Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami i okuciami oraz wykonanie posadzki...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami i okuciami oraz wykonanie posadzki podłogowej z PCV

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi
Stara Wieś, ul. Fabryczna 6
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 46
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 789 70 46
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza
równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
na zakup, dostawę i montaż drzwi wraz z ościeżnicami i okuciami oraz wykonanie
posadzki podłogowej z PCV w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami
i okuciami oraz wykonanie posadzki podłogowej z PCV w starej części budynku Szkoły
Podstawowej w Starej Wsi zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego. Wszystkie dostarczone i zamontowane drzwi, ościeżnice i okucia oraz posadzki
objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad,
kompletne i najwyższej jakości nie noszące śladów demontażu lub wymiany jakichkolwiek
elementów, objęte gwarancją producenta. Oferowane drzwi, ościeżnice i okucia oraz posadzki
winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie
certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem. Wszystkie prace muszą być wykonywane pod nadzorem gwaranta.

Dokument nr: 3/2024

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z ust. 6 (poniżej) należy dostarczyć
do siedziby zamawiającego tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, Szkoła
Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi, Stara Wieś Ul. Fabryczna
6, 05-430 Celestynów.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 09.07.2024r. godz. 9:00
Oferty złożone po terminie określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu
otwarcia ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.6.
Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH DZIECI SYBERYJSKICH
W STAREJ WSI
ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu na
zakup, dostawę i montaż drzwi wraz z ościeżnicami i okuciami oraz wykonanie posadzki
podłogowej z PCV w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
Nr postępowania 3/2024
Nie otwierać przez dniem 09.07.2024r. godz. 9:00
Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
wykonawcy).

Miejsce i termin realizacji:
II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Ustala się termin wykonania zamówienia na 14 sierpnia 2024r.

Wymagania:
III.WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
DO OFERTY.
1.W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału
w postępowaniu do oferty załączyć należy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
wykonawcy wraz z uzupełnionym wartościowo załącznikiem nr 3 do zapytania
ofertowego.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane
w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną
do reprezentacji wykonawcy.
Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/
kosztorysowym.*
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie
zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku,
gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez
zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani
są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
V.SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1.Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania
2.3.
4.
ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki
w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia
umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
VI.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY.
1.Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1.1)
Cena - 100 %
C= Cn/Cb x 100 x ______%
gdzie:
C
- ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn - oferowana najniższa cena oferty
Cb - oferowana cena w badanej ofercie
100 - wskaźnik stały
1.2)
2.
Inne kryteria - 0 %*
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punków wynosi 100. Wszystkie obliczenia
będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyzna
zamówienie wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punków.
Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone
jak określa ust. 6 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty
po upływie terminu składania ofert.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać
sobie za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod
rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść
zapytania ofertowego.
Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie
zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
zapytania ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym
zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe.
Informacja zostanie zamieszczona także na stronie internetowej zamawiającego.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Patrycja Marszałek 22 789 70 46

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.