Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zagospodarowanie części terenu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie części terenu

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek
powiat: szczecinecki
tel. +48 94 371 41 58 fax: +48 94 374 02 54, tel.0-94 37 141 34
t.waisowicz@um.szczecinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecinek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 94 371 41 5
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Zagospodarowanie części terenu znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej przy Ul. Jasna 2 w Szczecinku (działka nr 290/2 obręb 0013).
2. Zakres prac:
zakup i montaż wykonanego z drewna Eco warsztatu; zakup i montaż wykonanej z drewna Eco Kuchni;
zakup i montaż elementów małej architektury - tęczowe ławki z oparciami -7 szt.;
zakup i montaż elementów małej architektury - tęczowe stoły - 4 szt.; wykonanie nawierzchni polbrukowej z wszystkimi niezbędnymi pracami oraz zakupem niezbędnych materiałów-55mb; zakup i montaż pergoli-9 szt.;
zakup i montaż skrzyni kwiatowych o wymiarach 4mx4m- 4 szt.;
zakup i montaż wiaty edukacyjnej - 1 szt.;
wykonanie nasadzeń wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami - 30 szt.
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania znajduje się w koncepcji zagospodarowania terenu przy SP nr 4 w Szczecinku stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.
4. Lokalizacja inwestycji - Ul. Jasna 2 w Szczecinku, działka nr 290/2 obręb 0013.
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.
6. Udzielanie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.

Dokument nr: OŚ.042.2.2024

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2024 r., godz. 11.00.
3. Otwarcie ofert jest niejawne.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej na adres e-mail: t.waisowicz@um.szczecinek.pl, w terminie do dnia 09.07.2024 r., godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: 15.07.2024 r.
2. Zakończenie: 30.09.2024r.

Wymagania:
III. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
V. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto w zł w formularzu ofertowym, za całe zadanie objęte zamówieniem, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy, /wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 k.c./.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium:
Cena oferty brutto - waga 100%
Cena oferty punktowana będzie wg wzoru:
Cena najtańsza z ofert Cc = ----------------------------x 100 pkt x 100%
Cena badanej oferty
Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów.

Uwagi:
IX. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:
a) Dane osobowe Wykonawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy,
b) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek,
c) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@um.szczecinek.pl,
d) Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Zamawiający realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
e) Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,
f) Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
g) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń,
h) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.
2. W celu wykonania obowiązków wynikających z umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu), Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją umowy. Podstawą przetwarzania danych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a także możliwe jest przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.
3. Zamawiający w związku z udostępnieniem Wykonawcy danych osób zaangażowanych w realizację umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. Obowiązek informacyjny powinien zostać wypełniony wobec wszystkich osób zaangażowanych przez Zamawiającego w realizację umowy i powinien polegać co najmniej na przedstawieniu treści klauzuli informacyjnej.

Kontakt:
IV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: Tomasz Wajsowicz, Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecinek, tel.0-94 37 141 34.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
Tomasz Wajsowicz - Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, tel. 0-94 37 141 34.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.