Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont zaplecza socjalnego kuchni i stołówki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont zaplecza socjalnego kuchni i stołówki

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Popowo Parcele, ul. Nadbużańska 41
07-203 Somianka
powiat: wyszkowski
tel. 22 782 71 62, 22 782 73 00, fax 22 782 7160, tel.: 22 782 96 35
os_popowo@sw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Somianka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 782 71 62, 2
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Remont zaplecza socjalnego kuchni i stołówki Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie"
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjno-montażowych związanych z zdaniem pn.: ,,Remont zaplecza socjalnego kuchni i stołówki Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego określone są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) oraz w koncepcjach stanowiących załączniki nr 1,2,3,4 oraz przedmiarze wykonanie robót.

Dokument nr: OSP.Dkw.2233.29.2023.ŁN

Składanie ofert:
3. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: os_popowo@sw.gov.pl, lub lukasz.nowacki2@sw.gov.pl do dnia 10.07.2024 roku do godz.10.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. póz. 1605 z późn.zm.) nie stosuję się przepisów tejże ustawy
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena -100%
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na druku Formularz ofertowy - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
VI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Kontakt:
VII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą:
ppor. Łukasz Nowacki-Specjalista Działu Kwatermistrzowskiego
tel.: 22 782 96 35, e-mail: lukasz.nowacki2@sw.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.