Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont części ciśnieniowej kotła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont części ciśnieniowej kotła

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD
Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina
74-105 Nowe Czarnowo
powiat: gryfiński
+48 91 822 4262
Agnieszka.Gryglewska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/88215/details
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowe Czarnowo
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 91 822 4262
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont części ciśnieniowej kotła nr 7 - badania spoin po naprawie metodami VT, RT, UT, PT, MT dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra.
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont części ciśnieniowej kotła nr 7 - badania spoin po naprawie metodami VT, RT, UT, PT, MT dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PWO-ELD/04173/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
10-07-2024 10:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/88215/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
10-07-2024 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - Cena (waga kryterium: 100%)
3. Wykonawca składa ofertę wraz w wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami, w tym oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyłącznie poprzez platformę zakupową - SWPP 2.
4. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w pkt 5 SWZ.
5. Przesłanki wykluczenia z postępowania określono w 5.7. SWZ.
6. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP2. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi". Szczegółowy opis komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym został określony w pkt 9 SWZ.
7. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych.
8. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w § 9 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.
10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w SWZ, zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach.
11. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
12. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód odpowiednich organów Spółki Zamawiającego. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego poczynione uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
13. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
14. PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego, w każdym czasie, bez podania przyczyn oraz, że warunkiem zakończenia postępowania i udzieleniem zamówienia jest uzyskanie wymaganych zgód organów korporacyjnych Spółki.
15. Dokumenty dostarczone w postępowaniu nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
16. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Gryglewska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Agnieszka.Gryglewska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 91 822 4262

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.