Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. 74 645-08-00, 645-08-99, fax: 74 641-55-30
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 645-08-00, 6
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,,Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384
w m. Dzierżoniów"
II. Określenie i opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384
w m. Dzierżoniów". Przejścia znajdują się w następujących lokalizacjach:
1) droga wojewódzka nr 384, działka gruntu nr 204/2, obręb 0002 Nowe Miasto,
ul. Wrocławska przy budynku nr 51;
2) droga wojewódzka nr 384, działka gruntu nr 200, obręb 0001 Przedmieście, na skrzyżowaniu
ul. Batalionów Chłopskich z Ul. Wierzbową.
Zadanie będzie dofinansowane w ramach programu infrastruktury drogowej realizowanego
przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 dotyczy wykonania robót budowlanych
w trybie przewidzianym w art. 29 ust. 2 pkt 27 lit. b PrBud w oparciu o posiadane przez
Zamawiającego dokumentacje projektowe, które obejmują w szczególności:
1) budowę linii kablowych oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych;
2) budowę oświetlenia na przejściu dla pieszych na Ul. Wrocławskiej;
3) budowę instalacji przeciwporażeniowej;
4) montaż znaków aktywnych D-6 z pulsatorami LED i czujnikiem ruchu;
5) montaż aktywnych punktowych elementów oświetleniowych w nawierzchni jezdni;
6) wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego w formie biało-czerwonych
pasów;
7) wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
8) wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
9) wykonanie na dojściu do przejść pasa z płytek integracyjnych typu STOP o wymiarach
35x35x5cm w kolorze żółtym.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w:
1) Dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy na aktywne przejścia dla pieszych na
ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie, Zespół projektowy: Marcin Tront, Janusz Białecki, Piotr
Jakuszewski;
2) Dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy na aktywne przejścia dla pieszych na
ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie, Zespół projektowy: Marcin Tront, Janusz Białecki,
Piotr Jakuszewski;
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w dokumentacji
projektowej, w tym projektach budowlanych i wykonawczych, który jest określony w formie opisu
technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny
jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, dokumentacją wymienioną w ust. 3 niniejszego paragrafu
z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Ponadto, Wykonawca w przypadku ingerencji w obiekty przyległe, bądź ich uszkodzenia
zobowiązany będzie do ich naprawy, uzupełnienia, regulacji wysokościowej itp.
7.Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z pkt 1-6 zobowiązuje się do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia, i należytego oznakowania
oraz wystąpienia do gestorów sieci o protokolarne przekazanie urządzeń na czas
prowadzenia robót, a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom;
2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników
i miejsca składowania materiałów;
3) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę.
Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe
wykonawstwo robót;
4) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami PrBud;
5) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich
zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych;
6) wykonania badań, prób i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych
i badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną;
7) przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczeń o podjęciu obowiązków
przez kierownika budowy;
8) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległego terenu i ulic w przypadku nawożenia błota
z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych;
9) odtworzenie terenów zielonych, dojść do budynków, ogrodzeń i innych obiektów
uszkodzonych lub zniszczonych podczas realizacji robót;
10) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki, mas mineralno-bitumicznych i zbędnych materiałów
oraz niepotrzebnych urządzeń na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich
składowania i utylizowania;
11) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru
geodezyjnego powykonawczego wraz ze stroną tytułową i legendą oraz w formie
elektronicznej na płycie CD;
12) ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia, bądź uszkodzenia lub
konieczności przeniesienia zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
odtworzenia lub założenia nowych;
13) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
14) uczestnictwa kierownika budowy w radach budowy odbywających się nie rzadziej niż raz w
tygodniu;

CPV: 45233261-6

Dokument nr: ZI-1.271.74.2024

Składanie ofert:
X. Miejsce oraz termin składania ofert.
Należy przesłać skan kompletnej oferty (wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do ogłoszenia wraz
dokumentami określonymi w pkt. IV. ,,dokument 1", ,,dokument 2") na adres przetargi@um.dzierzoniow.pl
Ofertę należy przesłać do dnia 08.07.2024r. do godz.: 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 90 dni od dnia zawarcia
umowy.

Wymagania:
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 ZŁ NETTO
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w trybie zapytania ofertowego. Regulamin dostępny jest pod
adresem: https://bip.um.dzierzoniow.pl/m,2228,regulamin-udzielania-zamowien-
publicznych.html
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunek 1: wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dokument 1: wypełnienie oświadczenia lit. a) znajdującego się w załącznik nr 1 do ogłoszenia i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy pod załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
Warunek 2:wykonawca posiada doświadczenie w zakresie budowy lub/i przebudowy aktywnych przejść dla
pieszych, wykazanie minimum 2 robót obejmujących budowę lub przebudowę aktywnych przejść dla
pieszych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że robota została
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,
Dokument 2: wypełnienie tabeli znajdującej się w załączniku nr 1 lit b) podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy pod załącznikiem nr 1 do ogłoszenia oraz załączenie załączenie dokumentu
potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończona.
Warunek nr 3:
wykonawca spełnia n/w wymogi:
- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem
postępowania,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie zalega z opłacaniem podatków,
- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Dokument 3: podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy pod załącznikiem
nr 1 do ogłoszenia.
Ponadto Zamawiający informuje, że:
- O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego *.
*Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ,,ustawą", z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości , jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W przypadku wykluczenia na podstawie przesłanek wskazanych powyżej Zamawiający
odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o analizę oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wskazanych
w art . 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia
zawarty w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
V. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w formularzu Oferta Wykonawcy (wzór określony w załączniku nr 1 do
ogłoszenia).
2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w projekcie umowy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie a cyfrowo w formularzu
ofertowym Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną słownie uznając ją za prawidłowo wpisaną.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszt transportu,
robociznę, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt utylizacji zebranych odpadów.
5. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie
podlega podwyższeniu.
6. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie
podlega podwyższeniu, co potwierdza bezwzględny i sztywny jej charakter, który zgodny z art. 632 § 1 k.c.
polega na tym, że przyjmujący zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztu prac. W związku z tym Wykonawcę przy
przygotowaniu oferty i wykonywaniu umowy obowiązuje szczególna staranność wynikająca z zawodowego
charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wykonawcę przy zawieraniu transakcji
obowiązuje podwyższony miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej działalności
(art. 355 § 2 k.c.). Należyta staranność określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej
działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania, co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności
i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania.
7. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich (PLN).
8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca powinien powiadomić
Zamawiającego w trybie określonym w pkt VII ogłoszenia o zamówieniu.
Uwaga! W przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, kwota za wykonanie
przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie musi zawierać składki na ubezpieczenie społeczne zleceniodawcy
i zleceniobiorcy, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i podatek.
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ,,CENA" - 100 %.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający w treści oferty poprawi:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
- inne omyłki pisarskie polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie a cyfrowo w formularzu ofertowym
Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną cyfrową uznając ją za prawidłowo wpisaną. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w ogłoszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych
z treścią ogłoszenia o zamówieniu, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania
pisemnie: na adres Zamawiającego lub na skrzynkę e-mailową: przetargi@um.dzierzoniow.pl
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana Wykonawcy, który złożył taki wniosek
oraz zostanie umieszczona dla wszystkich uczestników postępowania bez wskazania źródła
zapytania, na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.dzierzoniow.pl.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień.
VIII. Istotne postanowienia zamówienia - wzór umowy.
1) Zamawiający do ogłoszenia o zamówieniu dołącza projekt umowy (wzór -
załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu), w której zostały określone warunki, na jakich Zamawiający
zawrze umowę z Wykonawcą.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
IX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekaże informację
o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający ustali miejsce i termin podpisania umowy lub elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu
kwalifikowanego.
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4) Dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wykonanego metodą
szczegółową odrębnie na każde przejście.
XI. Informacje ogólne.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku polskim,na maszynie do
pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. Oferta powinna
być podpisana czytelnie lub w sposób, który umożliwi identyfikację osoby,która ofertę popisała

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.