Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa zestawów odbiornik GNSS RTK/RTN z IMU

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa zestawów odbiornik GNSS RTK/RTN z IMU

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. (94) 3478 713 fax. (94) 342 59 63, tel.: 94 34-78-637/635
dzial.zamowien@tu.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (94) 3478 713 f
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwracamy się o podanie ceny brutto za DOSTAWA zestawów, szt.3: odbiornik GNSS RTK/RTN z IMU dla Politechniki Koszalińskiej.
II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Dział Zamówień Politechniki Koszalińskiej zwraca się o podanie ceny brutto za Dostawę zestawów, szt.3: odbiornik GNSS RTK/RTN z IMU dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego bez jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

CPV: 38112100-4

Dokument nr: 32/ATZ/SZP-1/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2024 r. o godz. 12:15.

Składanie ofert:
VII. Termin przygotowania ofert

Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 08.07.2024 r. do godz. 1200.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce wykonania zamówienia: Politechnika Koszalińska, Ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.

Wymagania:
I. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania cenowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona z należytą starannością zgodnie z ustawą pzp
i wynosi poniżej 130 000,00 zł.
4. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. Po przeliczeniu oferty złożonej w walucie obcej na PLN wg zapisu powyżej. Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów.
5. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do treści oferty, które są spisane przez Zamawiającego spowoduje jej odrzucenie.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej. Każdy Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty
w postepowaniu skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
9. Pytania dotyczące zapytania można zadawać pocztą e-mail na adres: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 03.07.2024 r. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zastrzega sobie, że zapytania złożone po terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.
3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące.
4. Koszty szkolenia, transportu, ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
1) specyfikacje techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych zaoferowanych zestawów zgodnie z zapisami w formularzu cenowym,
2) kopii certyfikatów CE na oferowane elementy zestawu (odbiornik z anteną, kontroler, dalmierz).

V. Kryteria oceny ofert

Pod uwagę będą brane kryteria: cena brutto - 100%, (cenę należy podać w złotych polskich PLN brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku).
Cenę oferty należy określić na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów, opłat, elementów cenotwórczych i innych składników wpływających na ostateczną cenę związanych z realizacją zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne określone w projekcie umowy.

VI. Badanie oferty. Wyjaśnienia treści złożonych ofert. Omyłki pisarskie i rachunkowe

1. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz zaoferowanej ceny za przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający będzie badał tylko ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych
w oparciu o zastosowane kryterium oceny ofert, pod kątem prawidłowo złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów (nie dotyczy Formularza ofertowego i cenowego).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia, po wcześniejszym, wezwaniu oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (nie dotyczy Formularza ofertowego i cenowego).
4.Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zapytania niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. W przypadku sprzeciwu Wykonawcy dotyczące poprawienia innej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia,
2) z rażąco niska ceną,
3) wariantową,
4) złożoną po terminie składania ofert,
5) złożoną w formie papierowej.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
Oferty złożone po terminie składania ofert lub w formie papierowej nie będą brane pod uwagę.

VIII. Sposób przygotowania oferty

Oferta ma:
1) posiadać datę sporządzenia,
2) być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych),
3) być podpisana/opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub dowodem osobistym, Zamawiający dopuszcza również złożenie skanu papierowo podpisanej oferty,
4) zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

IX. Wykaz dokumentów, które należy Wykonawca ma złożyć w ofercie

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia ( Załącznik nr 4)
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Uwagi:
10.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin;
o inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Koszalińskiej jest Pan Mariusz Lenartowicz, kontakt: adres iod@tu.koszalin.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 32/ATZ/SZP-1/2024 na Dostawa zestawów, szt.3: odbiornik GNSS RTK/RTN z IMU dla Politechniki Koszalińskiej prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

------------
o * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
o ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
o *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Kontakt do składającego zapytanie:
Anna Łuczak
Dział Zamówień
tel.: 94 34-78-637/635
e-mail: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.