Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32, tel. 68 322-17-700
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (68) 328 03 300
Termin składania ofert: 2024-07-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi / dostawy / roboty
budowlanej* o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.
zm).
II. Przedmiot zamówienia: : ,,Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna
pozyskanego ze ścinki na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze"
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wg formularza nr 3 - OPZ.

Dokument nr: RDWZG.2911.32.2024

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub pocztą
elektroniczną lub przez platformę ePUAP do dnia ...... / w ciągu 3 dni roboczych od
umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej ZDW Zielona Góra na stronie
internetowej bip.zdw.zgora.pl..* do godz. 10;00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe - Pomiar,
klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze"
na adres:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail zdw@zdw.zgora.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres
/ZDWZG/skrytka lub /ZDWZG/skrytkaESP .

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2024-12-31

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie
i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być
wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę
podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego, jeżeli zapytanie ofertowe było opublikowane na stronie internetowej.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz nr 1 - formularz ofertowy + załącznik nr 1, tj. OŚWIADCZENIE
związane z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie
bezpieczeństwa narodowego,
2. wypełniony formularz nr 2 - formularz cenowy,
3. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów tj. przedłożą zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim,
4. Referencje potwierdzające realizację jednego zadania związanego z przedmiotem
zamówienia na minimalną wartość 3 000,00 zł brutto Nie dopuszcza się sumowania usług
celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości,
5. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 3 000,00 zł.
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na
stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pomiar, klasyfikacja oraz
sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nr sprawy:
RDWZG.2911.32.2024, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) oraz realizacji zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny
do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
.

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
p. Joanna Stańczyk-Kaźmierczak tel. 68 322-17-700

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.