Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa oświetlenia zewnętrznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa oświetlenia zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 598 52 70, tel. 62 598 64 10, tel.: 62 598 64 19
poczta@ouid.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 598 52 70, t
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Zmyślona Słupska okolice pos. 16C, 30615, gm. Łęka Opatowska,
w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót. Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),
b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

Dokument nr: WT/T2/SzK/1352/2024

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 09.07.2024r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki) w siedzibie Spółki w dni robocze między godz.mi 8:00 i 14:00 lub wysłać na adres Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Wymagania:
c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy-roboty budowlane" dostępnym na stronie internetowej http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:
,,OFERTA - zapytanie nr WT/T2/ SzK/1352/2024" dot. robót budowlanych w m. Zmyślona Słupska okolice pos. 16C,
30615, gm. Łęka Opatowska,
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy znajduje się na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html
W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty. WAŻNE:
Do formularza ofertowego należy dołączyć ,,Wykaz osób upoważnionych przez wykonawcę zewnętrznego do wykonywania/ organizowania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych do lkV Energa-Operator SA"
podpisany przez Energa-Operator SA, które będą wykonywały ww. prace - Załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki, należy do ww. wykazu dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do lkV, świadectw kwalifikacyjnych oraz oświadczenie o posiadanym braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku dla poszczególnych osób.

Kontakt:
Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Mikołaja Kuncmana, email: mkuncman@ouid.pl, tel.: 62 598 64 19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.