Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa złóż filtracyjnych do stacji uzdatniania wody

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa złóż filtracyjnych do stacji uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brańszczyk Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Bielińska 29
07-221 Brańszczyk
powiat: wyszkowski
Tel. 29 6974120
zgk@branszczyk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brańszczyk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 29 6974120
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA złóż filtracyjnych do stacji uzdatniania wody w Trzciance gm. Brańszczyk
li. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy złóż filtracyjnego do 4 filtrów ciśnieniowych równoległych o średnicy 1700mm i parametrach powierzchnia wewnętrzna-1700mm,powierzchnia przekroju 2,27m2 wysokość całkowita 2500mm ciśnienie pracy 0,3 MPa ze stali kwasoodpornej typ BART-ZF17/3 na stacji uzdatniania wody w Trzciance.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę złóż filtracyjnych w poszczególnych asortymentach i objętości do stacji uzdatniania wody w Trzciance gmina Brańszczyk 07-221.
2. Warstwa podtrzymująca:
-złoże kwarcowe o uziarnieniu 8-16 mm-1,8m3 -złoże kwarcowe o uziarnieniu 4-8 mm -0,9m3 -złoże kwarcowe o uziarnieniu 2-4 mm-0,9m3
3. Właściwa warstwa filtracyjna:
-złoże braunsztynowe o uziarnieniu 1-3 mm -4,5m3 -piasek kwarcowy o uziarnieniu 08-1,4 mm 4,5m3
4. Zamówienie musi być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi w tym szczególnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokument nr: 1/2024

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2024 roku o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w następujący sposób:
elektronicznie na adres: zgk@branszczyk.pl lub
w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk, w formie pisemnej osobiście lub pocztą.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 10 .07.2024 r, do godz, 13:00 .

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 30 dni od podpisania zlecenia.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - wartość zamówienia poniżej kwoty 130 000 zł - (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
Podstawą rozliczenia zadania będzie zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy i dostarczenie atestów i certyfikatów na materiały dopuszczające do zastosowania do wody pitnej.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy oraz rękojmi za wady.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na dostawie złóż filtracyjnych do stacji uzdatniania wody o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda.
Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z dowodami poświadczającymi, że zostały wykonane w sposób należyty wg formuły spełnia - nie spełnia. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.
IV. Podstawy wykluczenia:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., póz. 1497), tj.:
- Wykonawcę albo uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
- Wykonawcę, oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., póz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
1) Wykluczenie o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 następuje na okres trwania w/w okoliczności.
2) W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu, wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdziale VI ust 2, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; dokumenty dot. spełniania warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7) Oferta musi zawierać:
a) kompletny, wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1;
b) kompletne, wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 2;
c) kompletny, wypełniony wykaz wykonywanych usług stanowiący załącznik nr 3
d) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
3. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ofertę należy złożyć w kopercie, na której należy umieścić opis o treści:
Oferta na:
Dostawa złóż filtracyjnych do stacji uzdatniania wody w Trzciance em. Brańszczyk
NIE OTWIERAĆ PRZED 10 lipca 2024 r. godz. 13:30
4. O ważności oferty zdecyduje data i godzina wpływu.
5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Zakończenie postępowania i informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty:
1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert złożonych w terminie i ofertom Wykonawców, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia oraz warunku udziału a także w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryterium oceny ofert, przyzna punkty celem wyłonienia oferty najkorzystniejszej.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
konkursu nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzjelenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 2 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
5) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu o którym mowa w Rozdziale VI ust 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
6) Karę pieniężną, o której mowa w ust. 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
7) Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 5, stanowią dochód budżetu państwa.
8) Przepisy ust. 2 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzjelenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.
W celu potwierdzenia wymaganego wyżej braku podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy
dostarczyć:
a) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zamówienia.
Kryteria oceny ofert;
1) Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena -100 %
2) Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
3) Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
4) Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.
VII. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).
2) Oferta musi zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z pochodnymi z wynagrodzenia obciążającymi Zamawiającego.
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
3. Usługa zostanie wykonana na podstawie zlecenia.
4. Termin płatności faktury: 30 dni od dnia zatwierdzenia protokołu odbioru bez uwag.
5. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od realizacji zamówienia w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.
6. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie jeżeli:
a. nie zostanie złożona żadna oferta,
b. wszystkie oferty będą podlegały odrzuceniu,
c. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania, chyba, że Zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
d. na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego,
e. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny, również przed upływem terminu składania ofert.
Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy: adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl adres korespondencyjny: Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

Uwagi:
Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw znajduje się na stronie internetowej www.branszczyk.pl, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest:
Pan Waldemar Zioła e-mail: 29 697 41 20 mail zgk@branszczyk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.