Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1152z dziś
6788z ostatnich 7 dni
27880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Jaworzno II, Jaworzno III
ul. Energetyków 15
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
572992829
malgorzata.baran@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13040218/details
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: 572992829
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnej linii elektroenergetycznej 6 kV relacji rozdzielnia OBA2 - OBP1 (Elektrownia Jaworzno III - Pompownia Jęzor) w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

Dokument nr: PNP-S/TW/05296/2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13040218/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-07-10 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie: trasa napowietrznej linii energetycznej 6kV relacji rozdzielnia 6kV OBA2 - OBP1 (Elektrownia Jaworzno III - Pompownia Jęzor)

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do udziału w postępowaniu prostym i składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Wykonanie wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnej linii elektroenergetycznej 6 kV relacji rozdzielnia OBA2 - OBP1 (Elektrownia Jaworzno III - Pompownia Jęzor) w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie".
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie: trasa napowietrznej linii energetycznej 6kV relacji rozdzielnia 6kV OBA2 - OBP1 (Elektrownia Jaworzno III - Pompownia Jęzor).
Termin realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 31.12.2024 r.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca oświadczył, iż spełnia warunki udziału w Postępowaniu oraz o nie podlega wykluczeniu z postępowania, w tym w szczególności, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu ofertowym działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, tj. w szczególności:
a) co najmniej jedną osobą, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji typu (E) lub dozoru typu (D) do nadzorowania prac będących przedmiotem zamówienia w niezbędnym zakresie (grupa 1 pkt 3),
3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w szczególności: że wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę polegającą na wycince drzew pod linią energetyczną 6kV lub wyższego napięcia,
4) posiada niezbędne materiały oraz sprzęt wymagany do realizacji usługi,
5) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest w szczególności jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 2.2. i 2.3. Wykonawca wraz z ofertą składa Załącznik nr 5 - Wykaz Wykonanych Usług i Załącznik nr 6 - Wykaz osób.
3. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
a) termin realizacji/obowiązywania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 31.12.2024 r.,
b) wymagany termin związania ofertą: minimum 30 dni,
c) termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
d) cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji Przedmiotu zamówienia,
e) wynagrodzenie ryczałtowe,
f) płatność jednorazowa, na podstawie faktury końcowej.
Załączniki do postępowania:
Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Robót Budowlanych w TAURON Wytwarzanie S.A. (OWU), stanowią Załącznik nr 3.
Realizacja Zamówienia odbywać się będzie na podstawie zapisów Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Robót Budowlanych w TAURON Wytwarzanie S.A. (OWU), które stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, Załącznika numer 2 (Opis przedmiotu zamówienia) i Załącznika nr 1 (Warunki Realizacji Zamówienia).
W przypadku, gdy zapisy Załącznika nr 1 (Warunki Realizacji Zamówienia), bądź Załącznika numer 2 (Opis przedmiotu zamówienia) będą zawierały odrębne od OWU postanowienia, zapisy Załączników nr 1 i 2 mają charakter nadrzędny w stosunku do OWU.
4. W zakładce ,,Dokumenty" znajdują się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Warunki Realizacji Zamówienia
b) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
c) Załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Robót Budowlanych w TAURON Wytwarzanie S.A. (OWU)
d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy,
e) Załącznik nr 5 - Wykaz Wykonanych Usług,
f) Załącznik nr 6 - Wykaz osób.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wypełniony i podpisany:
a) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy,
b) Załącznik nr 5 - Wykaz Wykonanych Usług,
c) Załącznik nr 6 - Wykaz osób.
6. Informacje dodatkowe:
a) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną poinformowani o jego zakończeniu za pomocą automatycznej wiadomości z systemu SWOZ. Wiadomość zostanie wysłana po uprzednim przekazaniu zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Brak otrzymania zamówienia oznacza, iż konkretna oferta Wykonawcy nie została oceniona jako najkorzystniejsza,
b) informacje dotyczące Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje",
c) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: kontakt@swoz.tauron.pl
d) oferta złożona przed upływem terminu nie jest widoczna dla operatora,
e) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
f) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
g) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winna odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
7. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych
w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej bądź negocjacji w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Baran
Telefon do osoby kontaktowej:
572992829
E-mail:
malgorzata.baran@tauron-wytwarzanie.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.