Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie ogrodzenia i bramy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia i bramy

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Karczewie
Ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
powiat: otwocki
tel.: (22) 780-65-16 w. 161 , fax. (22) 780-65-36
e.kordas@karczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Karczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (22) 780-65-16
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku
Wielkim
5. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
5.1 Wykonanie ocynkowanego ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim w gminie Karczew na działce nr ew. 1005/9 obręb nr 0011 z paneli ogrodzeniowych (pręt fi5) z podmurówką betonową (oznaczone na załączniku graficznym kolorem fioletowym),
druga część ogrodzenia w systemie przęsłowym w pionie z podmurówką (oznaczona na załączniku kolorem pomarańczowym). Wysokość ogrodzenia do uzgodnienia z zamawiającym, preferowana minimalna wysokość przęsła 150 cm. Słupki ogrodzeniowe z profili stalowych 60x40mm. Panele i słupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Słupki montowane w ziemi na głębokości min. 80cm i obetonowane. Przedmiotem zamówienia jest również brama przesuwana o szerokości 6m. (ze zmienioną trasą obecnej bramy, cofnięcie o lm) a także mała wiata śmietnikowa umiejscowiona tuż przy bramie (szczegóły wiaty do uzgodnienia z zamawiającym). Brama powinna być wykonana w systemie przęsłowym pionowym, ocynkowana, również w kolorze antracytu. Brama przesuwana bez sterowania i sygnalizacji o szerokości 6 m. Panele montowane do słupków za pomocą 3 obejm na każdym słupku, zakończone kapturkami z PCV wraz z furtką o tej samej charakterystyce o minimalnej szerokości 110 cm.
5.2 Ogrodzenie istniejące zarówno od strony Ul. Zamkowej jak i od Ul. Górnej, przeznaczone jest w całości do rozbiórki. Istniejące ogrodzenie składa się z ram stalowych wypełnionych siatką, mocowane na słupkach stalowych, podmurówka betonowa wylewana na mokro, brama metalowa. W zakresie zlecenia jest rozbiórka ogrodzenia w całości. Zamawiającemu przekazujemy części metalowe wystające nad powierzchni ziemi/betonu. Pozostałe fragmenty ogrodzenia do utylizacji z wywozem. Długość ogrodzenia wraz z bramą wynosi około 246 metrów.

Składanie ofert:
2. Termin przesyłania ofert: do 09.07.2024 r. do godz. 12:00 - decyduje termin wpływu oferty na adres elektroniczm lub złożenie w Biurze Obsłuui Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Karczewie.
4. Sposób złożenia ofert
Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: e.kordas@karczew.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF lub złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Miejsce i termin realizacji:
6. Przewidywany termin wykonania Zamówienia - do 50 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru: cena 100%. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofert Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:
Ocena punktowa = Oferta najtańsza X 100% Oferta badana
Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe z a wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga
tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Zapłata wynagrodzenia
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób: Nabywca: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, NIP 532-19-62-030 Odbiorca: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
8. Informacje dodatkowe
8.1 Wykonawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8.2 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
8.3 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
8.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
8.6 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
9. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych. Miejscami teren musi zostać wyrównany materiałem ziemnym.

Kontakt:
10. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego
o Ewelina Kordas, e-mail: e.kordas@karczew.pl, tel. 22 780-65-16 w. 161

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.