Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie naprawy w trybie awaryjnym systemu klimatyzacji freon/woda

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie naprawy w trybie awaryjnym systemu klimatyzacji freon/woda

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przemieście 26/28
00-927 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: 22 552 00 00
Grzegorz.Zawada@adm.uw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon: 22 552 00 0
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy w trybie awaryjnym systemu klimatyzacji freon/woda agregaty nr 2 i 3 w budynku Starego BUW przy Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie - zgodnie z załączonym OPZ.

Dokument nr: BGL-361-18/2024

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę można złożyć mailem na adres:
Grzegorz.Zawada@adm.uw.edu.pl, Daniel.Wieczorek@adm.uw.edu.pl, nie później niż do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.
Termin (okres) wykonania usługi : do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Tryb i procedura udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest zgodnie zgodnie z załącznikiem nr 8 § 7 do zarządzenie nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów - procedura otwarta.
5. Cena oferty.
Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu
zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny określonej w
ofercie. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę
zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia.

6. Kryterium wyboru oferty.
Cena 100%
W kryterium ,,cena" Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Punktacja pozostałych ofert będzie wyliczona wg wzoru:

Ci = ( cena najniższa / cena oferty badanej ) x 100 pkt

i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium ,,CENA" (oferty badanej)
Cena ofert badanej - cena brutto z formularza oferty.

7. Sposób przygotowania oferty.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji okresloną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działaności gospodarczej lub innym dokumencie właściwym dla organizacji firmy oferenta (pełnomocnictwo).
Wraz z ofertą należy złożyć:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działaności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub inny dokument właściwy dla formy organizacji oferenta (pełnomocnictwo,

8. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy a także znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9. Informacje dotyczące wniesienia wadium i zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia brutto.

10. Informacje o możliwości unieważnienia postępowania
Niniejsze ogłoszenie nie nakłada na zamawiającego obowiązku udzielenia
zamówienia/zawarcia umowy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.