Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa nagrzewnic elektrycznych i nagrzewnic olejowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa nagrzewnic elektrycznych i nagrzewnic olejowych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Stawki 2b
00-193 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 48 22 36 09 100, fax 48 22 36 09 101, tel. 22 36 09 107
kancelaria@rars.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 22 36 09 100
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa nagrzewnic elektrycznych i nagrzewnic olejowych
I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nagrzewnic elektrycznych i nagrzewnic olejowych
(różnej mocy) w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 - zakup i dostawa nagrzewnic elektrycznych o mocy 3,3 kW specyfikacji zawartej w ,,Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym" dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Zadanie nr 2 - zakup i dostawa nagrzewnic elektrycznych o mocy 9 kW specyfikacji zawartej w ,,Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym" dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Zadanie nr 3 - zakup i dostawa nagrzewnic olejowych o mocy 21 kW specyfikacji zawartej w ,,Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym" dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Składanie ofert:
IV. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 08.07.2024 r. w
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-193 Warszawa
ul. Stawki 2b
lub przesłać na adres email: kancelaria@rars.gov.pl
wypełniony formularz (zgłoszenie) w wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).

Miejsce i termin realizacji:
DOSTAWA towaru: Składnica RARS na terenie województwa łódzkiego.
Termin dostawy dla zadań 1-3: do dnia 15 października 2024 r.

Wymagania:
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie
lub wybrane zadanie/zadania.
II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu oraz projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.
II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Tandem zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w zakresie wysokości wynagrodzenia
za wykonanie usługi przeglądu 1 szt. nagrzewnicy elektrycznej o mocy 3,3 kW i mocy 9 kW
oraz nagrzewnicy olejowej o mocy 21 kW, w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
III. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca dostawy towaru po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.
Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.
Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod numerami: 22 36 09 143 lub 22 36 09 279 lub pisząc maila na sek_brt@rars.gov.pl oraz monika.pajer@rars.gov.pl, pisząc w tytule ,,Zakup i dostawa nagrzewnic elektrycznych i nagrzewnic olejowych ".
V. Inne postanowienia

Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Przedsiębiorcy przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

Kontakt:
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone", proszę o kontakt z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107, adres email szkolenia.oin@rars.gov.pl .

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.