Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grzmiąca
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
powiat: szczecinecki
Tel. (94) 3736810 wew. 46 3736867 Fax. (94) 37-368-83, 604 493 552, tel. 537-555-023
gmina@grzmiaca.org.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Grzmiąca
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (94) 3736810 we
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych

na realizację zadania pod nazwą

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej
oraz zagospodarowanie terenu"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz
z kontrolowaniem rozliczenia prac podczas wykonywania robót budowlanych związanych
z realizacją zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowania terenu", a także obsługa okresu gwarancyjnego inwestycji, który wynosi
60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Dokumentacja projektowa, szczegółowe rozwiązania oraz wszelkie niezbędne dane dotyczące inwestycji podlegającej zostały zawarte w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
b) Wartość nadzorowanych robót wynosi 798 690,26 zł brutto.
c) Warunki i sposób realizacji niniejszego zamówienia przedstawia projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca składający ofertę musi posiadać uprawnienia budowlane umożliwiające pełnienie samodzielnych funkcji technicznych objętych przedmiotem zamówienia, w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) architektonicznej bez ograniczeń;
c) drogowej bez ograniczeń;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom części zamówienia,
z wyłączeniem możliwości powierzenia podwykonawcy branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.

Dokument nr: ZP.271.14.2024

Składanie ofert:
12. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, Ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca:
o elektronicznie za pośrednictwem: elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /grzm/skrytka lub poczty elektronicznej (e-mail) na adres: gmina@grzmiaca.org.pl,
o faksem na nr 094 373-68-83,
o pocztą, kurierem lub osobiście pok. nr 111 (sekretariat).
13. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, Ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, pok. nr 111 (sekretariat), w terminie do dnia 08.07.2024 roku, do godz. 10:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie: z datą podpisania umowy
Zakończenie: po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu inwestycji (planowana data zakończenia inwestycji objętej nadzorem: 29 listopada 2024 roku) oraz protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad. W razie wystąpienia robót gwarancyjnych, okres pracy zostanie przedłużony o okres wykonywania tych robót.

Wymagania:
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie obowiązującego
u Zamawiającego ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto", z wyłączeniem przepisów ustawowych w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z późn. zm.) oraz w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. posiadają uprawnienia budowlane - wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 334) - umożliwiające pełnienie samodzielnych funkcji technicznych objętych przedmiotem zamówienia, w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) architektonicznej bez ograniczeń;
c) drogowej bez ograniczeń;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
1.
2. UWAGA. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji, pod warunkiem posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień budowlanych.
3. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt. a) - d) wraz
z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów,
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawiera w swojej treści formularz cenowy.
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
6. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik) przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
7. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.
8. Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi
w umowie.
10. Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.
8. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o jedyne kryterium, którym jest - Cena - 100 %.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę brutto.
3. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizacje zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
4. Zamawiający poprawia w ofercie następujące kategorie omyłek:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca (http://bip.grzmiaca.org.pl/).
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Uwagi:
11. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO") (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grzmiąca z siedzibą w Grzmiącej (78-450).
Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@grzmiaca.org.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@grzmiaca.org.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych
z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych.
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej
w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Patrycja Cieślak - tel. 537-555-023 lub 94 373-68-10 wew. 46

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.