Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1152z dziś
6788z ostatnich 7 dni
27880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - inżynieryjnymi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - inżynieryjnymi

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
ul. Kamienna 3
57-100 Strzelin
powiat: strzeliński
Tel./fax: 071 3921278, faks 071 7351124
sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzelin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax: 071 392127
Termin składania ofert: 2024-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania p.n.:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.:
,,Poprawa dostępności komunikacyjnej - przebudowa DP 3021D Mikoszów - Karszów"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - inżynieryjnymi, polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 3021 D Mikoszów - Karszów.
Zakres robót obejmuje:
frezowanie istniejących warstw bitumicznych, ścinanie istniejących poboczy,
wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi,
- wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów,
wykonanie nowych przepustów (w ciągu rowu) pod zjazdami w przypadku ich braku lub złego stanu,
wykonanie nawierzchni zjazdów,
- wykonanie oczyszczenia, proftlacji i odtworzenia istniejących rowów przydrożnych, wykonanie odmulenia istniejących przepustów pod zjazdami,
- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego, wykonanie nowych poboczy,
obsianie skarp rowów mieszanką traw na warstwie ziemi urodzajnej
Parametry projektowanej drogi:
Klasa drogi - L Kategoria ruchu - KR2 prędkość projektowa - Vp=40km/h Jezdnia szerokości - 6,0 m Pobocze szerokości - 0,75 m
Całkowita długość projektowanej przebudowy drogi wynosi ~ 985,00 m Powierzchnia jezdni ~ 6120,00 m2 Spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%
Spadek poprzeczny poboczy - 6-8%

Dokument nr: PZD.272.1.77.2024.RB

Składanie ofert:
8. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie bądź przesłać na adres mailowy: sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl do dnia 05.07.2024 r., do godz. 10:00. W tytule wiadomości należy umieścić treść: ,,Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Poprawa dostępności komunikacyjnej - przebudowa DP 3021D Mikoszów - Karszów".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji:
1. Zgodnie ze wzorem umowy -- w załączeniu

Wymagania:
Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019, póz. 2019)
2. Wytyczne dla Wykonawcy:
a) Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowiej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy;
b) Zgodnie ze wzorem umowy -- w załączeniu
4. Okres związania ofertą:
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo -- ofertowy, sporządzony wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Kopie potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" uprawnień budowanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego lub za pomocą poczty e-mail.
Opis sposobu obliczania ceny:
a. na załączonym formularzu cenowo -- ofertowym, cenę brutto za realizację przedmiotu umowy. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą -- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie dla całości zamówienia;
b. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
c. wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
9. Kryteria wyboru ofert:
Jedynym kryterium jest cena.
10. Informacja o czynnościach i uwarunkowaniach formalno -- prawnych:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy w przypadku niepodpisania umowy na wykonywanie robót budowlanych nad którymi winien być prowadzony nadzór. Odstąpienie od podpisania umowy przez Zamawiającego w przypadku o którym mowa powyżej nie stanowi podstawy do ubiegania się przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy w przypadku
niepodpisania umowy na wykonywanie robót budowlanych nad którymi winien być prowadzony nadzór. Odstąpienie od realizacji umowy przez Zamawiającego w przypadku o którym mowa powyżej nie stanowi podstawy do ubiegania się przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
c) Termin realizacji umowy o nadzór inwestorski -- rozpoczęcie od daty zawarcia umowy (przewidywany termin podpisania umowy -- lipiec 2024 r.), Zakończenie realizacji niniejszej umowy nastąpi po upływie 1 miesiąca kalendarzowego po zakończeniu okresu gwarancji na roboty budowlane.
d) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia umieszczając informacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego lecz nie później niż do dnia 05 lipca 2024 r. do godz.: 15:30
e) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
f) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający . wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
g) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych; niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:
a. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzelinie jest:
- Roksana Butyńska, tel. nr: 71 392 12 78, e- mail: sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl
b. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.