Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Izolacja cieplna dachu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Izolacja cieplna dachu

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel. 83 343 66 92 fax. 83 343 70 64.
zamowienia@bialapodlaska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 83 343 66 92 fa
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest izolacja cieplna dachu OSP Sidorki.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze wzorem umowy Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Jednakże Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia wraz z ofertę kosztorysu ofertowego, przy czym nie będzie stanowił podstawy
rozliczenia zadania.

CPV: 45321000-3

Dokument nr: ZP.271.4.84.2024.EZ2

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę (skan podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty wraz z
załącznikami) należy przesłać do Referatu Zamówień Publicznych za pomocą poczty
elektronicznej na adres: zamowienia@bialapodlaska.pl, w terminie do 08.07.2024 r. do
godz. 12:00.
2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. Przesłanki wykluczenia.
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
2. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
2. W celu wykazania, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
potwierdzi, że wykonał w okresie ostatnich 3-ch lat, od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie min. 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu izolacji poliuretanowej
dachu lub stropu o wartości min. 30.000,00 zł brutto
3. Oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona
zgodnie z formułą ,,spełnia -- nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych
oświadczeniach/dokumentach.
4. Oferta wykonawcy który nie spełnia warunków udziału w postepowaniu zostanie odrzucona
z postępowania.
VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. formularz oferty - załącznik nr 2 do SWZ,
2. kosztorys ofertowy,
3. wykaz robót budowlanych / usług - załącznik nr 4 do SWZ wraz z załącznikami.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszym SWZ.
2. Wykonawca ma prawo przesłać tylko jedną ofertę.
X. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
2. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego
przedmiotu zamówienia.
XI. Kryterium oceny oferty.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena oferty brutto - 100%, tj. cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia
opisanego w zaproszeniu do składania ofert, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez
Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
najniższa oferowana cena brutto
Otrzymane punkty (Cena) = ---------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione
wymagania oraz uzyska największa liczbę punktów.
4. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone dwie oferty lub
więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia
negocjacji z tymi Wykonawcami lub poproszenie o złożenie ofert dodatkowych.
XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentów e-mailem.
XIII. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji.
3. Wykonawcy uczestniczącemu w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu jego
unieważnienia.

Kontakt:
VI. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. w sprawach merytorycznych: Konrad Misiurski - Wydział Inwestycji, tel. 83-341-61-27, e-
mail: konrad.misiurski@bialapodlaska.pl
2. w sprawach formalnych: Ewa Zazula - Referat Zamówień Publicznych, tel. 83-341-61-43, e-
mail: zamowienia@bialapodlaska.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.