Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie usługi przeglądu monitoringu wizyjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi przeglądu monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: 071 718 62 46, T: +48 798 855 799
zlobki@wzz.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 071 718 62 46,
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu przy Ul. Fabrycznej 15
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT
na wykonanie usługi przeglądu monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłóbków (WZŻ). Przegląd ma na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości (w tym również nieprawidłowej konfiguracji) i uszkodzeń, we wszystkich systemach zlokalizowanych w obiektach wskazanych w załączniku nr 3 do umowy.
2. Należy wykonać okresowy przegląd urządzeń i instalacji CCTV, po którym Wykonawca sporządzi stosowny protokół z przeprowadzonego przeglądu.
3. Obiekty oraz typy zainstalowanych systemów CCTV objętych przeglądem są wyszczególnione w załączniku nr 3 do umowy.
4. Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład przeglądu wymieniony jest w załączniku nr 4 do umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić usługę we wszystkich obiektach w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Szczegółowy terminarz będzie uzgadniany z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego.
6. Efektem przeglądu ma być raport końcowy który będzie zawierał wszystkie wykryte usterki. Wzór raportu stanowi załącznik nr 6 do umowy, dla każdego z systemów oddzielnie.

Dokument nr: WZŻ.DZP/2024/60, WZZ.DZP.241.60.1.2024.E.D.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi dnia 10.07.2024 r. do godz. 10.05

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiący załącznik do niniejszego Zaproszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami przy użyciu Asystenta postępowania Postępowania przetargowe 2024
https://asvstent.postępowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/DosteDowania do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10.00 na:
,,na wykonanie usługi przeglądu monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak sprawy WZŻ.DZP/2024/60."

Wymagania:
II. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty według załączonego wzoru do Zaproszenia;
2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy według załączonego wzoru do Zaproszenia;
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835). Na potwierdzenie Wykonawca składa wraz ofertą Oświadczenie według załączonego wzoru do Zaproszenia.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji c działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do złożenia oferty;
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów.
III. KRYTERIA OCENY:
Cena oferty brutto - 100% (100 pkt)
1. Cena oferty
1) przyjmuje się, że max ilość punktów, tj. 100 punktów, otrzyma oferta z najniższą ceną,
2) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
2. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania zaproszenia . która otrzyma największa liczbę punktów w kryterium cena oferty brutto.
V. ZŁOŻENIE OFERTY:
1. Ofertę składa się w formie elektronicznej, tzn. w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej, tzn. w formie skanu z odręcznym podpisem.
2. Dokumenty (formularz oferty wraz z załącznikami) podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, wraz z pieczątką imienną (jeżeli podpis jest nieczytelny w celu identyfikacji osoby podpisującej dokumenty),
3. Dokumenty tworzące ofertę w formie skanów zamieścić na platformie elektronicznej (strona prowadzonego postępowania).
4. Instrukcja korzystania z programu Asystent Postępowania (dla Wykonawców) stanowi załącznik nr 5 do Zaproszenia.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania zostały określone w Regulaminie korzystania usług, który dostępny jest do pobrania na stronie www.DosteDOwania.pl.
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie- Asystent Postępowania informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami;
3) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo: do swobodnego wyboru oferty, do odwołania zaproszenia do składania ofert, do unieważnienia zaproszenia do składania ofert.
3. Do niniejszego Zaproszenia do składania ofert nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust.l. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 póz.1605 t.j).
4. Do zaproszenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
6. W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z wsparciem merytorycznym: https://postępowania.pl/kontakt/
pod nr telefonu 517590851 l.strzezynski@postępowania.pl oraz do doradcy ds. produktu -
Nikita Mitar, T: +48 798 855 799, n.mitar@postępowania.pl)
gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora systemu.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.