Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup foteli biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup foteli biurowych

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 23
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 94 17, tel. 32 295 94 09
da@dabrowag.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 295 94 17, t
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
zapraszamy Państwa do złożenia propozycji cenowej
w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
1. NAZWA ZADANIA:
,,Zakup foteli biurowych Plus R wraz z dostawą i wniesieniem
dla Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej"
5. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz wniesienie 50 foteli biurowych Plus R na
kółkach przeznaczonych do powierzchni twardych.
2. Miejsce dostawy foteli: Sąd Rejonowy, Dąbrowa Górnicza, Ul. Graniczna 23 - dostawa obejmuje także
wniesienie foteli do budynku Sądu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki współpracy określają załączniki do zaproszenia,
tj. załącznik nr 1 (formularz ofertowy) oraz załącznik nr 2 (wzór umowy).

CPV: 39113100-8

Dokument nr: OG/25/10/2024

Otwarcie ofert: Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert z udziałem publiczności. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
10 lipca 2024 r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ:
Ofertę na załączonym formularzu wraz z dokumentami należy złożyć w terminie:
do dnia 10 lipca 2024 roku, do godz. 1000
Zamawiający dopuszcza następujące formy dostarczenia propozycji cenowej:
- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Graniczna 23, z dopiskiem na kopercie: ,,OFERTA" - Znak sprawy: OG/25/10/2024 - NIE OTWIERAĆ
- za pośrednictwem biura podawczego Sądu zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy
Granicznej 23, z dopiskiem na kopercie: ,,OFERTA" - Znak sprawy: OG/25/10/2024 - NIE OTWIERAĆ
- za pomocą elektronicznych środków komunikacji adres e-mail: da@dabrowag.sr.gov.pl z zaznaczeniem
w temacie wiadomości e-mail: ,,OFERTA" - Znak sprawy: OG/25/10/2024.
Zamawiający gwarantuje nieotwieranie załącznika do wiadomości e-mail do momentu otwarcia ofert.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie (skuteczne doręczenie Zamawiającemu) oferty oraz
właściwe oznaczenie wiadomości e-mail.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy do dnia 15 sierpnia 2024 r.

Wymagania:
4. Zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.dabrowag.sr.gov.pl
5. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwość zlecenia wykonania tylko
wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych.
16. KRYTERIUM WYBORU:
1. Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest najniższa cena podana przez Wykonawcę.
2. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę Zamawiający wezwie do złożenia
oferty dodatkowej, w której cena nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż w ofercie
pierwotnej.
3. Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie porównując złożone oferty cenowe.
4. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty złożenia propozycji cenowej,
a w przypadku wyboru propozycji cenowej przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie tej powinny być
również uwzględnione wszelkie należne opłaty i podatki wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub alternatywnych.
7. PROPOZYCJA CENOWA POWINNA ZAWIERAĆ:
* Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z załączonym zdjęciem fotela, a także specyfikacją techniczną.
* Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2).
8. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1.
Oferta
winna
być
podpisana
i
zawierać
dane
do
kontaktu
z
osobą
upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
2.Wymagany termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3.Oferta może podlegać dalszym negocjacjom.
4.Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowią
momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów na umowie przez
Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania umowy, Zamawiający uprawniony
jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty innego Wykonawcy.
5.
Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku powzięcia
po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej. W takim przypadku
Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej. Procedura może być powtarzana wielokrotnie.
6.W przypadku wyboru oferty Wykonawcy zostanie zawarta umowa na wykonanie zlecenia.
7.Komunikacja:
oZamawiający dopuszcza wszelką komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
oZamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną z zastrzeżeniem konieczności
podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
8.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust.1 w zw.
z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
Zakup foteli biurowych Plus R wraz z dostawą i wniesieniem dla Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.
2wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oferta Wykonawcy
wykluczonego zostanie odrzucona.
9.
Nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1
pkt 1 tej ustawy.

Kontakt:
10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Marta Kostecka - Główny Specjalista ds. Gospodarczych, tel. 32 295 94 17,
email: marta.kostecka@dabrowag.sr.gov.pl
Angelika Bernatek - Inspektor, tel. 32 295 94 09, email: angelika.bernatek@dabrowag.sr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.