Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
powiat: Warszawa
(22) 27 70 100
sekretariat.dbfos@um.warszawa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dbfos_warszawa
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (22) 27 70 100
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy przy Placu Bankowym 2 oraz w składnicy akt przy Ul. Dzielnej 1A
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy, położonych w Warszawie przy Placu Bankowym 2 oraz w składnicy akt przy Ul. Dzielnej 1A. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

CPV: 90919200-4

Dokument nr: 2024/BZP 00395085, DBFO-Ś/ZPO/2500/16/24/GK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-10 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/dbfos_warszawa
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dbfos_warszawa
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zaleca się aby komunikacja odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego". Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji", określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej DBFO-Ś. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ze względu na niespełnienie obowiązku narzuconego w art. 221 ustawy. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców".
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich
plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i
opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Osobą składającą ofertę
powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godz. przed terminem składania ofert/wniosków. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (kod: 00-095), Ul. Plac Bankowy 2, - tel. (22) 277-01-00, reprezentowane przez Panią Agnieszkę Niczyporuk;
2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej TTolpa@um.warszawa.pl.;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy przy Placu Bankowym 2 oraz w składnicy akt przy Ul. Dzielnej 1A;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy , związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/dbfos_warszawa
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dbfos_warszawa

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO-Ś/ZPO/2500/16/24/GK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy, położonych w Warszawie przy Placu Bankowym 2 oraz w składnicy akt przy ul. Dzielnej 1A. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało cykliczne sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni minimum 1000 m^2 w okresie co najmniej kolejnych 10 miesięcy, o wartości każdego zamówienia co najmniej 100.000,00 zł brutto. W przypadku zamówienia o wskazanej w zdaniu poprzedzającym minimalnej wartości brutto, które jest w trakcie realizacji, Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeśli obowiązujące zamówienie zostało należycie zrealizowane przez okres kolejnych 10 miesięcy.
2) dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej 2 osobami, które będą realizować zamówienie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VI i VII SWZ - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, składanymi przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, są:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub, jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonane,
b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w lit. a, oświadczenie Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny braku możliwości dostarczenia tych dokumentów.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) wykaz osób które będą realizować zamówienie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VI SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy określa załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.