Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa komponentów obrabianych mechanicznie

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa komponentów obrabianych mechanicznie

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: teamtechnik Production Technology Sp. z o.o
Za Górą 23
32-050 Skawina
powiat: krakowski
882131419, 882 131 417
paulina.samek@teamtechnik.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/193095
Województwo: małopolskie
Miasto: Skawina
Wadium: ---
Nr telefonu: 882131419, 882 131 4
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 026/0035/FENG/2024 - dostawa komponentów obrabianych mechanicznie
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.01-0035/23 - Opracowanie prototypu innowacyjnej linii do produkcji inwerterów stosowanych w samochodach elektrycznych

Część 1
023/0035/FENG/2024 dost.komponentów obrabianych mechanicznie

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zapytanie ofertowe nr 026/0035/FENG/2024 - dostawa komponentów obrabianych mechanicznie
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Kategoria: dostawa.
2. Podkategoria: dostawy inne.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów obrabianych mechanicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem parametrów minimalnych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający udostępni szczegółową dokumentację techniczną po uprzednim podpisaniu umowy NDA - załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego. W celu udostępnienia dokumentacji należy przesłać podpisany skan umowy NDA (załącznik nr 4) na adres mailowy rafal.nawara@teamtechnik.pl oraz powiadomić o przesłaniu zapytania przez portal Baza Konkurencyjności.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na specyfikę zmówienia.
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

CPV: 34913000-0, 42142200-8, 42950000-0

Dokument nr: 2024-57290-193095, 026/0035/FENG/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-10

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Skawina
Miejscowość
Skawina
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-07-15
Koniec realizacji
2024-09-23
Czy występuje płatność częściowa
TAK
1. Termin realizacji: dostawa częściowa zgodnie z terminami wskazanymi w zał. 1 - zestawieniu parametrów technicznych - część zamówienia do 26.08, część zamówienia do 02.09, część do 09.09.2024.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, bez wpływu na cenę ryczałtową netto;
c) przedłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na potrzebę wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do należytego wykonania umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć;
d) przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
e) przedłużenia terminu realizacji zamówienia z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) zmiany parametrów przedmiotu umowy, zmiana zakresu rzeczowego umowy oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia, nie prowadzące do zmiany charakteru umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;
g) zmiany wymienione w sekcji. 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Wykonawca wypełni wszystkie oświadczenia.
2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
a) zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 1, z potwierdzeniem spełnienia wymagań minimalnych.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie dokumentu, z którego wynika umocowanie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zakres wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez żadne wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
b. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c. Pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom i osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne i podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
- Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
3. Wymagany termin gwarancji: min. 12 miesięcy

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-07-03
Data ostatniej zmiany
2024-07-03 15:23:49

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1: Cena- waga 100 punktów
Ocena dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:
WC = (Cn : Cb) x 100
WC - wartość punktowa ceny netto
Cn - cena najniższa
Cb - cena badanej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paulina Samek
tel.: 882131419
e-mail: paulina.samek@teamtechnik.pl
Rafał Nawara
tel.: 882 131 417
e-mail: rafal.nawara@teamtechnik.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.