Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nadzór inwestorski

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
powiat: myślenicki
tel. 697 821 272, tel. 12 272 17 88
t.jania@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Myślenice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 697 821 272, te
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu DW 964 w m. Staniątki i Niepołomice.
Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach niniejszym zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu DW 964 w m. Staniątki i Niepołomice - w ramach postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym (dla zamówienia nieobjętego zakresem stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy).
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy stanowi pełnienie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacją projektową oraz zakresem zamówienia określonym umową z wykonawcą inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa małopolskiego (RFRD) - etap I - z podziałem na części: Część nr7- budowa chodnika w ciągu DW 964 w m. Staniątki i Niepołomice.
Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych w następującym zakresie:
- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa,
- sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa,
- sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa.
Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące wykonania przedmiotu umowy określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: RDWM/PW/2024/871/TJ, ZDW-RDWM-271-1-058/24

Składanie ofert:
Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną - za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail t.jania@zdw.krakow.pl w terminie do dnia 09.07.2024 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami w § 2 ust. 1 i 2 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Wymagania:
2) Płatność wynagrodzenia umownego: na podstawie faktury wystawianej na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania wystawionej faktury.
3) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej sporządzoną w języku polskim.
3) Ofertę należy przygotować wypełniając formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4) Oferta winna obejmować cały przedmiot zamówienia określony w pkt 1. Nieobjęcie ofertą całego wymaganego przedmiotu zamówienia będzie skutkowało uznaniem takiej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
5) W ofercie należy podać cenę ryczałtową (brutto, wraz z podatkiem VAT). Cenę należy obliczyć na podstawie informacji zawartych w zapytaniu ofertowym oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Cenę należy wpisać do formularza oferty - zał. nr 2 do niniejszego zapytania. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty prac i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6) Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga żeby Wykonawca wykazał, że dysponuje:
- osobą, która pełnić będzie funkcję branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego w kontekście robót dotyczących sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (lub uprawnienia równoważne),
- osobą, która pełnić będzie funkcję branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego w kontekście robót dotyczących sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (lub uprawnienia równoważne),
- osobą, która pełnić będzie funkcję branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego w kontekście robót dotyczących sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, posiadającą odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, (lub uprawnienia równoważne).
7) Ofertę winna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z umocowaniem rejestrowym albo stosownym pełnomocnictwem (przy zastrzeżeniu, iż jeżeli umocowanie osoby, która popisuje w imieniu Wykonawcy ofertę, nie wynika z informacji zawartych w ogólnodostępnych rejestrach, to wraz ze składaną ofertą należy przedłożyć również dokument pełnomocnictwa).
Złożenie oferty polega na wysłaniu do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej (na wskazany wyżej adres e-mail) wiadomości zawierającej w załączniku następujące dokumenty:
a) ofertę (scan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego - zał. nr 2 niniejszego zapytania,
b) wykaz osób które będą brały udział w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.6) oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie), (scan wypełnionego i podpisanego formularza wykazu osób - zał. nr 3 niniejszego zapytania).
Wykonawca do przedmiotowego wykazu osób przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wskazane na stanowiska branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz aktualne wymagane zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiadające mu zaświadczenia zgodnie z polskim prawem budowlanym, c) ewentualne inne dokumenty wraz z nią składane (np. scan pełnomocnictwa - zgodnie z ppkt 7).
Przedmiotowa wiadomość winna być zatytułowana ,,Oferta na zamówienie pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu DW 964 w m. Staniątki i Niepołomice" (nazwa wpisana w tytule / temacie wiadomości), a w treści wiadomości winne zostać wskazane dane Wykonawcy.
9) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związana ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca -niezależnie od wyniku postępowania.
11) Brak spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty określonych w niniejszym zapytaniu będzie skutkowało uznaniem złożonej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
4. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE
1) Zamawiający stwierdza wpływ ofert na podstawie informacji generowanych przez system elektroniczny (pocztą elektroniczną e-mail).
2) Niezłoźenie oferty w określonym w niniejszym zapytaniu terminie (patrz pkt 4 ppkt 7) zostanie uznane przez Zamawiającego za brak zainteresowania niniejszym postępowaniem i zamówieniem stanowiącym jego przedmiot ze strony Wykonawcy.
3) Złożenie oferty po upływie terminu określonego w niniejszym zapytaniu (patrz pkt 4 ppkt 7) będzie skutkowało uznaniem złożonej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
4) Złożenie oferty przez Wykonawcę, do którego nie zostało skierowane niniejsze zapytanie, będzie skutkowało uznaniem złożonej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
5) Oferta niespełniająca wskazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego zapytania wymagań oraz oferta określająca wykonanie zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji zostanie uznana za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
6) Zamawiający dokona badania złożonych w niniejszym postępowaniu ofert pod względem weryfikacji ich poprawności formalnej oraz zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
7) W toku badania ofert, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający może:
a) wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty,
b) wezwać Wykonawcę do złożenia / uzupełnienia / poprawienia dokumentów, które winny zostać przez niego złożone wraz z ofertą,
c) poprawić omyłki w treści oferty, które nie prowadzą do istotnej zmiany treści oferty (w szczególności oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe) - wraz z poinformowaniem o niniejszym Wykonawcy, który ją złożył.
8) Po dokonaniu weryfikacji złożonych w postępowaniu ofert Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert określone w niniejszym zapytaniu (patrz ppkt 9) sporządzi ranking ofert, na podstawie którego wytypowana zostanie oferta najwyżej oceniona oraz dokonany może zostać wybór Wykonawcy zamówienia (oferty najkorzystniejszej).
9) W ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (waga 100 %). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą ceną spośród ofert ważnych i podlegających procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania oraz umożliwiająca udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na warunkach zaoferowanych przez Wykonawcę (w szczególności w zakresie poziomu ceny ofertowej / wynagrodzenia umownego akceptowalnego dla obu stron).
10) W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo następczego negocjowania warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach rankingu ofert, o którym mowa ppkt 8, w szczególności w zakresie dotyczącym ceny ofertowej zawartej w ofercie - m.in. w sytuacji, gdy cena ta (cena najkorzystniejszej oferty) przekracza budżet Zamawiającego przeznaczony na realizację zamówienia.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz odwołania / unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, w każdym momencie, nawet bez podania przyczyny.
12) Zamawiający poinformuje Wykonawców, do których zostało skierowane niniejsze zapytanie, o dokonanym rozstrzygnięciu tego postępowania - wyborze oferty najkorzystniejszej, albo unieważnieniu / odwołaniu postępowania, niezwłocznie po dokonaniu danej czynności.
13) Jeżeli wybrany zgodnie z ppkt 8-10 Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Wykonawcy zamówienia (oferty najkorzystniejszej) spośród pozostałych złożonych w tym postępowaniu ofert, które podlegały procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej, przy uwzględnieniu możliwości zastosowania również mechanizmu negocjacyjnego określonego w ppkt 10, jeżeli pozwalają na to możliwości finansowe Zamawiającego (posiadane środki finansowe), a Wykonawca, którego oferta miałaby zostać wybrana w dalszej kolejności, wyraża wolę realizacji zamówienia.
14) Informuje się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), w związku z czym informacje o niniejszym postępowaniu, w tym m.in. dane identyfikacyjne Wykonawców w nim uczestniczących, treść i warunki określone w złożonych przez nich ofertach oraz informacje w przedmiocie zawartej w wyniku tego postępowania umowy, będą mogły być upubliczniane.

Uwagi:
16) Klauzule informacyjne RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych I RODO), informuje się, że:
o Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, REGON: 000588890.
o Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail iod@zdw.krakow.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
o Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie pozaustawowym.
o Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
o Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe regulacje prawne, w tym przepisy ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
o Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji. W szczególności Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
o W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
o Posiada Pani / Pan: na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania); na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
o Nie przysługuje Pani / Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
15) Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
- zagadnienia merytoryczne: Katarzyna Burkowicz - tel. 697 821 272 w godz. 07:30 - 14:30,
e-mail: k.burkowicz@zdw.krakow.pl.
- zagadnienia proceduralne: Tadeusz Jania tel. 12 272 17 88, w godz. 07:30 - 14:30
e-mail: t.jania@zdw.krakow.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.