Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego dla wyposażenia placu zabaw

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego dla wyposażenia placu zabaw

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA FREDROPOL
Fredropol 15
37-734 Fredropol
powiat: przemyski
tel. (16) 671 98 18 wew. 16, wew. 24
s.katek@fredropol.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Fredropol
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (16) 671 98 18
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wraz z montażem zestawu zabawowego dla wyposażenia placu zabaw w ramach zadania pn. " Zagospodarowanie placu po oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową placu zabaw ", w miejscowości Kupiatycze.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych dla rozbudowy placu zabaw, posiadających certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na place zabaw , w miejscowości Kupiatycze, na działce ewidencyjnej nr 7/3 obr. Geodezyjny Kupiatycze, w ramach funduszu sołeckiego.
a) Zestaw metalowy ze zjeżdżalniami, możliwością wspinaczki:
Zestaw powinien zawierać: min. 2 x ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, min. 2 x wieża z dachem dwuspadowym, min. 1 x wieża bez dachu, min. 1 x pomost prosty, min 1 x pomost ,,grzybki" z uchwytami, min 1 x zabezpieczenie w formie liczydła i gry kółko- krzyżyk, min. 1 x rura strażacka o śr. min. 27 mm wykonana ze stali czarnej, 2 x drabinka wejściowa wykonana ze stali czarnej, 1 x wejście na wieżę koci grzbiet.
Wymiary urządzenia:
- długość: min. 5,5 m
- szerokość: min. 4,00 m
- wysokość: min 2,5 m
- maksymalna wysokość upadku: 1,20 m,
- strefa bezpieczeństwa: min. 9,5 m x 7,5 m
Materiał:
elementy ze stali czarnej malowanej proszkowo, ślizg ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, podesty z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki pokrytej filmem odpornym na ścieranie o grubości min. 15 mm, płyty ścianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem o grubości 12-16 mm, płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu o grubości min. 15 mm. Materiały powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych, niewymagające konserwacji, nie rozwarstwiające się; konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo o profilu min. 60 mm x 60 mm, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi, odpornymi na działania UV, o dużej odporności na ścieranie, lub ze stali nierdzewnej, montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 em.
b) urządzenie typu huśtawka pojedyncza i bocianie gniazdo:
Zestaw powinien zawierać: 1 x siedzisko huśtawki gumowe płaskie montowane przy pomocy łańcuchów, 1 x siedzisko bocianie gniazdo o średnicy min. 100 cm, wykonane z lin polipropylenowych montowane na linach polipropylenowych.
Wymiary urządzenia:
- długość: min 4,50 m
- szerokość: min 1,50 m
- wysokość: min. 2,00 m
- maksymalna wysokość upadku: 1,50 m,
- strefa bezpieczeństwa:min 4,5 m x 7,50 m
Materiał:
elementy konstrukcji nośnej ze stali malowanej proszkowo o profilu min. 60 mm x 60 mm, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi, odpornymi na działania UV, o dużej odporności na ścieranie, lub ze stali nierdzewnej, siedzisko huśtawki gumowe płaskie, łańcuchy ze stali ocynkowanej 6 mm, siedzisko bocianie gniazdo o średnicy 100 cm, wykonane z lin polipropylenowych, liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 cm.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Prace przygotowawcze i ziemne.
b) DOSTAWA i montaż urządzeń zabawowych.
4. istotne warunki zamówienia:
Wszystkie ww. urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty zgodności z obowiązującymi normami -wyposażenie placów zabaw wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty powinny dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno - zabawowych, nie całych systemów urządzeń. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, żadna z części nie powinna być wcześniej używana. Urządzenia powinny być wysoko odpornościowe na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia. Łańcuchy huśtawek oraz wszystkie elementy łączące poszczególne urządzenia powinny być wykonane ze stali cynkowanej. Wszystkie wystające elementy, zagrażające zdrowiu i życiu powinny być zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia na stałe posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy min. C16/20.
Konstrukcje urządzeń powinny być wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo, podesty z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki pokrytej filmem odpornym na ścieranie o grubości min. 15 mm, płyty ścianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem o grubości 12-16 mm, płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu o grubości 15 mm. Materiał powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych, niewymagające konserwacji, nie rozwarstwiające się; Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane. Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych żywic
poliestrowych i mieszanki kruszyw. Liny polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym, łańcuchy ze stali ocynkowanej, min. 6 mm, śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami, zabezpieczenia zaślepkami z polipropylen. Zakończenia lin wykonane z aluminiowych stopów, zaciśniętych w tulejach.

Dokument nr: KI.271.R7.2024

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w następujący sposób:
1) W zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 9)
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Fredropol 37-734 Fredropol 15, z dopiskiem pokój nr 5
Termin złożenia oferty
do dnia 10.07.2024 r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:
- 01.09.2024 r.

Wymagania:
Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130 000 złotych
W związku z zamiarem udzjelenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Termin planowany rozpoczęcia robót:
- po podpisaniu umowy.
6. Termin płatności:
Do 30 dni od otrzymania faktury.
7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
4) Spełniają i akceptują zapisy SIWZ
8. Podstawa wyboru oferty - kryteria:
Cena 100%
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Imię Nazwisko: Sebastian Kątek
Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji tel. (16) 671 98 18 wew. 16
s.katek@fredropol.pl
Zuzanna Daraż
referat inwestycji tel. (16) 671 98 18 wew. 24
zuzanna.daraz@fredropol.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.