Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż zestawu Minirampy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż zestawu Minirampy

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Panki
Ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki
powiat: kłobucki
(34) 317 90 35, nr faksu: (34) 317 90 35, wew. 46/ 34 317 90 62
sekretariat@panki.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Panki
Wadium: ---
Nr telefonu: (34) 317 90 35, nr f
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż zestawu Minirampy w ramach zadania: ,,Budowa skateparku w miejscowości Panki" dofinasowanego z Marszałkowskiego Konkursu ,,Inicjatywa Sołecka" w 2024 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę i montaż zestawu Minirampy w obrębie jednej platformy,
Specyfikacja szczegółowa:
Wysokość przeszkód 80 cm
Szerokość/długość coppinu/długość blachy najazdowej 360 cm
Długość elementu 1650 cm
Elementy składowe rampy 2 x quarter, 1 x funbox + grindbox, 1 x jumpbox
Podest górny 120 cm
Materiał Sklejka, drewno C24, stal ocynkowana, HPL GATOR SKIN 6 mm
Przeznaczenie Sektor publiczny
Norma EU PN-EN 14974:2019-07
3.1. Montaż minirampy: działka nr ewid. 493/18, obręb 0011 Panki.
3.2. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników. Wszystkie materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.
3.3. Wymagany minimalny termin gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia i materiały 24 m-ce od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
- podbudowa pod montaż minirampy zostanie przygotowana przez Zamawiającego,
- zgłoszenia robót budowlanych przed Organem architektoniczno - budowlanym dokona Zamawiający,
- w przypadku gdy z druku oferty Wykonawca wskaże termin gwarancji krótszy niż 24 m-ce Zamawiający ofertę odrzuci jako niespełniającą wymagań zapytania ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca w ogóle nie wskaże w formularzu ofertowym długości okresu gwarancji będzie traktowany przez zamawiającego jako 24 miesięczny okres gwarancji.

CPV: 43325000-7

Dokument nr: ZBI.271.3.04.2024.MK

Otwarcie ofert: 6.2. Oferty zostaną otwarte dnia: 10 lipca 2024 r., o godz. 10.30w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
6. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
6.1. Oferty należy składać do dnia: 10 lipca 2024 r. do godz. 10.00 na adres e-mail: sekretariat@panki.pl lub w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Panki, Ul. Tysiąclecia 5, 40-140 Panki (sekretariat p. nr 15).
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
4.2. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2024 roku.

Wymagania:
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.3. Termin płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury/rachunku na podstawie pisemnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej.
(oferty w postaci elektronicznej należy składać jako skan podpisanych oryginałów dokumentów lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf.)
W treści wiadomości elektronicznej lub na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:
Oferta na - dostawę i montaż minirampy
5.2. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art 13 lub art. 14 RODO.
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena ryczałtowa brutto - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która posiada najniższą cenę.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. W niniejszym zapytaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej e-mail sekretariat@panki.pl
2) strony internetowej https://www.bip.panki.pl/index.php?idq=58ud=880&x=6&y=96
Na wyżej wymienionej stronie internetowej umieszczane będą wszelkie informacje dotyczące prowadzonego zapytania ofertowego, w tym: pytania i odpowiedzi do zapytania, informacje o zmianie zapytania, terminów i warunków składania ofert, informacje z otwarcia ofert i wyboru oferty,
8.3. Planowany termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
8.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień ,,uzupełniających".
8.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.
8.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.9. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.
8.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uwagi:
9. INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy Panki jest Wójt Gminy Panki z siedzibą: ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Panki Panem Grzegorzem Pietruszką za pomocą adresu e-mail: iodo@panki.pl. pod lub na adres siedziby Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki;
3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w związku z ustawą z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 464 ze zm.) (dalej ustawą Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej - w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp;
4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Panki oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych m.in. firma świadcząca usługi serwisowe systemu obiegu dokumentów;
5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych - przez okres trwałości projektu.
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
9) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00);
10) wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagina ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
8.2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Monika Kowalczyk Tel./fax: 34 317 90 35 wew. 46/ 34 317 90 62
E-mail: m.kowalczyk@panki.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.