Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 277 35 00, fax 22 277 35 67
wawer.zgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 277 35 00, f
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
O G Ł O S Z E N I E
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., którego przedmiotem jest: wykonanie przeglądów technicznych 27 budynków mieszkalnych będących w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, zgodnie z wymogami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), polegających na sprawdzeniu stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
Przegląd dla każdego budynku mieszkalnego musi być dostarczony w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym, a w przypadku prowadzenia książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisu o kontroli w systemie c-KOB.
Szczegółowy wykaz 27 budynków mieszkalnych stanowi załącznik nr 1.

Dokument nr: NZ/526/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2024 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. Nr 4.

Specyfikacja:
Dokumenty, niezbędne do przygotowania oferty, można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 lub na stronie internetowej zgn-wawer.pl oraz https://zgnwawer.bip.um.warszawa.pl.

Składanie ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2024 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego na Dzienniku Podawczym przy Ul. Trakt Lubelski 353.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - 60 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Wynagrodzenie: ryczałtowe
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.Posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dysponują osobami, które posiadają uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń oraz są czynnymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego - załącznik nr 3. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - (Załącznik nr 4).
4. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń działający zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wymagana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż 50 000,00 zł

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Kryterium wyboru oferty:
Cena za realizację całego zamówienia - 100 %
Do oferty należy załączyć: formularz ofertowy (załącznik nr 2), wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS, uprawnienia budowlane (załącznik nr 3), zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego, oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik Nr 4).

Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z art. 70 par. 3 Kodeksu Cywilnego prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:
Stefan Obradović - w zakresie procedury
Mirosław Bartos - w zakresie przedmiotu zamówienia.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.