Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja wiaty centrala nasienna

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja wiaty centrala nasienna

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o. o
Wygoda 3
21-505 Janów Podlaski
powiat: bialski (podlaski)
Tel. 83 341 30 09, tel. 661 435 085
biuro@skjanow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Podlaski
Wadium: 10.000,00 PLN
Nr telefonu: Tel. 83 341 30 09, t
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
MODERNIZACJĘ WIATY CENTRALA NASIENNA NA TERENIE STADNINY KONI JANÓW PODLASKI SP. Z O. O.
Janów Podlaski, lipiec 2024r.
ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OEFRT NA MODERNIZACJA WIATY CENTRALA NASIENNA NA TERENIE STADNINY KONI JANÓW PODLASKI SP. Z O. O.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wiaty centrala nasienna na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o. o.
2. Informacje ogólne.
Budynek został wybudowany w latach 90-tych XX wieku.
Budynek o konstrukcji nośnej stalowej o wymiarach 72,00x15,OOm i wysokości w kalenicy 6,00m. Wszystkie ściany są wypełnione murem i otynkowane. Ściany murowane licują ze słupami nośnymi.
Więźba dachowa jest o konstrukcji stalowej. Dach pokryty eternitem.
W ścianach podłużnych znajdują się drzwi wjazdowe stalowe o wymiarach
5,84x3,45m, po 3 szt. w każdej ze ścian podłużnych.
W budynku znajdują się powierzchnie magazynowe i urządzenia do wewnętrznego transportu ziarna.
Pokrycie dachu jest nieszczelne w wielu miejscach, co powoduje zamakanie ziarna i duże straty z tego powodu.
Pokrycie z eternitu nie nadaje się do modernizacja, ze względu na wymagania ekologiczne. Dlatego zachodzi konieczność wymiany pokrycia dachowego.
Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy - 1.080,00mm
- powierzchnia użytkowa - 1.080,00m2 -kubatura- 5.940,00m3
3. Zakres robót
W zakresie robót modernizacyjnych przewiduje się:
- demontaż instalacji odgromowej,
- demontaż rynien i rur spustowych,
- demontaż płyt eternitowych i przekazanie ich do utylizacji,
- uzupełnienie ołacenia pod montaż blachy stalowej panelowej,
- wykonanie izolacji z folii polietylenowej - paroizolacja,
- montaż pokrycia z blachy stalowej panelowej, powlekanej w kolorze ocynku,
- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze ocynku,
- montaż zwodów instalacji odgromowej,
- badanie skuteczności instalacji odgromowej.
4. Podstawą wykonania robót jest powyższy opis przedmiotu zamówienia, umowa i przedmiar robót.
5. Wiata centrala nasienna nie jest wpisana do rejestru zabytków, ale jest wpisany teren, na którym wiata centrala nasienna jest zlokalizowana.
6. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kalkulację kosztów przedmiotu umowy w postaci kosztorysu szczegółowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni Janów
Podlaski Sp. z o. o., Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski, Sekretariat, w terminie do dnia 10.07.2024r. do godz. 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
8. UWAGA: Wskazane jest, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Osoba do kontaktu - Łukasz Kuźmiński - tel. 661 435 085.
9. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonane roboty budowlane jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium ,,Gwarancja" -- ,,G", określonym w rozdziale XI niniejszego Zaproszenia, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
10. Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia niż 8 tygodni. Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium ,,Termin wykonania" - ,,T", określonym w rozdziale Xl niniejszego zaproszenia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) wykonał co najmniej dwie roboty w branży ogólnobudowlanej w obiekcie budowlanym polegającą na wykonaniu modernizacji albo przebudowy (modernizacji) albo rozbudowy obiektu budowlanego, o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia) wraz z załączeniem referencji.
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, które mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) budowlanej - co najmniej 1 osoba - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zaproszenia).
VI. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
2. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych).
3. Do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Ponadto do oferty należy dołączyć:
- Wykaz robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2,
- Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej), nienaruszonej kopercie
(opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o. o. Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski
Oferta na: Modernizacja wiaty centrala nasienna
8. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby
można było zwrócić Wykonawcy bez otwierania wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert.
9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
VIII. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń, wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów oraz poprawianie omyłek
Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
X. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem (z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego) na konto w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku 62 2030 0045 1110 0000 0008 8520, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu: Modernizacja wiaty centrala nasienna"
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa ust.4 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, musi zostać złożone w formie oryginału w
Stadninie Koni Janów Podlaski Sp. z o. o., Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski, Sekretariat, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia jej należytego wykonania.
11. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, na jego wniosek.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XI. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) ,,Cena ofertowa brutto" - C
2) ,,Gwarancja" - G
3) ,,Termin wykonania" - T
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny
Cena ofertowa brutto 80% 80 Cena najtańszej oferty C =-------------------------------------x 80pkt Cena badanej oferty
Gwarancja 10% 10 Za udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż minimalny wymagany, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów: 36 miesięcy - 0 pkt 48 miesięcy - 5 pkt 60 miesięcy i powyżej -10 pkt
Termin wykonania 10% 10 Za skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów: - realizacja w terminie wymaganym (8 tygodni) - 0 pkt - skrócenie o 1 tydzień (7 tygodni) - 5 pkt - skrócenie o 2 tygodnie (6 tygodni) -10 pkt
RAZEM 100% 100
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G + T- gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena ofertowa brutto", G - punkty uzyskane w kryterium ,,Gwarancja", T - punkty uzyskane w kryterium ,,Termin wykonania".
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
XII. Zawarcie umowy
1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzjelenia zamówienia i unieważnienia postępowania, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
XIV. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
XV. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej
wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby upoważnione do kontaktu
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia - pytania, należy kierować do Zamawiającego pod adres e-mail: biuro@skjanow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.