Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
powiat: hajnowski
Tel.: 85 681 80 04 wew. 7
kleszczele@wrotapodlasia.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Kleszczele
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 85 681 80 04 w
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych
w miejscowości Kleszczele".
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
realizowanymi w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznych w miejscowości Kleszczele". Zadanie obejmuje wykonanie
termomodernizacji hali sportowej szkoły podstawowej w Kleszczelach przy Ul. Plac
Parkowy 4 oraz budynku rehabilitacji przy Ul. Nowej 2 w Kleszczelach.
W budynku przy Ul. Nowej 2 należy wykonać m.in.:
- wymianę źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda wysokotemperaturową /
układ hybrydowy z kotłem olejowym,
- dostawę i montaż? instalacji fotowoltaicznej,
- dostawę i montaż? magazynu energii,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian zewnętrznych z odtworzeniem elewacji,
- docieplenie stropu,
- wykonanie posadzki z dociepleniem w pomieszczeniu korytarza.
W budynku hali sportowej przy Ul. Plac Parkowy 4 należy wykonać m.in.:
- wymianę szyb na bezpieczne;
- prace w obrębie konstrukcji łącznika, wejście do budynku hali sportowej od strony
DK66, prace w obrębie konstrukcji wykusza (zamiast zimnego aluminium - ciepłe
aluminium lub PCV),
- wymianę oraz docieplenie stropu nad salą gimnastyczną,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont dachu.2) Szczegółowy opis zamówienia na w/w zadanie dostępny jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-032c8d45-0dce-11ef-b4f6-
06f4b0c1d0b5

Dokument nr: RGK.271.2.4.2024.MK

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, Ul. 1 Maja 4, 17-250
Kleszczele.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 15.30.

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin realizacji Zamówienia przez Wykonawcę nadzoru od dnia zawarcia umowy do
protokolarnego odbioru robót budowlanych.
4) Czas pełnienia nadzoru będzie tożsamy z czasem realizacji robót przez Wykonawcę
robót, łącznie z czasem przewidzianym na wprowadzenie na teren robót i ich
końcowym odbiorem.

Wymagania:
2. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
3. Zakres czynności związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
obejmuje:
a. czynne uczestnictwo w konsultowaniu koncepcji i dokumentacji projektowej,
b. reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją
projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c. ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami
procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej
z Wykonawcą robót budowlanych,
d. wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach umocowania
określonego w umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do
tej ustawy,
e. zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli
jakości wykonywanych robót budowlanych, zabudowanych materiałów w oraz postępu robót,
f. sprawdzanie i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
g. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie
zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych,
h. obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót
budowlanych objętych nadzorem,
i. bieżąca współpraca z Zamawiającym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie
realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów w związanych
z realizacją umowy,
j. informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz
zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,
k. kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
m. potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów w częściowych
l. końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości,
m. udzielanie informacji oraz wskazówek Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu
dotyczących realizacji inwestycji,
n. potwierdzanie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót
lub odmówi gotowości,
o. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych,
p. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również
z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla
wszystkich asortymentów robót;r. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów,
prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy
prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji
projektowej, w tym w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót;
s. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót;
t. sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej przed odbiorem końcowym;
u. sprawdzenie wytyczenia geodezyjnego głównych punktów i powiadomienia Wykonawcy
o ewentualnych uchybieniach;
v. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym;
w. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów w zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowód w dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobów w budowlanych i urządzeń technicznych;
x. żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacji mogła wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub decyzją
pozwolenie ma budowę;
y. żądanie od Wykonawcy robót deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów
i innych dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń i sprawdzanie
zgodności z wymaganiami Zamawiającego;
z. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania
robót;
aa. dokonywanie sprawdzania i pisemnego ustosunkowania się do wniosku Wykonawcy robót
budowlanych o zmianę umowy wraz z propozycją zmian i dokumentacją konieczną dla
uzasadnienia żądania zmian;
bb. udział w naradach koordynacyjnych budowy;
cc. stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej,
które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,
dd. uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji
i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
III. Warunki udziału w postępowaniu
Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie:
1. Potencjał kadrowy:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował:
a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia,
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Doświadczenie:
Zamawiający wymaga aby Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-
budowlanej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, w specjalnościkonstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadał odpowiednie
doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną
usługę polegającą na kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
budowie/rozbudowie/ przebudowie/remoncie obiektów budowlanych o wartości nie mniejszej
niż 100.000,00 zł brutto.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Dokumenty złożone
w formie elektronicznej powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym
lub zaufanym.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje
pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty
elektronicznej (w formacie pdf.) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarłado zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez
zamawiającego.
4. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać
na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele.
5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:
kleszczele@wrotapodlasia.pl.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe:
o Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym
zapytaniu.
o Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej),
które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
o Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1. Forma oferty.
o Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją
sporządzić na maszynie do pisania, na komputerze lub nieścieralnym atramentem.
o Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona
w zaproszeniu zostaną odrzucone.
o Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy konieczne są dwie lub więcej
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny wykonawcy.
o Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
o Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu z dopiskiem:
OFERTA NA NADZÓR INWESTORSKI ,,Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznych w miejscowości Kleszczele".
NAZWA I ADRES WYKONAWCY (pieczęć)
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
o
Oferta musi być złożona w formie papierowej lub elektronicznej w jednym egzemplarzu
z zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający
dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%.

Kontakt:
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Marta Kazimieruk -
tel. 85 681 80 04 wew. 7.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.