Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
powiat: Kielce
tel.: 41 200-14-62, tel.: 41200-13-23
zamowienia@powiat.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41 200-14-62,
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do udziału w postępowaniu pn.: Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej służącej do uregulowania w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną własności gruntów zajętych pod drogę publiczną. Zlecona dokumentacja jest niezbędna do regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Zadania.
Zadanie 1 polega na wykonaniu pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 1310T p/n: ,,Bęczków - Krajno Zagórze", znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: 0007 Krajno Pierwsze oraz 0008 Krajno Zagórze, w gminie Górno.
Opracowanie geodezyjno-prawne niezbędne do uregulowania własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną na rzecz Skarbu Państwa obejmie drogę powiatową na obszarze obrębów: 0007 Krajno Pierwsze oraz 0008 Krajno Zagórze na długości ok. 880 m, wzdłuż
drogi powiatowej Nr 1310T, od drogi działki nr 258/4 (włącznie) w Krajno Pierwsze, w kierunku zachodnim, do działek nr 178/1 i 472 (włącznie) w Krajnie Zagórzu wraz z podziałem działki drogowej nr 514.
Przebieg drogi objętej opracowaniem został wykazany na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszego OPZ (opisu przedmiotu zamówienia).
Szacuje się, że opracowanie obejmie łącznie ok 75 działek ewidencyjnych sąsiadujących z drogą powiatową wraz z działką drogową. Szacuje się, że ilość działek zajętych w części pod pas drogowy, dla których należy opracować dokumentację geodezyjno-prawną niezbędną do wydania decyzji administracyjnych w postępowaniach prowadzonych w trybie powołanych w niniejszym OPZ przepisów wynosi ok 75. Ostateczna ilość takich działek uzależniona będzie natomiast od wyników analiz i pomiarów dokonanych w ramach niniejszego zamówienia.
Ze szczegółowymi danymi geodezyjnymi dotyczącymi obszaru opracowania można się
zapoznać na geoportalu Powiatu Kieleckiego na stronie internetowej:
http://geoportal.powiat.kielce.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers='fgranice+
obreby+OSM+
Zadanie 2 polega na wykonaniu pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) własności gruntu zajętego pod drogę publiczną Nr 1300T p/n: ,,Wąsosza - Belno - Zalezianka - Łączna", znajdującego się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: 0002 Belno, w gminie Zagnańsk.
Opracowanie geodezyjno-prawne niezbędne do uregulowania własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną na rzecz Skarbu Państwa obejmie drogę powiatową na obrębie: 0007 Belno, gmina Zagnańsk dla działki nr 170/2 drogi powiatowej Nr 1300T, zajętej przez drogę powiatową nr 1300T.
Przebieg drogi objętej opracowaniem został wykazany na załączniku graficznym Nr 2 do niniejszego OPZ (opisu przedmiotu zamówienia).
Opracowanie obejmie łącznie 1 działkę ewidencyjną zajętą w całości przez pas drogowy, dla której należy opracować dokumentację geodezyjno-prawną niezbędną do wydania decyzji administracyjnej w postępowaniu prowadzonym w trybie powołanym w niniejszym OPZ przepisów wynosi 1.
Ze szczegółowymi danymi geodezyjnymi dotyczącymi obszaru opracowania można się zapoznać na geoportalu Powiatu Kieleckiego na stronie internetowej: http://geoportal.powiat.kielce.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mvlayers=+granice+ obreby+OSM-f
I. Przedmiot zamówienia:
1. Szczegółowy opis i zakres prac został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany według wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych i technicznych:
- art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.)".
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1670).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2021, poz. 1385).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2021 poz. 820).
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2023r. poz.344 z późn.zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 ze zm.)

Dokument nr: SR-II.272.2.196.2024

Składanie ofert:
X. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy przesłać do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10:00, drogą mailową na adres: zamowienia@powiat.kielce.pl jako skan podpisanych dokumentów. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Ustalony termin realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy i współdziałania z Zamawiającym, celem prawidłowej i sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
II. Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania;
2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej:
1) dysponują zdolnością techniczną lub zawodową, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca wykaże, że sam posiada lub dysponuje, celem wykonania niniejszego zamówienia, przynajmniej jedną osobę, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie podziału nieruchomościami, sporządzania dokumentacji do celów prawnych (zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1752 z późn. zm.).
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania, przedłożonego przez Wykonawcę oraz kopii świadectwa nadającego uprawnienia zawodowe w zakresie podziału nieruchomościami, sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
b) Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , minimum 2 usługi o wartości każda z nich nie mniejsza niż 10 000,00 zł brutto, z zakresu związanego z aktualizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, w szczególności dotyczących opracowania projektów podziałów nieruchomości lub opracowania dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku każdy Wykonawca jest zobowiązany złożyć Wykaz wykonanych usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania wraz z dowodami określającymi, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
IV. Kryterium oceny ofert i sposób oceny ofert:
1) Cena brutto 60% = 60 pkt
2) Termin realizacji 40% = 40 pkt ( od 50 do 90 dni) Razem: 100% = 100 pkt
1) Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych w każdym Zadaniu
- Cb - cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
2)Termin realizacji
Skala oceny:
- 90 dni 0% 0 pkt.
- 89 dni 1% 1 pkt.
- 88 dni 2% 2 pkt.
-87 dni 3% 3 pkt.
-86 dni 4% 4 pkt.
- 85 dni 5% 5 pkt.
- 84 dni 6% 6 pkt.
- 83 dni 7% 7 pkt.
-82 dni 8% 8 pkt.
-81 dni 9% 9 pkt.
- 80 dni 10% 10 pkt.
-79 dni 11% 11 pkt.
-78 dni 12% 12 pkt.
- 77 dni 13% 13 pkt.
-76 dni 14% 14 pkt.
- 75 dni 15% 15 pkt.
-74 dni 16% 16 pkt.
- 73 dni 17% 17 pkt.
- 72 dni 18% 18 pkt.
-71 dni 19% 19 pkt.
- 70 dni 20% 20 pkt.
-69 dni 21% 21 pkt.
- 68 dni 22% 22 pkt.
-67 dni 23% 23 pkt.
- 66 dni 24% 24 pkt.
- 65 dni 25% 25 pkt.
- 64 dni 26% 26 pkt.
- 63 dni 27% 27 pkt.
-62 dni 28% 28 pkt.
-61 dni 29% 29 pkt.
- 60 dni 30% 30 pkt.
- 59 dni 31% 31 pkt.
-58 dni 32% 32 pkt.
- 57 dni 33% 33 pkt.
- 56 dni 34% 34 pkt.
-55 dni 35% 35 pkt.
- 54 dni 36% 36 pkt.
- 53 dni 37% 37 pkt.
-52 dni 38% 38 pkt.
-51 dni 39% 39 pkt.
- 50 dni 40% 40 pkt.
Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Wymaga się, aby oferta była przygotowana na piśmie w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, polegających na powtórzeniu usług, będących przedmiotem niniejszego Zapytania.
4. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Wykaz osób - Załącznik nr 3 wraz z dokumentem potwierdzający uprawnienia,
0 których mowa w rozdz. II ust. 2 pkt 1 lit. a),
2) Wykaz usług wykonanych - Załącznik nr 4 wraz z referencjami,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5,
4) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Działalności Gospodarczej,
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
5. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana Umowa zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.
6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za nieterminową realizację przedmiotowego zamówienia.
7. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po pozytywnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ryczałtową brutto, obejmującą wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, koszty materiałów i przyrządów oraz koszty związane z dojazdami do niezbędnych miejsc. Cena oferty jest stała i nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Wyliczoną cenę oferty brutto, tj. łącznie z należnym podatkiem VAT, Wykonawca podaje liczbowo i słownie w złotych polskich. W przypadku rozbieżności w obu zapisach, cena wyrażona liczbowo będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wykonawcy są zobowiązani do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
VII. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:
1. Zamawiający na podstawie § 10 ust. 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, w związku z art. 274 ustawy Pzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdz. V ust. 4 powyżej, jeżeli nie zostanie dostarczone wraz z ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
IX. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.08.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Postanowienia końcowe:
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
XII. Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych:
W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu
zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzjelenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego;
b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach;
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia;
e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia;
f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa;
g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;
h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;
j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.
W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do
dokumentacji Zapytania, składa stosowne oświadczenie.

Kontakt:
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawie przedmiotu zamówienia oraz wszelkich uzgodnień - Rafał Stefański: tel.: 41 200-14-62, e-mail: stefanski.r@powiat.kielce.pl
b) w sprawie procedury rozeznania rynku - Kamila Pulut, tel.: 41200-13-23, e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.