetargi@falkow.pl, lub
- ePuap: /k9684bpfuk/SkrytkaESP lub
- fax 447873506, lub
- złożyć osobiście / wysłać pocztą do siedziby zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Fałkowie, Ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków - sekretariat (uwaga, oferta powinna wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie)

do dnia 08.07.2024 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - niespełnienia.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający nie wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - niespełnienia.
c) posiadają potencjał techniczny
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - niespełnienia.
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - niespełnienia.
e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia - niespełnienia.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone.
4.2 Informacja na temat zakresu wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto w postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty wykluczone na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone.

4.3 Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie,
3. wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
Lp
Nazwa kryterium
Waga kryterium
1.
Cena
100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
a)Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena" będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C min
P = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
Cbad

gdzie: C min - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C bad - cena brutto oferty badanej
C - liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

5. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby oferta sporządzona w języku polskim, zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego -zał nr 1, oryginał
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-zał nr 2, oryginał
3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał nr 3, oryginał
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga:
Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwagi:
W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
o administratorem danych osobowych jest GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY (GLKS) FAŁKÓW, ul. Zamkowa 18, 26-260 Fałków
o W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
o dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli
o dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu
o obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
o w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Wykonawca posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Wykonawcy:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paweł Pękala, tel: 447873535, przetargi@falkow.pl - procedura zapytania ofertowego
Sebastian Stefanek, tel: 603844174 - sprawy techniczne

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.