Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usunięcie zagrożeń i skutków nawałnicy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usunięcie zagrożeń i skutków nawałnicy

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Koło
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło
powiat: kolski
tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03, fax (+48 63) 272 29 84
um@kolo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+48 63) 272 08
Termin składania ofert: 2024-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,USUNIĘCIE ZAGROŻEŃ I SKUTKÓW NAWAŁNICY"
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1) Przedmiotem zamówienia jest usunięcie zagrożeń i skutków po nawałnicy, która miała
miejsce 30 czerwca 2024 r. na terenie miasta Koła, powodując zniszczenia i straty
w drzewostanie miejskim. Skutki nawałnicy zagrażają bezpośrednio życiu i bezpieczeństwu
mieszkańców oraz mieniu.
2) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) na terenie skweru przy pomniku Jana Pawła II - Aleja Jana Pawła II należy:
-- usunąć wykroty i złomy- 2 szt. świerków i 1 szt. morwy,
-- zrębkować gałęzie,
-- pociąć drewno,
-- sfrezować pnie,
-- wywieźć karpiny i zasypać doły humusem pod zastępcze nasadzenia,
-- przetransportować drewno pod wskazany adres na terenie miasta Koła,
-- uporządkować teren.
b) na ulicy Akacjowej - działka o nr ewid. 38/5 ark. mapy 51 należy:
-- usunąć pozostawiony drzewostan w ilości 1 szt.,
-- zrębkować gałęzie,
-- pociąć drewno,
-- drewno przetransportować pod wskazany adres na terenie miasta Koło,
-- sfrezować pień,
-- uporządkować teren.c) na ulicy Wąskej - działka o nr ewid. 9 ark. mapy 51 należy:
-usunąć uszkodzone 2 szt. drzew znajdujące się garażami mieszkańców,
-zrębkować gałęzie,
-sfrezować pnie,
-pociąć drewno,
-przetransportować drewno pod wskazany adres na terenie miasta Koła,
-uporządkować teren.
d) Park Miejski im. St. Moniuszki w Kole - działki o nr ewid. 22/2 ark. mapy 33 przy ul.
Sienkiewicza, 62-600 Koło należy:
-usunąć wywroty drzew w ilości 12 szt.,
-wywieź karpiny 12 szt. i zasypać doły humusem pod zastępcze nasadzenia,
-zrębakować gałęzie,
-usunąć 9 szt. złomów,
-frezować 9 szt. pni po złomach,
-wykonać cięcia uszkodzeń koron w ilości około 23szt. drzew,
-pociąć drewno,
-uporządkować teren,
-drewno przetransportować pod wskazany adres na terenie miasta Koło.
e) Cmentarz wojenny w Kole - działka o nr ewid. 48 ark. mapy 34 przy Ul. Poległych ,
62-600 Koło należy:
-zrębkować gałęzie,
-usunąć 3 szt. złomów,
-frezować 3 szt. pni po złomach,
-wykonać pielęgnację koron około 5szt. drzew,
-pociąć drewno,
-uporządkować teren,
-drewno przetransportować pod wskazany adres na terenie miasta Koło.
3) Obowiązki wykonawcy:
a) należy przeprowadzić wizję lokalną na ternie objętym zamówieniem w celu zapoznania
się z zakresem robót opisanych w przedmiocie zamówienia,
b) wykonanie w/w zabiegów w obrębie koron zgodnie z standardami ochrony drzew i
innych form zieleni w procesie inwestycyjnymi oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890),
c) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzona będzie wycinka drzew przed dostępem
osób trzecich,d) prowadzenie prac związanych z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisów BHP,
e) prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości ruchu, przy możliwości jego krótkotrwałego
ograniczenia lub wstrzymania,
f) zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem
infrastruktury drogowej,
infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach
wycinki oraz prac zabezpieczających ( w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody
właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich
kosztów tych działań),
g) utrzymanie miejsca prowadzenia pracy w należytym porządku,
h) sukcesywne uporządkowanie miejsc w/w prac,
i) pozyskane drewno przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego, na
terenie miasta Koło.
4) Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.
1465) powinien przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny. Na pracodawcy spoczywa
szereg obowiązków w szczególności:
a) bezpośredni nadzór nad pracami na wysokości wyznaczonych w tym celu osób,
b) zapewnienie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
c) zapewnienie pracownikom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego, w tym:
-imienny podział prac,
-kolejność wykonywania poszczególnych zadań,
-wymagania BHP przy danych czynnościach.

CPV: 77.21.14.00 - 6, 77.21.15. 00 - 7, 77.30.00.00 - 3, 77.34.00.00-5

Dokument nr: ŚR.271.31.2024

Otwarcie ofert: 5.
Termin otwarcia ofert : Otwarcie ofert nastąpi 05.07.2024 r. o godz. 13.30 w Urzędzie
Miejskim w Kole, Ul. Mickiewicza 12 pok. nr 113A.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w
Kole, znajdującego się w Ratuszu Miejskim przy Ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło do dnia
05.07.2024 r. do godz. 13.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 26 lipca 2024 r.

Wymagania:
o wartości szacunkowej do 130.000 zł netto
Warunki płatności: Faktura wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych
prac opisanych w pkt 2 zapytania ofertowego. Płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia.
3.
Forma i sposób złożenia oferty: Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z
wymogami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego,
1) ofertę należy złożyć na druku, który stanowi integralną część zapytania ofertowego,
2) wykonawcy nie wolno dokonywać zmian merytorycznych we wzorze druku,
3) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej
zamkniętej
kopercie zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
4) koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek
1, z dopiskiem:
,,USUNIĘCIE ZAGROŻEŃ I SKUTKÓW NA WAŁNICY"5)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne
na dzień składania oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859).
Brak złożenia w/w oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 Regulaminu dotyczącego
ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto
wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, spowoduje automatyczne
odrzucenie oferty w prowadzonym postępowaniu.
4.
Kryteria i sposób oceny oferty:
1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena - 100%
2) Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, spełniająca wszystkie wymagania
uzyska 100 pkt.
3) Pozostałym ofertom spełniającym wymagania zamawiającego zostaną przyznane oceny
punktowe w oparciu o niżej podany wzór (ceny badanych ofert zostaną porównane z
najniższą ceną ofertową brutto zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu).
najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Cena = -------------------------------------------------------------------------------------------* 100
cena brutto badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu
4) Zamawiający zastosuje zaokrąglane wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do z złożenia ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższych niż w
złożonych wcześniej ofertach.
6.
Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
formułą ,,spełnia/nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w dokumentach
załączonych przez każdego Wykonawcę. Z załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że wszystkie warunki Wykonawca spełnia.2) Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełniania wyżej określonych warunków zostanie
odrzucona.
3) Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postpowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
c) postpowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wady uniemożliwiającą zawarcie
umowy.
Informacja o sposobie opublikowania wyniku postępowania i zawarciu umowy:
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym
Wykonawców publikując informację na stronie internetowej www.bio.kolo.pl podając
w szczególności:
- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy albo imię i nazwisko i miejsce zamieszkania
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, albo imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację w zakresie kryterium ceny. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
informacji drogą elektroniczną.
2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
3) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
4) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, lub unieważni postępowanie
jeżeli została złożona tylko jedna oferta.
Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.