Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowaniu aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowaniu aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. +48 32 494 12 65, tel. 32 49 41 275
drogi@zawiercie.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 32 494 12 6
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zapraszamy do złożenia oferty na: Opracowaniu aktualizacji ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Zawiercie na lata 2024 > 2039" wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń, uzgodnień i opinii organów administracji wymaganych prawem oraz przygotowaniem uzasadnienia do uchwały".
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne opracowanie, o którym mowa w punkcie 1 powinno określać w szczególności:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych;
3) możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
4) możiiwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art.
6 ust.2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
5) zakres współpracy z innymi gminami,
6) charakterystykę ogólną miasta Zawiercie mającą wpływ na planowanie energetyczne,
7) Analizę i ocenę zaopatrzenia Gminy Zawiercie w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe,
8) Prognozę zapotrzebowania na energię do 2039 r.
2. Opracowanie, o którym mowa w punkcie 1 musi być zgodne z:
1) Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 266) oraz Rozporządzeniami aktualnymi na dzień podpisania umowy,
2) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. póz. 1094 z późn. zm.),
3) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., póz. 1605 z późn. zm.)),
4) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U z 2021 r. póz. 2166 z późn. zm.),
5) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., póz. 54),
6) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., póz. 977 z późn. zm.)
7) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., póz. 725),
8) Aktualnymi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi dokumentami.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wystąpienia do właściwych organów w sprawie uzgodnień dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia konsultacji oraz podsumowania na podstawie art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. póz. 1094 z późn. zm.), a także wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzgodnień właściwych organów;
2) przeprowadzenie uzgodnień przed Urzędem Marszałkowskim, a także wprowadzenia ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych uzgodnień,
3) przedłożenia projektu założeń do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym, w sposób przyjęty zwyczajowo;
4) przygotowania wizualizacji projektu założeń oraz czynnego udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, podczas której w porządku obrad zostanie umieszczona sprawa uchwalenia dokumentu oraz w spotkaniach
roboczych;
5) udzielanie w trakcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Rady Miejskiej w Zawierciu spotkań roboczych wyjaśnień i informacji;
6) wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z uwag radnych;
7) dostarczenia wersji ostatecznej opracowania, przygotowanej do przedłożenia Radzie Miasta do uchwalenia w wersji drukowanej (3 egz.) oraz elektronicznej (3 egz.).
4. Szczegółowy zakres zamówienia określa również wzór umowy, stanowiący załącznik do
niniejszego zaproszenia

Dokument nr: RUIM.7021.7.12.2024

Składanie ofert:
IV. Miejsce, termin oraz forma składania ofert
Ofertę można:
- przesłać drogą elektroniczną na adres: drogi@zawiercie.eu korzystając z wzoru ,,Formularza oferty" w terminie do dnia 10.07.2024 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Eli. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: do dnia 15 listopada 2024 r.

Wymagania:
Do oferty należy dołączyć:
o Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę podpisuje osoba inna niż
wskazana w KRS lub innym właściwym rejestrze.
Kryterium
Kryterium stanowi najniższa cena brutto (cena brutto - 100%).
VI. Termin związania ofertą
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą: telefonicznie, drogą elektroniczną.
VIII. Informacje końcowe
1. W przypadku złożenia oświadczenia woli przez pełnomocnika należy, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej.
2. Do niniejszego postępowania z uwagi na jego wartość nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzjelenia niniejszego zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu koszów przygotowania i złożenia oferty.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty niezgodnej z treścią niniejszego zaproszenia - Zamawiający odrzuci jego ofertę.

Kontakt:
2. Informacji dotyczących zamówienia udziela: Artur Miszczyk (Referat Utrzymania Infrastruktury Miejskiej) - tel. 32 49 41 275, adres e-mail: drogi@zawiercie.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.