Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na nieruchomościach

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. 15 864-20-14, fax 15 864-32-61/15 864-83-04, tel. 15 864 83 44, 15 864 83 47
biuro@staszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 864-20-14, f
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Wykonanie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na nieruchomościach o nr ewid. 2170/1, 2169/1 i 2168/3, obręb Staszów.
(podać nazwę zamówienia)
Rodzaj zamówienia: usługa
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na nieruchomościach o nr ewid. 2170/1, 2169/1 i 2168/3, obręb Staszów w wyniku zasypywania części ww. nieruchomości oznaczonych jako nieużytek. Przedmiotem opinii będzie m. in. określenie, czy działania właścicieli nieruchomościach o nr ewid. 2170/1, 2169/1 i 2168/3, obręb Staszów, polegające na zasypywaniu zagłębienia terenu na części ww. nieruchomości oznaczonych jako nieużytek spowodowały zmianę stanu wody na gruncie, ze szkodliwym oddziaływaniem na grunty sąsiednie (dz. o nr ewid. 2172/1), w myśl art. 234 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm). W przypadku stwierdzenia naruszenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyj nym.
2. Opracowanie powinno określać wszystkie niezbędne dane podlegające ocenie przy rozstrzyganiu w ww. postępowaniu administracyjnym, odrębnie dla każdej z ww. działek, a w szczególności::
a) opis istniejącego stanu wody na gruncie z uwzględnieniem kierunku i intensywności spływu wód;
b) dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie;
c) wskazanie jak wyglądał teren pierwotnie, przed dokonaną zmianą, z uwzględnieniem kierunku i intensywności spływu wód. Przedłożenie dokumentów obrazujących ukształtowanie terenu przed zagospodarowaniem przez właścicieli nieruchomości o nr ewid. 2170/1, 2169/1 i 2168/3, obręb Staszów, polegającym na zasypywaniu zagłębienia terenu na części ww. nieruchomości oznaczonych jako nieużytek, wraz z rzędnymi terenu (np. ortofotomapa, mapa zasadnicza itp.);
d) pomiary sytuacyjno - wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek o nr ewid. 2170/1, 2169/1 i 2168/3, 2171/1 i 2172/1 w stosunku wzajemnym;
e) informację czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie - jeżeli tak - należy wskazać czy została ona spowodowana działaniami właścicieli działek o nr ewid. 2170/1, 2169/1 i 2168/3, obręb Staszów, czy została wywołana innymi czynnikami - jeśli tak to wskazać jakimi;
f) jeżeli nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie:
o czy te działania spowodowały zmianę kierunku i natężenia odpływu wody opadowej
o czy spowodowała i jakie szkody na na grunt sąsiedni tj. dz. nr ewid. 2172/1, jaka jest tego przyczyna, lub może wywołać w sposób prawdopodobny-graniczący z pewnością, jakieś szkody na ww. działce sąsiedniej.
g) kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie, o ile możliwe jest jego określenie;
h) wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny one jednoznacznie określać, jakie urządzenia powinny zostać wykonane oraz wskazać termin możliwy do wykonania takich urządzeń, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, to powinny wskazać jednoznacznie, jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
3. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określające charakter sprawy, lokalizacje działek i dotychczasowy przebieg postępowania oraz udzieli niezbędnych informacji do przeprowadzenia oględzin i badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.
4. W trakcie przygotowywania ekspertyzy/opinii należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego oraz stron postępowania.
5. Wykonawca po sporządzeniu i przedstawieniu opinii stronom postępowania w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag, a także udzielać odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Wojewódzki bądź Naczelny Sąd Administracyjny.
6. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy powołany na biegłego.
7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie opinię, o której mowa powyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: IKOŚ.6331.2.2024.II

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, sekretariat - pokój 104, osobiście, pocztą lub e-mailem na adres: biuro@staszow.pl w terminie do dnia 9.07.2024 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany/ pożądany termin realizacja zamówienia - 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych.
2. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i sporządzenia opinii w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania, zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100%.
Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem: ,,Wykonanie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na nieruchomościach o nr ewid. 2170/1, 2169/1 i 2168/3, obręb Staszów."
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - druk dołączony do zaproszenia.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano w terminie 2 dni od dnia składania oferty.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Kontakt:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 7 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 44 lub 15 864 83 47.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Jolanta Klimek, tel. 15 864 83 47, Rafał Jastrząb, tel. 15 864 83 44.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.