Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbudowa ulicy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09, tel. 885987868
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 646 33 4
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
składamy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
polegających na rozbudowie ulicy Mścibora w Poznaniu polegającej na budowie chodnika po
stronie północnej na długości dz. nr 11/69
3. Opis przedmiotu zapytania:
Rozbudowa ulicy Mścibora w Poznaniu polegająca na budowie chodnika po stronie północnej na
długości dz. nr 11/69
W ramach przedmiotu na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:
a) wykonania, utrzymania w czasie realizacji robót i demontaż po ich zakończeniu tymczasowego
oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu, wykonanych w oparciu
o opracowany przez Wykonawcę projekt zaopiniowany przez odpowiednie służby Zamawiającego
i zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi
przewidywać zminimalizowanie utrudnień związanych z dojazdem i dojściem z drogi publicznej do
nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych oraz utrzymanie płynności ruchu pieszego
na zajętych odcinkach. Projekt należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Zarządu
Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych, jakim powinny
odpowiadać projekty organizacji ruchu przygotowane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarządu
Dróg Miejskich w Poznaniu (dostępne na stronie internetowej: www.zdm.poznan.pl, zakładka:
,,Załatw sprawę", dalej: ,,Warunki wjazdu i organizacja ruchu" pkt 3 ,,Opiniowanie projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu"
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog
miejskich,33/opiniowanieprojektow-
organizacji-ruchu-na-czas-wykonywania-robot-w-pasie-drogowym-i-docelowej-organizacji-
ruchu,1815/).
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy ma obowiązek przedłożyć
potwierdzenie przekazania projektu TOR do Miejskiego Inżyniera Ruchu.
b) przedłożenie Zamawiającemu wersji elektronicznej zatwierdzonego przez MIR projektu TOR.
Projekt należy wysłać na adresy e-mail: eschulz@zdm.poznan.pl oraz iri@zdm.poznan.pl.
Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia otrzymania zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu jest zobowiązany do przejęcia placu budowy,
c) urządzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy,
W przypadku lokalizacji placu budowy, składowanie materiałów poza pasem drogowym
należy pozyskać zgodę właściciela danej nieruchomości - niedopuszczalne jest
składowanie materiałów budowlanych na terenach nie będących w gestii ZDM bez zgody
właściciela nieruchomości.
d) zapewnienia obsługi geodezyjnej robót budowlanych,
e) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,
f)
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót budowlanych.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma być sporządzona na podkładzie geodezyjnym -
mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem współrzędnych
geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych
w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie
szkicu należy zamieścić wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać co najmniej
do dwóch miejsc po przecinku.
Należy dołączyć do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kopię zawiadomienia o złożeniu
operatu
technicznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu.
Mapa zasadnicza powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ma być opatrzona
klauzulą urzędową przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
lub zawierać oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które składa wykonawca
prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Oświadczenie ma zawierać: dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę
organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, imię
i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz
datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji,
g) uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,
h) zabezpieczenie drzew i krzewów w trakcie realizacji robót, zarówno pni jak i terenu wokół każdego
z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót. W zasięgu korony
drzewa nie powinno dopuścić się do:
?wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
?poruszania się sprzętu mechanicznego,
?zmian poziomu gruntu,
Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania statyki
drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich
zabezpieczenia
przez
specjalistycznego
wykonawcę.
Odpowiedzialność
za
zniszczenia
drzewostanu ponosi Wykonawca.
W przypadku uszkodzenia krzewu lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji robót,
wykonawca zobowiązany będzie do: wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach
uszkodzonego (w przypadku krzewów i drzew młodych) lub, w przypadku starszych drzew,
do przeprowadzenia rocznej bądź dwuletniej pielęgnacji rehabilitacyjnej. Czas trwania pielęgnacji
rehabilitacyjnej będzie zależał od rozległości uszkodzeń oraz kondycji i wieku uszkodzonych roślin.
Pielęgnacja będzie musiała być zlecona profesjonalnej firmie ogrodniczej, jej zakres zostanie
ustalony
indywidualnie
i obejmował
będzie
m.in.
podlewanie,
nawożenie,
mikoryzację,
mulczowanie terenu zrębkami drzewnymi etc.
i)
zabezpieczenie roślinności zlokalizowanej w strefie oddziaływania robót budowlanych w sposób
wskazany
na
stronie
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-dla-wykonawcow
w
dokumencie
,,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej" oraz zgodnie
z projektem.
j)
przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia o stosownie zabezpieczonej roślinności,
k) wymianę (na odrębne zlecenie) zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych, znajdujących się na placu budowy przekazywanym przez
Zamawiającego (o ile w protokole przekazania placu budowy zostanie stwierdzona taka
konieczność) jak i na nieruchomościach osób trzecich, zajmowanych przez Wykonawcę na
potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie
znaków nastąpi wskutek działań Wykonawcy, czynności o których mowa powyżej obciążają
Wykonawcę. Czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca określa Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
l)
wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie placu
budowy tablic informacyjnych przedstawiających m.in. informację o prowadzonych robotach oraz
terminie ich prowadzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 2 tablic informacyjnych o wymiarach 70x100 cm
plus kartka papieru A4 na jednym słupku (po jednej na początku i końcu prowadzenia inwestycji,
kartka ma być wymienna, zalaminowana), zgodnie z ,,Wytycznymi dla Wykonawców" (dostępnymi
na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne
dla Wykonawców" - ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach"
https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach).
Tablice należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni oraz
zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania słupka w pasie
drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy ustawić na konstrukcjach
przenośnych niezwiązanych z gruntem.
Tablice mogą być zabierane po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich pozostawienie może
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Lokalizacja tablic informacyjnych musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Wydział
Realizacji Inwestycji ZDM oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej.
Wzory tablic - w formie otwartych plików są dostępne na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl,
(zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców", ,,Tablice informacyjne
o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-
inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach).
m) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli posesji sąsiadujących z terenem
budowy w postaci ulotek z informacją o terminie prowadzenia prac co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie
mającej wpływ na korzystanie z nieruchomości.
n) Wykonawca 2 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych zobligowany jest do sporządzenia
dokumentacji zdjęciowej (z różnych pozycji aparatem z datownikiem i geotagowaniem) celem
zobrazowania stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót. Na zdjęciach powinien być również
widoczny teren przyległy do placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
sporządzonej dokumentacji zdjęciowej Zamawiającemu.
o) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia gestorów sieci oraz innych podmiotów
o planowanym terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z terminami wskazanymi w uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowej.
p) Kierownik budowy winien przedłożyć oświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony zieleni dla
wszystkich branż w zakresie sposobu prowadzenia prac w obrębie istniejącego drzewostanu,
q) Roboty w obrębie istniejącej zieleni należy prowadzić pod nadzorem INTZ działającego z ramienia
ZDM,
r) Drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez wygrodzenie terenu
np. drewnianym opłotowaniem, oszalowaniem pni. Dopuszczalne jest związanie/podwiązanie
gałęzi drzewa celem zabezpieczenia ich przed złamaniem w czasie prowadzenia prac . Wzdłuż
istniejących drzew należy wykonać ogrodzenie ochronne poprzez wygrodzenie strefy ochronnej
zgodnie z ,,wytycznymi do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej"
znajdującymi się na stronie www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania w dokumencie
,,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej". - powyższe prace
Wykonawca winien skalkulować w przedłożonej ofercie.
s) Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach jednostkowych koszty wszelkich czynności
spoczywających na Wykonawcy, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone
w załącznikach do zapytania ofertowego, a także koszty wszelkich innych czynności nieujętych wprost,
ale niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
W cenach jednostkowych netto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty wymienione
w podstawie płatności określonej w Specyfikacji Technicznej przypisanej danej pozycji przedmiaru oraz
w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. Musi ona stanowić sumę wszystkich planowanych do
poniesienia kosztów dla tej pozycji oraz uwzględniać koszty:
? wynikające z realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach w tym związane z zagospodarowaniem odpadów przez podmioty spełniające warunki
określone w/w ustawą,
? przekazania materiałów drogowych z rozbiórki (dot. tylko materiałów kamiennych) nadających się
do powtórnego wbudowania do magazynu Zamawiającego przy Ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich oczyszczeniu i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku,
? zagospodarowania gruzu betonowego oraz innych materiałów pochodzących z rozbiórki,
a nienadających się do powtórnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach,
? zabezpieczenia istniejących, a nieprzeznaczonych do usunięcia drzew, zarówno pni jak i terenu
wokół każdego z drzew, a w przypadku spowodowania uszkodzeń korzeni lub gałęzi usunięcia
powstałych szkód przez specjalistyczną firmę,
? sortowania oraz cięcia na wskazane długości (1,0 m przy średnicy ?7 cm) pozyskanego drewna
wraz z przewiezieniem ich do magazynu Zamawiającego przy Ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
wcześniejszym uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku,
przekazania odpadu biodegradowalnego do Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych,
w tym, zielonych zebranych selektywnie (Biokompostownia) Ul. Meteorytowa 3, 61-680 Poznań lub
w przypadku przekroczenia limitu zdolności przerobowych, do innej wskazanej w Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym
(Tabela 8. Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów - stan na 31.12.2018 r., str. 34-35),
? przekazania do magazynu Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy
ul. Energetycznej 4 w Poznaniu zdemontowanych, nie wykorzystanych ponownie elementów
oznakowania ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
? koszty związane z wprowadzaniem zmian w tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnieniem
stałego dojazdu i dojścia z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych
na czas wykonywanych robót,
? koszty związane z wytworzeniem, montażem oraz utrzymaniem tablic informacyjnych,
? zabezpieczenia na czas prowadzonych robót znajdujących się na terenie inwestycji punktów
osnowy geodezyjnej i punktów granicznych,
? przywrócenia naruszonego w czasie robót budowlanych terenu (w tym nieruchomości osób
trzecich), do stanu pierwotnego oraz wypłaty stosownych odszkodowań,
? ewentualnej aktualizacji dokumentacji projektowej w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
? ewentualnego zajmowania na czas budowy nieruchomości osób trzecich oraz wypłaty stosownych
odszkodowań.
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Dokument nr: ZDM-IRI.342.40.2024.3, ZDM-24-131365

Otwarcie ofert: 13. Termin otwarcia ofert: 10.07.2024 o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul.
Wilczak 17

Składanie ofert:
12. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2024 r. do godz. 9.00
14. Miejsce i sposób złożenia ofert:
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie opatrzonej
nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją ,,nie otwierać przed 10.07.2024 r. godz. 9.00-
oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" lub przesłać pocztą elektroniczną
na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr
referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma
możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji:
?Zakończenie robót budowlanych: 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
?Zakończenie przedmiotu umowy: 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
6. Sposób rozliczenia: obmiarowo
7. Gwarancja:
?
48- miesięczna gwarancja na roboty budowlane objęte umową
8. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt
4, 8, 9 i 10 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
w zakresie:
a) wykonania (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych (w ramach dwóch różnych
obiektów), polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki
betonowej o powierzchni co najmniej 100 m? każda, sporządzony w oparciu
o załącznik 5,
b) dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi
i będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie
z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
c) dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie będzie pełnić funkcję kierownika
robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym
zakresie do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia budowalne
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy i robót
drogowych oraz kierownika robót elektrycznych, pod warunkiem posiadania
odpowiednich uprawnień.
9. Kary umowne:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) Z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za
każdy dzień opóźnienia; przez opóźnienie rozumie się wykonanie czynności po terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
c) za brak właściwego oznakowania miejsca wykonywanych prac w pasie drogowym
niezgodnie ze schematami organizacji ruchu oraz z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniami: Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. ze zm. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych, Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ze zm. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r. ze zm. w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem - 50 zł za każde
niewłaściwe oznakowane miejsce robót,
d) w przypadku realizacji zadania bez zastosowania procedur czasowej zmiany organizacji
ruchu i/lub bez decyzji na zajęcie pasa drogowego zostanie naliczona jednorazowa kara
umowna w wysokości 500 zł.
e) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac sprzętem mechanicznym na
chodnikach, naliczona zostanie jednorazowa kara w wysokości 1000 zł za każdą pracę.
f)
w przypadku stwierdzenie przez Zamawiającego braku poprawnego zabezpieczenia
istniejącej zieleni każdorazowo karę umowną w wysokości 50 zł,
g) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia
mechaniczne w koronach drzew, odłamanie konaru drzewa, gałęzi, uszkodzenie
mechaniczne na pniu drzewa, usunięty korzeń szkieletowy itp.) w wysokości 1000 zł za
każdy stwierdzony przypadek.
h) w
przypadku
dopuszczenia
do
wykonawstwa
umowy
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy bez pisemnej akceptacji Zamawiającego.
i)
w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, karą umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia
10. Prawa autorskie:
1) W ramach wynagrodzenia, Wykonawca:
a) przenosi na Zamawiającego bezpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszystkich
utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w szczególności takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstałe przy realizacji umowy zlecenia oraz broszury, zwanych dalej
utworami
b) zezwala Zamawiającemu do wykonywania przysługujących autorom dokumentacji
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania nowych opracowań, twórczych
przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym usuwania jej wad jeżeli autor
odmówi Zamawiającemu ich wykonania, korzystania z opracowań utworów oraz ich
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami i przeróbkami - zgoda
na wykonywania prawa zależnego.
11. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego ZDM-IRI.342.40.2024
Wykonawca składa:
a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z przedmiarem robót- oferta (kosztorysem
ofertowym), sporządzony w oparciu o Załącznik nr 2,
b) Dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w pkt. 8, 2), lit. a), wykonane zostały w
sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
c) Wykaz osób sporządzony w oparciu o załącznik nr 4
15. Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena
brutto.

Kontakt:
2. Nazwa komórki, osoba do kontaktu:
Wydział Realizacji Inwestycji,
Emilia Schulz, tel. 885987868, eschulz@zdm.poznan.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.