Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1152z dziś
6788z ostatnich 7 dni
27880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie otworu studziennego wraz z dokumentacją

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie otworu studziennego wraz z dokumentacją

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sędziszów Małopolski Oddział: IiD
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
powiat: ropczycko-sędziszowski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/949936
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sędziszów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie otworu studziennego wraz z dokumentacją na terenie działki nr ewid. 30/1 w miejscowości Góra Ropczycka
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Formularz ofertowy załącznik nr 1
Formularz ofertowy - [...].docx
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Gmina Sędziszów Małopolski
Rynek 1
39-120, Sędziszów Małopolski (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 949936

Otwarcie ofert: Otwarcia : 10-07-2024 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/949936
Składania : 10-07-2024 12:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Gmina Sędziszów Małopolski, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: ,,Wykonanie otworu studziennego wraz z dokumentacją na terenie działki nr ewid. 30/1
w miejscowości Góra Ropczycka".
Podstawa prawna: zamówienie o kwocie szacunkowej poniżej 130 000 zł - w związku z art. 2. ust. 1 pkt 1 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710).
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP:8181584373
REGON: 690581979
Tel. 17 22 16 001
email: um@sedziszow-mlp.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie otworu studziennego wraz z dokumentacją na terenie działki nr ewid. 30/1 w miejscowości Góra Ropczycka".
Zakres robót obejmuje:
Etap I
Opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych warstwy wodonośnej oraz wykonania ujęcia wody podziemnej studnią S-3bis na działce nr ewid. 30/1 w miejscowości Góra Ropczycka i ustalenie jej zasobów eksploatacyjnych.
Projekt robót geologicznych winien być opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 633) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 155).
Etap II
a) Wyznaczenie w terenie, wykonanie i nadzór nad wierceniem hydrogeologicznym studni
S-3bis o głębokości ok. 38 m. ppt; wraz z pompowaniem oczyszczającym pompowaniem badawczym oraz badaniem laboratoryjnym dla ustalenia jakości wody podziemnej ujęcia. Wyznaczyć geodezyjnie otwór studni na działce gminnej.
b) Dobór filtra do wydajności wraz z obliczeniami dla filtra PCV fi 280 perforowanego
z otworami o średnicy 2.5 - 3.0 mm z owinięciem żyłką i siatką. Rura podfiltrowa z dnem
i nadfiltrowa PCV fi 280 i innymi niezbędnymi materiałami.
c) Wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych zabezpieczonych przeciwwilgociowo o średnicy 175 cm z posadzką betonową i płytą nadstudzienną z otworem z zamknięciem włazem stalowym nadstudziennym fi 600 mm z uszczelką gumową, drabinką włazową. Otwór studzienny zabezpieczyć głowicą studzienną bez armatury. Kręgi betonowe należy obsypać ziemią, w razie potrzeby wykonać stopnie /schodki/.
Etap III
a) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych horyzontu czwartorzędowego studni wierconej S-3bis zgodnie
z wymaganiami w/w Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej zasoby.
b) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej otworu studziennego i naniesienie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
3. Warunki udziału w postepowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postepowaniu.
4. Kryteria oceny ofert
Cena brutto 100% (C)
Punkty liczone będą wg. wzoru:
C=(Cn/Co) x 100 pkt
C - liczba punktów przyznawana w kryterium ,,Cena"
Cn - najniższa oferta cenowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Co - cena oferty ocenianej
100 pkt - przelicznik punktowy
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Termin Składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2024 roku wyłącznie poprzez Platformę Zakupową - https://www.platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski.
6. Termin realizacji umowy
Termin realizacji zamówienia: 31.03.2025 roku.
Fakturę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w ciągu 7 dni od odbioru przez Zamawiającego wykonanego zamówienia.
7. Osoba wyznaczona do kontaktów w Wykonawcami:
Paweł Wojton, tel. 17 745 36 29
8. Modyfikacja treści zapytania ofertowego
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić zapytanie ofertowe.
W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski. Jeżeli
w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
9. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają Wykonawcy, o których mowa w art.
7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą.
10. Załączniki
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Projekt umowy
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik Nr 4 - Klauzula RODO
Załącznik Nr 5 - Lokalizacja nowego otworu studziennego na działce nr 30/1
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Formularz ofertowy - [...].docx
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Projekt umowu - załącznik nr 2 (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Projekt Umowy - załą [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Oświadczenie o braku powiązań - załącznik Nr 3 (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie o braku [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Kaluzula informacyjna - załącznik nr 4 (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Kaluzula informacyjn [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Gmina Sędziszów Małopolski Oddział: IiD
UL. RYNEK 1
39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.