Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki
powiat: wągrowiecki
tel. 61 8925805, tel. 61 8925808
m.plaskiewicz@gmina-skoki.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Skoki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 8925805, tel
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Nazwa zadania:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1"
Gmina Skoki zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1"
Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego - branża konstukcyjno-budowlana podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1"
2. Informacje o zadaniu:
o Dokumentacja projektowa zadania dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/935157
3. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w szczególności będą należeć:
a) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane tj.:
o Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności robót branży drogowej z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
o Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
o Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
o Potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
o Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
o Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
b) Kontrola jakości i terminowości wykonywania robót;
c) Ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych;
d) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru;
e) Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach;
f) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót;
g) Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
h) Na etapie realizacji dokumentacji i robót - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
i) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego);
j) Przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu budowlanego;
k) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 1) Dokonanie protokolarnego odbioru robót;
m) Uczestniczenie w odbiorze końcowym i przeglądach gwarancyjnych;
Poza wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej osoba (osoby) pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do przybycia na teren budowy w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wystosowania takiego wezwania przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zaopiniowania dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

Dokument nr: RI.7013.14.2024

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2024 r. o godz.1500 w siedzibie Zamawiającego -segment B Urzędu - sala konferencyjna nr 4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Z sesji otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy w Skokach, Ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, w sekretariacie w terminie do dnia 08.07.2024 roku, godz. 12°°
2. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział 2. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zadania: Do zakończenia robót objętych nadzorem z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.

Wymagania:
Rozdział 4. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Opakowanie i adresowanie oferty
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
Adresat: Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1"
znak postępowania: RI.7013.14.2024 Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 08.07.2024 r. godz. 15:00
2. Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Zawartość oferty:
1) Wypełniony formularz ofertowy.
2) kserokopię / skan uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3) kserokopię potwierdzającą bycie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej,
4. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzystąpienia do podpisania umowy bez podania przyczyny.
7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców ofert przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego na realizację zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
Rozdział 6. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca poda w ofercie cenowej koszt brutto za wykonaną usługę
2. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
3. Cena podana przez zleceniobiorcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianie (waloryzacji). Wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego wynagrodzenia brutto. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta (oferty) zawierająca najniższą cenę dla danego zadania.
Rozdział 7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferent otrzyma punkty w zakresie od 0-100 obliczone według poniższego wzoru:
Cena ofertowa - znaczenie 100%
KC = CN/ COB xl00
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Rozdział 8. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób i w terminie indywidualnie ustalonym z Wykonawcą.

Kontakt:
Rozdział 3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie
- pisemnej,
- drogą elektroniczną: sekretariat@gmina-skoki.pl przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do kontaktu z Wykonawcą:
- Michał Piaskiewicz tel. 61 8925805, e-mail: m.plaskiewicz@gmina-skoki.pl
- Filip Michalski tel. 61 8925808, e-mail: f.michalski@gmina-skoki.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.