Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozytywnych i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych decyzji administracyjnych dla inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenach sportowo - rekreacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dębowa 20
55-040 Kobierzyce
powiat: wrocławski
tel. (071) 715 12 00, tel. 691 733 972
sport.kosir@sport-kobierzyce.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kobierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (071) 715 12 00
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych decyzji administracyjnych dla inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenach sportowo - rekreacyjnych administrowanych przez KOSiR, w podziale na 2 części:
Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Pustkowie Wilczkowskim (dz. nr 228/11).
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę placu zabaw w Księginicach (dz. nr 17/3).
3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych decyzji administracyjnych dla inwestycji zaplanowanych do realizacji na
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej
wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych decyzji administracyjnych.
terenach sportowo - rekreacyjnych administrowanych przez KOSiR, w podziale na 2 części:
Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Pustkowie Wilczkowskim (dz. nr 228/11).
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę placu zabaw w Księginicach (dz. nr 17/3).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakres opracowania obejmuje:
Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Pustkowie Wilczkowskim (dz. nr 228/11);
- Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania w tym między innymi w razie potrzeby niezbędnych wypisów i wyrysów z planów miejscowych, ewidencji, wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna, inwentaryzacja terenu itp.
- Opracowanie mapy do celów projektowych
- Pozyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych lub opinii o braku potrzeby wykonania w/w badań
- Pozyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych wymaganych Prawem Budowlanym
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym w tym w razie potrzeby naniesienie wszelkich poprawek, wytycznych wskazanych przez Zamawiającego
- Opracowanie projektu budowlanego
- Opracowanie badań geotechnicznych (w razie zaistnienia potrzeby)
- Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót
- dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonania innych robów budowlanych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu (Wydział Architektury i Budownictwa) wraz z pozyskaniem Zaświadczenia w/w organu p braku sprzeciwu
- Oświadczenie Wykonawcy (stanowiące załącznik nr. 5 do umowy)
- archiwizacja dokumentacji w wersji elektronicznej (format PDF + wersja edytowana - zapis na pen-drive)
W ramach opracowania projektowego należy zaprojektować na działce 228/11 plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi oraz elementami małej architektury.
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę placu zabaw w Księginicach (dz. nr 17/3).
- Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania w tym między innymi w razie potrzeby niezbędnych wypisów i wyrysów z planów miejscowych, ewidencji, wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna, inwentaryzacja terenu itp.
- Opracowanie mapy do celów projektowych
- Pozyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych lub opinii o braku potrzeby wykonania w/w badań
- Pozyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych wymaganych Prawem Budowlanym
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym w tym w razie potrzeby naniesienie wszelkich poprawek, wytycznych wskazanych przez Zamawiającego
- Opracowanie projektu budowlanego
- Opracowanie badań geotechnicznych (w razie zaistnienia potrzeby)
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej
wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych decyzji administracyjnych.
- Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót
- dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonania innych robów budowlanych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu (Wydział Architektury i Budownictwa) wraz z pozyskaniem Zaświadczenia w/w organu p braku sprzeciwu
- Oświadczenie Wykonawcy (stanowiące załącznik nr. 5 do umowy)
- archiwizacja dokumentacji w wersji elektronicznej (format PDF + wersja edytowana - zapis na pen-drive)
W ramach opracowania projektowego należy zaprojektować na działce 228/11 plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi oraz elementami małej architektury.

Dokument nr: 2720/KOSiR/ZOF/23/2024

Otwarcie ofert: 5.
Analiza ofert nastąpi w siedzibie KOSiR, Ul. Dębowa 20, dnia 10.05.2024 r., po godz. 10:15.
6.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Składanie ofert:
6. SKŁADANIE OFERT:
1.
Ofertę ,,opieczętowany i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący zał. nr. 2, Oświadczenie Wykonawcy stanowiące zał. nr.4, podpisany i zaakceptowany projekt umowy stanowiący zał. nr. 3 oraz podpisany i zaparafowany wzór umowy o zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego stanowiący załącznik nr 2 do umowy należy złożyć drogą elektroniczną w postaci jednego e-maila do dnia 10.07.2024 r., do godz. 10:00 na adres e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl. W tytule wiadomości e-mail proszę wpisać:
OFERTA CENOWA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
2720/KOSiR/ZOF/23/2024

Miejsce i termin realizacji:
4.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):
Wymagany termin realizacji umowy przez Wykonawcę wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z protokołem końcowym, Oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym zał. nr 5 oraz wyszczególnionym zakresem/zawartością opracowania - 90 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wyżej wymienione zadania.
Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury rozpoznania rynku, o której mowa w § 6 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 10 listopada 2022 r.
2)
Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.
3)
Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne przez okres trwania umowy.
5)
Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznanie rynku bez potrzeby podawania przyczyn.
2.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania się drogą elektroniczną (e-mailem).
2) Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
5.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1)
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena oferty (brutto)
2)
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści
3)
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
4)
Zamawiający poprawia w ofercie
a)
oczywiste omyłki pisarskie
b)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
c)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym.
Zleceniodawca niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
2.
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wskazany powyżej sposób Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.
3.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
4.
Oferta złożona po terminie wskazanym w Zaproszeniu zostanie zwrócona Wykonawcy.
7.
Po otwarciu ofert Zamawiający prześle Wykonawcom na adres zwrotny informacje dotyczące:
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej
wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych decyzji administracyjnych.
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)
ceny zaproponowanej przez Wykonawcę,
7.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty.
1)
Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Oferty w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2)
Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
3)
Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
4)
Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty.
5)
Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
6)
Cenę ofertową na realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.
7)
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
8)
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
9)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*): 1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w pkt. 8.1. 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a: prowadzą działalność gospodarczą;
b: nie zalegają z opłacaniem podatków;
c: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; d: zaproponują realizację zamówienia zgodnie z niniejszą instrukcją;
8.2 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
9. WYMAGANE DOKUMENTY:
1)
Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku składania w formie pisemnej muszą być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" przez osobę/y umocowane do podpisywania oferty) jako załączniki:
a)
Formularz Oferty
b)
zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotacją na ostatniej stronie ,,akceptuję" i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej,
c)
oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
2)
W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
3)
Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Zamawiający nie musi uzyskać zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej
wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych decyzji administracyjnych.
4) Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsiębiorców) pracownik merytoryczny powinien dołączyć pobrany ze stron internetowych wydruk elektroniczny z: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) zadanie wskazane w niniejszym Zaproszeniu będzie realizowane za podstawie e-mailowego Zlecenia wystawionego przez Zamawiającego.
2) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za zrealizowane Zlecenie,
2) podstawą zapłaty faktury będzie przyjęcie przez pracownika KOSiR protokołów zdawczo - odbiorczych opracowanej dokumentacji projektowej oraz Oświadczenie stanowiące zał. nr 5,
3) zapłata na wskazane w fakturze VAT konto Wykonawcy, nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4)
Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów:
1) NABYWCA: Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;
2) PŁATNIK: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce
5)
Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
6)
Zamawiający informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielonej płatności (split payment), o której mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7)
Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 11.INNE POSTANOWIENIA:
1)
Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu.
2)
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu.
3)
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić ponowną procedurę udzielenia zamówienia.
4)
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5)
Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
6)
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7)
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Zaproszeniu.

Kontakt:
4)
Osobą do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691 733 972 , e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.