Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie rewizji na poddaszu umożliwiających przeprowadzanie przeglądów i bieżącej...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie rewizji na poddaszu umożliwiających przeprowadzanie przeglądów i bieżącej konserwacji zamontowanych central wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: +48 22 694 55 55 fax: +48 22 694 36 84
zbigniew.turlo@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 22 694 55
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
Ministerstwo Finansów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rewizji
na poddaszu w gmachu Ministerstwa Finansów przy Ul. Świętokrzyskiej 12
w Warszawie, umożliwiających przeprowadzanie przeglądów i bieżącej
konserwacji zamontowanych central wentylacyjnych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na
wykonaniu rewizji na poddaszu w gmachu Ministerstwa Finansów przy ul.
Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
Szczegółowy zakres robót, wymagania oraz sposób wykonania prac, o których
mowa w ust. 1, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do
Zaproszenia.
Wykonawca będzie prowadził prace w czynnym budynku biurowym, który jest
usytuowany na terenie pomnika historii i w części zewnętrznej (elewacja i
dach) oraz w części wewnętrznej (centralny czworobok) jest wpisany do
rejestru zabytków, całodobowo w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) i
dni wolne od pracy (sobota, niedziela), z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym
natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny sposób uciążliwe będą
prowadzone w dni robocze w godz.ch od 17.00 do 07.00 rano dnia
następnego oraz w dni wolne od pracy. O ostatecznej kwalifikacji robót co do
znacznego natężenia hałasu, zapylenia lub innej uciążliwości, decyduje
Zamawiający.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie postanowienia
dotyczące jego wykonania, w tym uprawnienia i obowiązki Zamawiającego i
Wykonawcy, a także zasady rozliczeń zawiera załączony wzór umowy stanowiący
Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Dokument nr: BLG4.2230.1.2024

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 9 lipca 2024 r.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą
brane pod uwagę i zostaną odrzucone.
3. Złożenie ofert przez Wykonawców odbywa się w formie elektronicznej
opatrzonej zwykłym podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym (e-dowód,
podpis zaufany) lub podpisem odręcznym (skan do pdf) na adresy email:
zbigniew.turlo@mf.gov.pl i marta.kozlowska@mf.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 8 tygodni od daty
zawarcia Umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia spółki prawa handlowego,
osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niebędącą osobą prawną -
wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz niepodlegające
wykluczeniu z postępowań na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
2) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał należycie (tzn. w zakresie i w terminie zgodnym z
umową, zamówieniem lub zleceniem) 2 zamówienia odpowiadające
przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na: wykuciu otworów,
odtworzeniu posadzek, montażu drzwi, odtworzeniu ocieplenia, o wartości
brutto minimum 100 000,00 zł każde zamówienie;
3) zdolności zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli oświadczy, że
dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności zgodnej z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, wpisaną na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego z aktualnym poświadczeniem lub uzyskała
uprawnienia na podstawie art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie.
IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym zakupem,
należy przesyłać drogą elektroniczną na adresy email:
zbigniew.turlo@mf.gov.pl i marta.kozlowska@mf.gov.pl.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do
Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w punkcie
1, przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
3. Oferty przekazywane są Zamawiającemu w formie elektronicznej.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań o wyjaśnienie treści zamówienia w
wersji elektronicznej na adresy email: zbigniew.turlo@mf.gov.pl i
marta.kozlowska@mf.gov.pl.
2/5V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej,
spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę.
2. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące elementy:
1) Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do zaproszenia wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1,
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik,
3) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej 2 robót,
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości brutto minimum 100 000,00 zł każde
zamówienie;
4) Dokumenty (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane), potwierdzające, że
zamówienia, o których mowa w pkt 3, zostały wykonane należycie.
3. Złożenie ofert przez Wykonawców odbywa się w formie elektronicznej
opatrzonej zwykłym podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym (e-dowód,
podpis zaufany) lub podpisem odręcznym (skan do pdf) na adresy email:
zbigniew.turlo@mf.gov.pl i marta.kozlowska@mf.gov.pl.
4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. WARUNKI FINANSOWE / PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i obciążenia, jakie
powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, konieczne na
podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnej wiedzy technicznej oraz
niezbędne do całkowitej realizacji przedmiotu umowy zawartej z
Zamawiającym.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu innych
poniesionych wydatków lub podwyższenia wynagrodzenia.
4. Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego oraz wskazać wartość bez kwoty podatku.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie
z warunkami wypłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy zawartymi we
wzorze umowy.
Zamówienie realizowane z wyłączeniem stosowania ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
kryterium najniższej ceny.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została
odrzucona ze względu na niespełnienie przez Wykonawcę warunków udziału
w postepowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie
przedmiotu zamówienia, została oceniona jako najkorzystniejsza.
3. Zamawiający zastrzega, że będzie sprawdzał oferty pod względem ,,rażąco
niskiej ceny", tj. gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o
co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień,
w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich
istotnych części składowych.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na Wykonawcy.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnienia treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. W przypadku braku udzielenia wyjaśnień lub udzielenia ich po wyznaczonym
terminie lub złożenia wyjaśnień, które wraz z dowodami nie będą uzasadniały
podanej w ofercie ceny lub kosztu, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu,
jako oferta z rażąco niską ceną.
7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach
określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty
wybranemu Wykonawcy zakupu.
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego do dokonania zakupu.
2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnienia treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach
określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty
wybranemu Wykonawcy zakupu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród
ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania albo
nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyn na każdym etapie prowadzenia
procedury zakupu. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot
poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
4/56. Zamawiający informuje, że dane osobowe uczestników przystępujących do
postępowania będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., str. 1, ze zm.) oraz innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Klauzula
Informacyjna Ministra Finansów z art. 13 i 14 RODO stanowi Załącznik nr 2 do
zaproszenia do złożenia oferty.
7. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii aktualnej polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek
oraz wykaz osób według wzoru z Załącznika nr 7 do Umowy wraz z
dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez osoby z wykazu uprawnień, o
których mowa w Zaproszeniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.