Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa pełnienia nadzoru autorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa pełnienia nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4
26-610 Radom
powiat: Radom
+48 48 361 51 00, tel. 48 361-52-83
zampubl@szpital.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 48 361 51 00, te
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dotyczących zadania pn.: ,,Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych", w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm./.
I. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego w załączniku nr 1 do zapytania opisu przedmiotu zamówienia na:
Usługę pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dotyczących zadania pn.: ,,Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych".

CPV: 71000000-8, 71248000-8, 71320000-7

Dokument nr: RSS/SZP/Z-01/2024.IW

Składanie ofert:
1. Ofertę należy przesłać pocztę elektroniczną na adres: zampubl@szpital.radom.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 09.07.2024 o godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji.
Przez dzień zakończenia inwestycji należy rozumieć datę uzyskania ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji: 03.11.2025 r.

Wymagania:
III. Z postępowania wyklucza się wykonawcę:
1. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ogłoszonej w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) Zdolność techniczna lub zawodowa:
I. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednio do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w tym co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w swojej specjalności,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej,
e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy instalacji niskoprądowych.
Uwaga:
Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. póz. 725), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r. póz. 334).
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. póz. 725.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Zamawiający pod pojęciem ,,obiekt użyteczności publicznej", rozumie zgodnie z § 3 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 póz. 1225 ze zm.) - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Zamawiający pod pojęciami - ,,budowa" i ,,przebudowa", o których mowa powyżej rozumie definicje zawarte w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 póz. 725 z późn. zm.).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią łącznie określony powyżej warunek.
II. Doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, której zakres obejmował budowę budynku użyteczności publicznej o wartości budowy 40.000.000 zł i w którym zaprojektowano w szczególności następujące instalacje:
a) instalacje i sieci elektryczne
b) wentylacji i klimatyzacji
c) wod-kan, co, c.t.
d) systemu kontroli dostępu
e) telefoniczne, sieci komputerowej, interkomowej, alarmowej, monitoringu wizyjnego
f) SAP i DSO.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni określony powyżej warunek.
Zamawiający w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień.
W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez Wykonawcę rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (do celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.ph na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełniły nadzór autorski nad realizacją budowy
minimum dwóch obiektów użyteczności publicznej o wartości budowy 40.000.000 zł łącznie
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią łącznie określony powyżej warunek.
Zamawiający w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień.
W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez Wykonawcę rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (do celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
Z) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy oraz czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5.7. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
5.8. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy-wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego następujące dokumenty:
1) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo;
2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
3) Wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania.
4) Wykaz usług, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli dotyczy (załącznik nr 6).
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
1) treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w treści zapytania ofertowego;
2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3) oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego -formularz oferty;
4) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
5) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty,
6) oferta musi być złożona pocztą elektroniczną na adres zampubl@szpital.radom.pl
7) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać. Oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia zawierającego zapis: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY;
3. Wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1233/, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
VI. ZASADY WYBORU OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (oferta nie została odrzucona).
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.
3. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Wezwanie do uzupełnienia braków będzie skierowane do wszystkich Wykonawców, których oferty zawierają braki.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Przez rażąco niską cenę należy rozumieć cenę całkowitą oferty niższą o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty:
1) oczywistej omyłki pisarskiej;
Z) oczywistej omyłki rachunkowej, która następuje wskutek błędnego obliczenia ceny przez Wykonawcę, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Oferta będzie odrzucona w szczególności, gdy:
1) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji;
Z) została złożona po terminie składania ofert;
3) nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
4) w przypadku gdy Wykonawca, był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lub jeżeli przesłane dokumenty nie będą prawidłowe.
5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. VI.5.3)
7) nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową oraz informacją zamieszczoną na stronie internetowej szpitala.
VIII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA I PRZYSZŁEJ UMOWY: według załączonego wzoru. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy- zasady określa § 6 wzoru umowy.
IX. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, JEŻELI:
1) nie złożono żadnej oferty;
Z) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- o unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 6.
3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /tekst jedn. Dz.U. 2024 póz. 361 ze zm/.
6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.08.2024
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu związania ofertą.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie i umieści taką informację na własnej stronie internetowej (szpital.radom.pl/zamowienie), pod warunkiem,
że pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do dnia 05.07.2024
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie w/w terminu, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Pytania należy kierować na adres e-mail: zampubl@szpital.radom.pl
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
P. Anna Skwarczyńska - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - tel. 48 361-52-83

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.