Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czastary
ul. Wolności 29
98-410 Czastary
powiat: wieruszowski
0 62 784 31 11/91
ug@czastary.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Czastary
Wadium: ---
Nr telefonu: 0 62 784 31 11/91
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie
Czastary
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Dziewiątej Edycji
,,Rozświetlamy Polskę"
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(w tym ewentualnie informacja o podziale zamówienia na części)
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego
w Gminie Czastary".
Opis inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czastary. Istniejąca infrastruktura
oświetleniowa to nieenergooszczędne oprawy sodowe, które wymagają modernizacji. Wymiana istniejących
opraw na oprawy typu LED pozwoli poprawić efektywność energetyczną Gminy Czastary poprzez obniżenie
energochłonności oświetlenia. Oprawy pozyskane w ramach dofinansowania będą dawać możliwość
zdalnego sterowania systemem opraw. Ponadto wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu
LED pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskać oszczędności energii elektrycznej
poprzez realizację inwestycji w zakresie systemów oświetlenia energooszczędnego wyposażonych
w inteligentne systemy sterowania oświetleniem.
2.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Demontaż 17 istniejących opraw oświetleniowych (sodowych),
2) Dostawę i montaż 17 fabrycznie nowych opraw oświetleniowych LED o parametrach zgodnych
z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) oraz wytycznymi programu
,,Rozświetlamy Polskę",
3) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia sporządzonej w języku
polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, w szczególności potwierdzającej spełnianie wszystkich
parametrów, o których mowa w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego lub tam wymienionych (karty
katalogowe, certyfikaty, deklaracje, sprawozdania lub raporty z badań/testów), dokumentów
potwierdzających okres gwarancji producenta opraw.
3. Zgodnie z wymaganiami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 9 -
Rozświetlamy Polskę), dostarczone oprawy oświetleniowe LED, muszą:
1) być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej,
2) gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy,
3) posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
4. Wymagane parametry opraw oświetleniowych określa Załącznik nr 1 do Zapytania.
5. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób
trzecich.
6. Przedmiot zamówienia nie obejmuje jakichkolwiek czynności związanych z budową, lub wymianą słupów, na
których posadowione jest istniejące oświetlenie uliczne.
7. Wykonawca udzieli gwarancji na oprawy lamp wraz ze źródłem światła LED na okres minimum 60 miesięcy.
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru potwierdzonego protokołem końcowym zakończenia
montażu zmodernizowanego oświetlenia.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
9. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na
terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
3.3. Rozwiązania równoważne:
W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując zakres rzeczowy zadania powinien założyć, że
każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza
to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych
i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje
urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje
wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający,
w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty
budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej
etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego
przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje
również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także
inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy
dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod
warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub
wymagania związane z realizacją zamówienia.
3.5. Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jaśki, stacja nr 30992, 31229, gm. Czastary.

CPV: 31520000-7, 45316100-6, 45316110-9

Dokument nr: ITOŚ.ZP.2600.4.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:9 lipca 2024 r. godz.: 9:15.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Miejsce składania ofert:9 lipca 2024 r. do godz.: 9:00.
Urząd Gminy w Czastarach Ul. Wolności 29 - Sekretariat Urzędu

Miejsce i termin realizacji:
3.4. Termin wykonania: Ustalono planowany termin wykonania przedmiotu umowy: 120 dni (od dnia zawarcia
umowy). W terminie tym winno nastąpić zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru robót.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w związku z wartością zamówienia poniżej
kwoty 130.000,00 zł. (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)).
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
(Edycja 9 - Rozświetlamy Polskę).
Regulamin Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 9 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych oraz uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona uchwałą nr
176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022
z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych dostępne są na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-dziewiata-
rozswietlamy-polske/.
Pozostałe informacje
na temat odbioru robót zawiera wzór umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania).
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Warunki udziału w postępowaniu
w tym opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta nie podlega odrzuceniu a Wykonawcy nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki:
4.1. Warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia co
najmniej:
- 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Uwagi:
1) Uprawnienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach
członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
2) Wymóg posiadania uprawnień energetycznych wynika z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266).
3) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla
osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć wraz z ofertą:
? wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 - wykaz osób.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na
podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie
w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. ,,spełnia - nie spełnia").
4.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego
określone w pkt 3.2.1 oraz w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą:
a) karty katalogowe opraw.
Potwierdzenie wykazania, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego określone
w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający oceniał będzie na podstawie
wymaganych - wyżej wymienionych, oświadczeń i dokumentów. Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. ,,spełnia - nie spełnia").
5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
w tym opis sposobu oceny przez Zamawiającego wykazania braku podstaw do wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza wykonawcę, który jest powiązany
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą a powiązania te polegają w szczególności na:
?
?
?
?
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IŻ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem
konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 - zwana dalej: ,,Ustawą")
wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 2.
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się
o udzielenie zamówienia lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają
karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji,
w wysokości do 20 000 000 zł.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą:
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych i braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Spółkę cywilną uznaje
się za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
Potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie
na podstawie wymaganych - wyżej wymienionych, oświadczeń i dokumentów. Ocena wykazania braku podstaw
do wykluczenia dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. ,,spełnia - nie spełnia").
6. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym;
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) Wykonawca nie wykazał, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego określone
w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym nie złoży dokumentów, o których
mowa w pkt 4 Zapytania);
4) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę lub ofertę zawierającą rozwiązania alternatywne;
5) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu;
6) wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7) oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu;
8) Podmiot/wykonawca nie uzupełnił dokumentów, do złożenia, uzupełnienia których wezwał Zamawiający,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia, złożenia dokumentów:
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób wskazany przez
Zamawiającego i na dzień składania ofert,
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
7. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny
ofert i odpowiadającemu mu znaczeniu oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Nr kryterium
I
Nazwa kryterium
Cena oferty brutto (C)
Waga kryterium
100 %
Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym.
Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na
podstawie poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 pkt
Gdzie:
Cn - najniższa cena oferty, Cb - cena oferty badanej
2.
3.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca, składając ofertę w wersji papierowej, powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami,
oświadczeniami w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
?
Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Czastary
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Dziewiątej Edycji ,,Rozświetlamy Polskę"
Nie otwierać przed 9 lipca 2024 r. przed godz.: 9:15
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć
napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo
opatrzyć napisem ,,zmiana nr ".
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
9. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty, musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną
(uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. W przypadku
spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej
do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników.
5. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
9. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
? Formularz oferty - załącznik nr 2,
? Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych i braku podstaw do wykluczenia - załącznik
nr 3,
? Wykaz osób - załącznik nr 4,
? Karty katalogowe opraw
10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
11. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonanie całości zamówienia zgodnie z zapisami
niniejszego zapytania ofertowego - zgodnie z Załącznikiem nr 2 Formularz oferty.
2. Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i zawierać wszystkie
elementy określone w treści zapytania i załącznikach.
4. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia.
6. Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości składników
zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto/.
12. Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy w sprawie wykonania zamówienia, w tym warunki jej zmiany określa załącznik nr 5
do Zapytania Ofertowego.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał
ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania,
w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie
będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się
postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
14. Badanie ofert
1. Uzupełniania, wyjaśnianie, poprawianie oświadczeń, dokumentów.
Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów, których wymagał zamawiający w niniejszym zapytaniu, pełnomocnictw
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać
do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia
dokumentów
? z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób wskazany
przez Zamawiającego i na dzień składania ofert,
? treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, spowoduje odrzucenie oferty
z niniejszego postępowania.
2. Badanie rażąco niskiej ceny
W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy
z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości w wyznaczonym terminie, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający unieważnia postępowanie na każdym etapie, w szczególności, jeżeli:
1) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację
zamówienia.
15. Informacja na temat wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Ważna Oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za
najkorzystniejszą.
2. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany do podpisania umowy. Zamawiający uzna,
iż Wykonawca, który nie stawi się na wezwanie do popisania umowy w wyznaczonym terminie, odstąpił od
podpisania umowy, o ile nie wystąpią wydarzenia losowe niezależne do Stron.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się
rozliczeń w walutach obcych.
6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu Oferty jest decyzją ostateczną.
7. Wynik postępowania (zawiadomienie o wyborze oferty) zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego https://czastary.biuletyn.net/.
16. Informacje na temat formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5.
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
18. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru
żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W takim przypadku Wykonawcy nie
przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie.
2. W sprawach nie uregulowanych w zapytaniu ofertowym zastosowanie mają wytyczne programu
,,Rozświetlamy Polskę".
3. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być
zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, należy do Wykonawcy.
4. Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu
ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie:
https://czastary.biuletyn.net/.

Uwagi:
17. Zasady przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czastary, reprezentowana przez Wójta Gminy - z siedzibą
w Urzędzie Gminy Czastary ul. Wolności 29, 98-410 Czastary tel.: (62) 784-31-11;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e- mail:
ido@czastary.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego
postępowania.
5) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 5 lat do dnia realizacji umowy
i zakończenia projektu.
6) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7) każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z treścią zapytania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie
przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
13. Informacja o sposobie porozumiewania się
1.
Zamawiający będzie porozumiewał się:
Drogą elektroniczną na adres: ug@czastary.pl
Wykonawca poza drogą elektroniczną może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd
Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.