Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Odnowienie tynków i odmalowanie kominów na dachu budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Odnowienie tynków i odmalowanie kominów na dachu budynku

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 55
22-600 Tomaszów Lubelski
powiat: tomaszowski (lubelski)
tel.84-6657474, 84-6657431
administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Tomaszów Lubelski
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel.84-6657474, 84-6
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na
na prace polegające na odnowieniu tynków i odmalowaniu 8 kominów na dachu
budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00
złotych prowadzonym poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. pkt 1 Pzp na prace polegające na
odnowieniu tynków i odmalowaniu 8 kominów na dachu budynku Sądu Rejonowego w
Tomaszowie Lubelskim.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na odnowieniu tynków i odmalowaniu 8
kominów na dachu budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w zakresie:
o Odnowieniu tynku na kominach (nad dachem - powierzchnia tynku około 35m2).
o Pomalowaniu tynku na poszczególnych kominach podlegających odnowieniu na kolor
zbliżony do obecnego (powierzchnia około 35m2).
Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac, w tym materiałów, materiałów pomocniczych i
sprzętu leżą po stronie Wykonawcy. Prace mogą być wykonane w dni robocze od godz. 7:30 do
15:30. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca dopuszcza możliwość wykonywania prac również po
godz. 15:30, ale nie dłużej niż do godz. 20:00 maksymalnie 5 razy. Na prośbę Zamawiającego,
Wykonawca dopuszcza możliwość wykonywania prac również w jedną sobotę od godz. 07:30, ale nie
dłużej niż do godz. 17:30.

CPV: 45410000-4, 45442100-8

Dokument nr: Adm.262.21.2024

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w pok. 101 w budynku Sądu Rejonowego w
Tomaszowie Lubelskim (ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski) 10 lipca 2024
roku o godz. 10:30.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwę oraz adresy Wykonawców a także
zaoferowaną cenę.

Składanie ofert:
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy przesłać e-mailem na adres administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10 lipca 2024 roku o godz. 10:00.
3. Oferty nadesłane drogą elektroniczną (e-mail) będą zakwalifikowane do postępowania
ofertowego pod warunkiem dostarczenia ich Zamawiającemu nie później niż do dnia 10
lipca 2024 roku do godz. 10:00.
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie ofertowe prowadzone jest w trybie poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 o
wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 130 000 złotych.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby pracownicy wykonujący prace fizyczne
ogólnobudowlane byli zatrudnieni przez Wykonawcę.
4. Wykonawca prace będzie prowadził zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, zgodnie w
zasadami BHP. Wykonawca będzie posiadał specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
5. Prace prowadzone będą w czynnym budynku wyposażonym we wszelkie media, które
zostaną udostępnione Wykonawcy bez obciążenia ze strony Zamawiającego na czas prac i
tylko do prac ustalonych w przedmiocie umowy.
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu Sądu.
7. Wszystkie użyte materiały wykorzystane do realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe i
będą posiadały niezbędne atesty, certyfikaty dopuszczające te materiały do użycia na
terenie Polski.
8. Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie realizacji
zamówienia. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są
obowiązkiem Wykonawcy, Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów
w tym z tytułu opłat.
9. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz materiałów
jakie użył do wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 30 000 zł,
b) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowego zamówienia.
Rozdział VI
Wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu
1.
Zamawiający żąda załączenia formularza ofertowego na Załączniku nr 2.
Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i
Wykonawca przekazują e-mailem.
2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane
wyłącznie na poniżej wskazany adres e-mail:
administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl
4. Zamawiający po złożeniu oferty w formie elektronicznej (e-mailem) bez podpisu
kwalifikowanego będzie zobowiązany przekazać oryginał oferty w formie papierowej
przed podpisaniem umowy wykonawczej wraz z kopią polisy.
Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Rozdział IX
Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
Rozdział X
Opis sposobu przygotowania ofert
1.Informacje ogólne:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert,
oferty częściowej lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę,
2) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia,
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca,
4) Na ofertę składają się: oferta cenowa.
2.Wymagania formalne dotyczące oferty:
1) Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2,
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub ręcznie długopisem przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladów,
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis lub podpis
kwalifikowany).
3.Sposób dostarczenia oferty
1) drogą e-mail i powiadomienie telefonicznie Zamawiającego (tel. 84-6657431
Oddział Administracyjny) o złożeniu oferty. Za datę i godzinne złożenia oferty
Zamawiający przyjmuję datę i godzinę odbioru e-maila na komputerze
Zamawiającego. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku powiadomienia
telefonicznego Zamawiającego skutkować może nierozpatrzeniem złożonej oferty,
jeżeli dojdzie do awarii skrzynki pocztowej Zamawiającego lub zakwalifikowania
przez mechanizm skrzynki pocztowej wysłanego maila przez Wykonawcę jako Spam.
W tytule e-maila należy podać oznaczenie postępowania, o którym mowa w Rozdziale
pierwszym tj. Adm.262.21.2024 , z dopiskiem ,,oferta".
4.Oferty złożone po terminie składania ofert są odrzucane.
7. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym na posiedzeniu niejawnym.
8. Oferty niespełniające wymogów określone w postępowaniu będą odrzucone po
jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pod warunkiem, że stwierdzone
uchybienia bądź braki będą podlegały uzupełnieniu.
9. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot
zamówienia. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty zgodnie z załączonym
formularzem ofertowym.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do której należy doliczyć podatek od
towarów i usług (VAT). Cena musi być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty.
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną.
2. W przypadku unieważnienia postępowania ofertowego Zamawiający umieści informacje
na stronie internetowej podając uzasadnienie faktyczne.
Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.
Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
a) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym
Załącznik Nr 1,
b) Wykonawca ma obowiązek przedstawić kopię polisy OC.
Termin i miejsce zawarcia umowy:
a) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu
związania ofertą. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania
umowy. Umowa może być podpisana elektronicznie.
Rozdział XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI
Pozostałe informacje istotne w procesie postępowania ofertowego
1.
2.
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim nie jest podatnikiem posiadający status
podatnika VAT (nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT).
Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie, przed złożeniem oferty, wizji
lokalnej. Wizję lokalną można przeprowadzić w każdy dzień roboczy - przed przybyciem
na wizję lokalną proszę się skontaktować z Panem Krzysztofem Kowalskim (84-6657474)
lub Panią Alina Obszańska (84-6657431) lub Panią Joanna Mańdziuk (84-6657431).

Kontakt:
3. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami.
o imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e- mail: - Krzysztof Kowalski -
Dyrektor Sądu Rejonowego, 84-6657474; dyrektor@tomaszowlub.sr.gov.pl
o imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e- mail: - Alina Obszańska -
Kierownik Oddz. Adm. oraz Joanna Mańdziuk z-ca Kierownika Oddz.. Adm.,
84-6657431; administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl
o godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 -1530
o sposób porozumiewania się: e-mailem, telefonicznie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.