Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace projektowe budowy kontenerowej stacji transformatorowej dla zasilania budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace projektowe budowy kontenerowej stacji transformatorowej dla zasilania budynku

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: ESV S.A, z siedzibą w Siechnicach
ul. Ciepłownicza 1A
55-011 Siechnice
powiat: wrocławski
tel: 533 422 400
tomasz.diduszko@esv.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siechnice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 533 422 400
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace projektowe dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-bpp 20/1000-4 w dla zasilania budynku wielolokalowego na działce nr 87/16 obręb AM1 w Siechnicach
na podstawie:
a) Warunków przyłączenia nr W/2024/05/010/ESV3 z dnia 15.05.2024r.
b) Wytycznych Działu Inwestycji i Przyłączeń,
c) Wizji lokalnej w terenie.
1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH PO STRONIE WYKONAWCY
1. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa, warunkami umowy oraz wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Dokumentacja projektowa winna być dostarczona w ilości:
a) Projekt budowalny - 2 egz. + 1 egz. na nośniku CD,
b) Projekt wykonawczy - 3 egz. + 1 egz. na nośniku CD.
Schematy oraz mapy powinny zostać dostarczone na nośniku CD w wersji .dwg.
3. Szczególne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Uzyskać mapę do celów projektowych dla zakresu prac,
b) Opracować dokumentację projektową na podstawie Warunków przyłączenia nr W/2024/05/010/ESV3 z dnia 15.05.2024 r.,
c) Uzyskać uzgodnienia i zgody wymagane prawem,
d) Uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę wraz z zaświadczeniem o ostateczności decyzji lub decyzję równoważną pozwalającą na wykonanie zadania.

Dokument nr: 2024/07/01/DTI

Składanie ofert:
6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać na adresy e-mail:
tomasz.diduszko@esv.pl. daniel.frak@esv.pl w terminie do dnia: 10.07.2024r., do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZENIA
Oferent w ofercie przedstawi proponowany termin wykonania świadczenia, lecz nie późniejszy niż do dnia 10.07.2024r.

Wymagania:
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2. Dopuszcza się jedynie składanie ofert kompleksowych.
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Językiem postępowania ofertowego jest język polski.
Ofertę należy dostarczyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail: tomasz.diduszko@esv.pl
daniel.frak@esv.pl
,,Proce projektowe dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-bpp 20/1000-4 w dla zasilania budynku wielolokalowego na działce nr 87/16 obręb AM1 w Siechnicach"
wg SIWZ 2024/07/01/DTI "
Do dnia: 10.07.2024r. do godz. 12:00.
5. Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie skanu, podpisanego przez reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być ponumerowane, a miejsca gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
8. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o SIWZ.
10. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.
4. WYMAGANE DOKUMENTY
4.1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) określenie przedmiotu oferty,
b) dane wykonawcy,
c) określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni,
d) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące,
e) określenie terminu wykonania umowy.
4.2. Inne wymagane dokumenty:
a) propozycja harmonogramu prac projektowych,
b) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z dokumentami przetargowymi i akceptuje je bez uwag,
c) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, Oferent podpisze Umowę na prace projektowe wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1, w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego,
d) oświadczenie Oferenta, iż nie będzie do realizacji zadania zatrudniał podwykonawców, lub informacja iż oferent zamierza zatrudnić podwykonawców,
e) oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy,
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy o prace projektowe i akceptuje ją bez uwag,
g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
i) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
j) w przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć (umowę) określającą sposób reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia,
k) do oferty składanej przez spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, której proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami umowy) zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez oferenta za zgodność z oryginałem.
UWAGA:
Oferenci którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyli w przetargach organizowanych przez ESV S.A. i złożyli kompletną ofertę pod względem wymogów opisanych w ust. 4.2 lit. g-k, zwolnieni są z obowiązku ich przedkładania w niniejszym postępowaniu przetargowym.
5. WYJAŚNIENIA
5.1. Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące SIWZ pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania źródła zapytania.
5.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Oferentom.
O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Zamawiającego.
7. WAŻNOŚĆ OFERTY
Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni.
8. CENY OFERTOWE, WALUTA OFERTY
8.1. Cena oferty winna być podana w postaci ceny jednostkowej netto + podatek vat za każdy z oferowanych etapów prac projektowych oraz sumy wartości przedmiotu zamówienia. Cena obejmuje należność wraz ze wszystkimi opłatami. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w złotych polskich, cyfrowo i słownie.
8.2. Ceny, ryczałty jednostkowe wymienione przez Oferenta nie podlegają korekcie w trakcie realizacji Umowy.
9. ODRZUCENIE OFERT
9.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie sprzeczna z SIWZ
b) nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,
c) będzie zawierać wady oświadczenia woli.
9.2. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.
10. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
1. Kryterium ceny.
2. Kryterium terminu płatności.
3. Kryterium terminu realizacji umowy.
4. Kryterium terminu gwarancji.
5. Kryterium techniczne.
11. BADANIE, WYJAŚNIANIE I OCENA OFERT
11.1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
11.2. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki:
O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta.
W przypadku gdy błąd dotyczyć będzie obliczenia ceny oferty, taka oferta zostanie odrzucona.
12. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
12.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta przedstawiane Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (w odrębnym załączniku) wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane innym uczestnikom postępowania.
12.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Oferent nie podjął działań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Oferenta działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.
12.3. Wyniki postępowania są niejawne - stanowią tajemnicę wewnętrzna przedsiębiorstwa energetycznego.
13. WYŁONIENIE WYKONAWCY
13.1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy w dwóch etapach.
13.2. W pierwszym etapie wyłonionych zostanie dwóch oferentów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.
13.3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z obydwoma oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.
13.4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od ceny ofertowej określonej w pierwszym etapie postępowania.
14. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU
Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Wybranemu oferentowi zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
15. PODPISANIE UMOWY
W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Umowy przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest do podpisania i odesłania do siedziby ESV Umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnej ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
16. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
17. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.
Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie z Harmonogramem przedstawionym poniżej.

Kontakt:
5.3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 -14.00. Wyjaśnień udziela:
Tomasz Diduszko tel: 533 422 400 e-mail: tomasz.diduszko@esv.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.