Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Reguły
powiat: pruszkowski
tel. 22 350 91 91
sekretariat@michalowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Reguły
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 350 91 91
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi, w Ul. Polnej w Komorowie-Wsi oraz sieci wodociągowej w Ul. Stawowej w Pęcicach, w gminie Michałowice"
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w Ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi, sieć kanalizacji sanitarnej w Ul. Polnej w Komorowie-Wsi oraz sieć wodociągową w Ul. Stawowej w Pęcicach.
3. Zamawiający zakres zamówienia podzielił na 4 zadania:
1) Zadanie nr 1 ,,Budowa sieci wodociągowej w Ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi";
2) Zadanie nr 2 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi";
3) Zadanie nr 3 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ul. Polnej w Komorowie-Wsi".
4) Zadanie nr 4 ,,Budowa sieci wodociągowej w Ul. Stawowej w Pęcicach"
4. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
4.1. Zadanie nr 1: budowę sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 167/3; 186/1; 186/8; 186/9; 192/4 obręb 0006 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w Ul. Błękitnej i Ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi
1) Parametry sieci wodociągowej:
a) Sieć wodociągowa DN100 z rur ciśnieniowych kielichowych z żeliwa sferoidalnego o połączeniach elastycznych o długość L= 176,1 mb, w tym 23 mb z rur ciśnieniowych kielichowych z żeliwa sferoidalnego o połączeniach blokowanych i 153,1 mb z rur ciśnieniowych kielichowych z żeliwa sferoidalnego o połączeniach elastycznych z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w Ul. Błękitnej z rur z żel. sferoidalnego oraz do istniejącej sieci wodociągowej w Ul. Kasztanowej z rur z PVC.
4.2. Zadanie nr 2: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 167/3; 186/1 i 186/8 obręb 0006 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Ul. Błękitnej w Michałowicach-Wsi.
1) Parametry sieci kanalizacji sanitarnej:
a) sieć grawitacyjna z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy ,,S" o długości 117,2 mb;
b) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o łącznej długości 12,0 mb.
4.3. Zadanie nr 3: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 507 i 188/2 obręb 0004 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Ul. Polnej w Komorowie-Wsi.
1) Parametry sieci kanalizacji sanitarnej:
a) sieć grawitacyjna z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy ,,S" o długości 44,2 mb;
b) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o łącznej długości 6,6 mb,
4.4. Zadanie nr 4: budowę sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 605; 648; 624; 608/7; 608/15 obręb 0010 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w Ul. Konwaliowej w Pęcicach z uwagi na istniejącą nawierzchnię wybudować metodą bezwykopową - sterowanym przewiertem horyzontalnym.
1) Parametry sieci wodociągowej:
a) Sieć wodociągowa DN100 (D110x6,6mm), PE100 RC SDR17 klasy PN10, długość L= 370,0 mb.
5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać unieczynnioną sieć i przyłącza w ramach wykonywanej inwestycji ( jeżeli zaistnieje taka okoliczność).
6. W przypadku wykrycia niezainwentaryzowanego przyłącza wody i nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej fakt ten Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić w Urzędzie Gminy Michałowice oraz przyłącze przebudować jeżeli wykonane jest ze stali i/lub przepiąć do nowej sieci wodociągowej.
7. Wszelkie przyłącza wykonane ze stali Wykonawca zobowiązany będzie przebudować wykorzystując materiał PE PN10.
8. Wszystkie przyłącza podlegające przebudowie z uwagi na materiał i średnicę Wykonawca zobowiązany będzie połączyć z istniejącą instalacją wewnętrzną, oraz zamontować zestaw wodomierzowy. Zobowiązany będzie spisać odpowiedni protokół z wymiany wodomierza, podając nr i stan wodomierza zdjętego i nowego oraz nowy wodomierz zaplombować. Prace dotyczące wymiany wodomierza Wykonawca zobowiązany jest prowadzić w porozumieniu z eksploatatorem sieci wodociągowej.
9. Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową - sterowanym przewiertem horyzontalnym wymaga zastosowania rur wodociągowych warstwowych wzmocnionych RC.

Dokument nr: 2024/BZP 00395438

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2024-07-08 12:00

Wymagania:
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia
- Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
- sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że posiada:
1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 0,8 mln zł, na potwierdzenie czego Wykonawca złoży:
a) w przypadku środków finansowych potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym wydruk z konta nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert,
b) w przypadku zdolności kredytowej zaświadczenie z banku wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.
oraz
2) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 mln zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 1 mln zł na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
- posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:
a) 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z PE lub sieci kanalizacji ciśnieniowej o średnicy min, D110PE i długości min. 200,0 mb, w tym jedna wykonana metodą przewiertu sterowanego PE RC;
oraz
b) 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z PVC o średnicy min. D200 i długości min. 200,0 mb, każda z robót.
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży ,,Wykaz robót" wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
UWAGA
w sytuacji kiedy z dokumentu Wykonawcy potwierdzającego wykonanie robót budowlanych jednoznacznie nie wynika zakres robót stanowiący warunek udziału w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek wskazać Zamawiającemu część potwierdzającą spełnienie warunku.
- posiadania potencjału technicznego
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
- posiadania potencjału osobowego
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia sektorowego, tj.:
- osobę (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych - min. 1 osoba.
Do wykazu osób należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień oraz potwierdzenie, że przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.