Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czchów
ul. Rynek 12
32-860 Czchów
powiat: brzeski
tel. 014 6621724
ryba@czchow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Czchów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 014 6621724
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: ,, Czchów - zamek projekt aranżacji ruin wraz z jego otoczeniem oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną", etap I Remont konserwatorski i odbudowa wieży w Czchowie.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
II. 1. Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie mapy do celów projektowych
2. Wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji wieży
3. Ekspertyzę konstrukcyjną ( w tym odwierty rdzeniowe, badania materiałowo - konstrukcyjne ścian nośnych wieży).
4. Badania geologiczne.
5. Program prac konserwatorskich dla wieży.
6. Projekt budowlany zamienny wg ,,starego prawa budowlanego" .
7. Projekty wykonawcze:
- architektura
- konstrukcja
- instalacja odwodnienia wieży
- instalacja oświetlenia
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
9. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
10. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.
11. Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty tj:
o Koncepcja architektoniczna rekonstrukcji zespołu zamkowego w Czchowie w części dotyczącej wieży zamkowej

Dokument nr: ITI.2151.02.2024.JR

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin składania ofert;
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Czchowie Ul. Rynek 12, 32 - 860 Czchów dziennik podawczy parter lub drogą elektroniczną e - mail. ryba@czchow.pl w terminie do dnia 10.07.2024 r. do godz 15.30.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zakończenie do 10.12.2024 r.

Wymagania:
IV. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Opis wymagań stawianych wykonawcom:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:
V.1.spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj:
V.1.1.posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia tzn.:
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 1 usługę polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na obiektach objętych strefą konserwatorską .
V.1.2. dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, m.in. .:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję techniczną w budownictwie, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą:
o uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie konstrukcyjno -
budowlanym bez ograniczeń, lub
o odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
o równoważne uprawnieniom do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia wydane w innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
b) dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję techniczną w budownictwie, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą:
o uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
o odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
o równoważne uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawienia wydane w innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
c) dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję techniczną w budownictwie, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadają:
o uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
o odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
o równoważne uprawnieniom instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawienia wydane w innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

UWAGA: Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.

V.2. Nie podlega wykluczeniu:
V.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
8) do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U.2022, poz. 835).

VI. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy - Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty,
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby,
4)wykaz opracowanych projektów budowlanych na obiektach objętych strefą konserwatorską w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających, czy prace te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane,
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
6) Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną. Zmawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów lub ich wyjaśnień.
X. Opis sposobu obliczania ceny.
Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz podać stawkę i wysokość podatku VAT.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty
1.O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
1) cena brutto - 100 %

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

Cena brutto (łącznie) - 100 % znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = (Cn : Cb) x 70 pkt
WC - wartość punktowa ceny brutto
Cn - cena brutto najniższa
Cb - cena brutto badanej oferty

XII. Inne informacje.

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przewidywane istotne zmiany określa wzór umowy który stanowi załącznik do zaproszenia do złożenia oferty

XIII. Informacje o formalnościach.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia- zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, lub przeprowadzi ponowne postępowanie.
4. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy- Prawo zamówień publicznych.
5. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania cenowego bez podawania przyczyny.

Kontakt:
VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są: Janusz Ryba tel. 14 6621724 merytorycznie, e-mail ryba@czchow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.