Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont wybranych sali przedszkola

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont wybranych sali przedszkola

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole Samorządowe im. Hanny Zdzitowieckiej w Skale
Topolowa 16
32-043 Skała
powiat: krakowski
telefon: +48 12 3891098, faks: +48 12 3891098 wew. 111
skala@skala.pk
Województwo: małopolskie
Miasto: Skała
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: +48 12 3891
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert Remont wybranych sali przedszkola samorządowego w Skale.
II. Zamówienie:
Remont wybranych pomieszczeń Samorządowego Przedszkola "BAJKA"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje remont trzech Sali przedszkola samorządowego Bajka w Skale. Lokalizacja obiektu: Ul. Topolowa 16, 32-043 Skała. Zadanie dotyczy remontu sali nr: 2 - krasnale; 4 - Maki; 5 - Motyle.
Szczegółowy zakres prac remontowych dla sali obejmuje:
- Demontaż drzwi (drzwi wejściowe do sali, drzwi do pomieszczeń sanitarnych, drzwi do pom. gospodarczego) 3 szt. dla każdej Sali
- Montaż nowych drzwi zgodnie z specyfikacją. D-l drzwi wejściowe do Sali; D-2 drzwi do pom sanitarnego; D-3 drzwi do pom. gospodarczego
- Obróbka ścian wokół drzwi w zależności od rodzaju wykończenia (tynk, płytki ceramiczne itp.)
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania. Zabezpieczenie okien wyposażenia itp.
- Wyrównanie ścian gładzią gipsowa.
- Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów. Od dołu, ściana na wysokości 1,5m dodatkowo zabezpieczona lakierem bezbarwnym (lamperie)
- Montaż nakładek na parapety
- Montaż osłon na grzejniki
- Montaż wentylatorów na kanale wentylacyjnym w pomieszczeniach sanitarnych
- Montaż nawiewników w oknach
Dodatkowo w Sali nr 5 - Motyle należy wykonać nową posadzkę z paneli podłogowych wraz z listwami cokołowymi.
Wszelkie materiały wykończeniowe, oraz wyposażenie w zakresie tekstury, koloru, kształtu itp. należy uzgadniać z użytkownikiem pomieszczenia -- zamawiającym.
Usunięcie i utylizacja gruzu z terenu budowy.
Należy opracować dokumentacje powykonawcza zrealizowanych prac. Zestawienie kart technicznych, atestów, certyfikatów wbudowanych materiałów budowlanych.
Dla zamontowanych urządzeń elektrycznych (wentylatorów) należy sporządzić protokoły przez elektryka posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Uprawnienia SEP D oraz E grupy G-l.
Wymaga się aby jakość prac, rodzaj zastosowanych materiałów i wzajemny ich dobór był na jak najwyższym poziomie. Całość wykonanych prac pod względem wizualnym musi współgrać, tworząc żądany efekt.
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
W sposób graficzny zakres remontu przedstawiono na rysunkach nr 1-3 stanowiących załącznik nr 3.
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w przedmiarze stanowiący załącznik nr 4.
Wymaga się aby oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zinwentaryzowania zakresu prac.
Uwagi końcowe.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powimiy odpowiadać Polskim Normom, posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty techniczne i higieniczne tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wszystkie urządzenia i materiały winny być najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom i przepisom państwowym, oraz powinny uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania materiałowe i techniczne.
Zmiany dotyczące, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych muszą zostać zatwierdzone przez inspektora. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Użytkownikowi, a nie zawarte w komplecie materiałów zwanych dalej dokumentacją remontową winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
Całość prac prowadzona będzie na użytkowanym budynku przedszkola. Elementy remontowane należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich (pracowników przedszkola, oraz podopiecznych). Prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością oraz przepisami BHP. Ciągi komunikacyjne na terenie nieruchomości oraz wejścia do budynku na czas prowadzonych prac należy odpowiednio zabezpieczyć. Prace przy których powstaje nadmiemy hałas, pylenie oraz wibracje należy prowadzić poza godz.mi pracy przedszkola.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątania dróg komunikacyjnych do remontowanych pomieszczeń wraz z placem przed budynkiem. (Korytarz, klatka schodowa itp.)

Dokument nr: GI.2510.1.2024.SM

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w następujących formach:
a) elektronicznie na adres skala@skala.pk oraz w kopi
na adres Szczepan.misiak@skala.pl przedszkole_skala@vp.pl
b) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),
c) przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, w terminie do dnia 08 lipiec 2024 roku. Do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.08.2024 roku.

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu w sposób szczególny.
VI. Kryterium wyboru:
Cena =100%
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy (Załącznik in 1)
b) Klauzula infonnacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2),
c) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
d) Kosztorys ofertowy opracowany na dołączonym przedmiarze (załącznik nr 4) Kosztorys należy opracować metoda uproszczoną z podaniem cen jednostkowych.
Oferta powinna zawierać komplet wymaganych dokumentów. W przypadku niekompletności oferty Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów.
W przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
VIII. Inne postanowienia:
Wynagrodzenie za wykonane zadanie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym po zakończeniu realizacji zadania, na podstawie protokołu odbioru robót oraz kosztorysu powykonawczego.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury.
Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:
Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała
Oferta na: Remont wybranych pomieszczeń Samorządowego Przedszkola "BAJKA"
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę oraz godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach postępowania zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego www.skala.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: Szczepan Misiak - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego Gminy Skała. tel.:(12) 389-10-98 wew. 111,
szczepan.misiak@skala.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.