Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o
Piaski 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01, tel.: 44-737-77-93, 885-330- 061, tel.: 44-737-36-40
renata.dabrowka@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. +48 44 737 78 0
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów budowlanych
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA materiałów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SWZ) oraz Rysunkiem poglądowym (Załącznik nr 6 do SWZ)

Dokument nr: 183/ D/2024/RD

Otwarcie ofert: 20. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
20.1. Oferty zostaną rozpatrzone w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.

Składanie ofert:
19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
19.1. Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.dabrowka@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 08.07.2024r. do godz. 11:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 183/D/2024/RD - DOSTAWA materiałów budowlanych.

Miejsce i termin realizacji:
8. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
8.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 31.07.2024 lub w możliwie najkrótszym od otrzymania zamówienia
9. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
9.1. Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, Ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Wymagania:
Postępowanie zakupowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
Zatwierdził:
1. INFORMACJE OGÓLNE
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w Procedurze Zakupów RAMB sp. z o.o. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych dostępnych na stronie: https://www.ramb.pl/przetargi.html, z uwzględnieniem Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://www.ramb.pl/przetargi.html, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz przepisy wewnętrzne RAMB sp. z o.o.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu zakupowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody RAMB sp. z o.o.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem postpowania.
3. INFORMACJE WSTĘPNE:
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
3.1. "Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
3.2. "Specyfikacja" - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
3.3. "Ustawa" - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.
3.4. "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę zakupową.
3.5. "Zamawiający" - RAMB sp. z o.o., Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów
3.6. "Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 4 SWZ.
5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dla postępowania, w którym Oferta ostateczna Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zlecenie:
- dla wartości mniejszej niż 200 000,00zł - na podstawie Zamówienia, którego integralną częścią są Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://www.ramb.pl/przetargi.html
- dla wartości równej lub większej niż 200 000,00zł - na podstawie Umowy, której projekt Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować na etapie przeprowadzonego postępowania zakupowego.
6. OFERTY CZĘŚCIOWE
6.1. Możliwość składania ofert częściowych - tak
7. OFERTY WARIANTOWE
7.1. Możliwość składania ofert wariantowych - tak
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
12. CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z terminem ważności 30 dni licząc od terminu złożenia oferty
13. OKRES GWARANCI
13.1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji -preferowana gwarancja producenta
14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
14.1.0 udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
14.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej i przewidzianej zakupem działalności, jeżeli ustawy wymagają takich uprawnień
14.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
14.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
14.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
14.1.5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L III z 8.4.2022).
14.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
14.3. W celu weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa w pkt 14.1.5., Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przywołanych przepisów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie takie powinni złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 ustawy Pzp na które przypada ponad 10% wartości zamówienia. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia również w oparciu o dokumenty rejestrowe poszczególnych podmiotów (w tym CEIDG, KRS) oraz informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, o ile możliwe będzie uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, o których mowa w art. 127 ustawy Pzp. W przypadku gdy pozyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, nie będzie możliwe, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich przedłożenia. Zamawiający będzie dokonywał również weryfikacji list, o których mowa w ww. przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i Rozporządzenie UE.
15. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MUSZA BYĆ DOSTARCZONE W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
15.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 14.1 SWZ -
Załącznik nr 1
15.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia oferty w zakresie pkt 15.2. z dostępnych źródeł internetowych,
15.3. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) świadczące, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji w całości właściwego organu,
15.4. Oświadczenie (Załącznik nr 3 do SWZ) o zachowaniu poufności
15.5. Oświadczenie (Załącznik nr 4 do SWZ) Dotyczące współpracy z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę
15.6. Formularz oferty (Załącznik nr 5 do SWZ)
15.7. Rysunek poglądowy (Załącznik nr 6 do SWZ)
15.8. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności, tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 15.3 składa oświadczenie potwierdzające, że:
15.8.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
15.8.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
16. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:
16.1. Załączniki, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy złożyć w formie wiadomości e-maila dołączając skany dokumentów lub w wersji papierowej zgodnie z adresem podanym do korespondencji.
17. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA OFERTY
17.1. Treść Oferty musi odpowiadać SWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia określonego w SWZ.
17.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
17.3. Poprawki w Ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osoby podpisujące Ofertę.
17.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do Oferty. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
17.5. Wszystkie dokumenty załączone do Oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji za wyjątkiem dokumentów, do których zgodnie z prawem nie jest wymagany podpis
17.6. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli "za zgodność z oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
17.7. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną Ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
17.8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
18. NIEZBĘDNE ELEMENTY OFERTY I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Oferta zostanie uznana za ważną pod warunkiem, że będzie zawierała:
- Dane Firmy umożliwiające jednoznaczną identyfikacje (nazwa, adres itp.),
- Wartość całej oferty uwzględniającej wszystkie koszty wynikające z SWZ
- Termin związania ofertą zgodnie z SWZ
- Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
- Potwierdzenie okresu gwarancji zgodnie z SWZ
- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 15 SWZ
19.2. Dla ofert składanych w formie e-mail w celu zapewnienia poczucia uczciwej konkurencji oraz transparentności zaleca się składanie ofert zabezpieczonych hasłem. W przypadku zaszyfrowania oferty Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1 godziny od terminu wyznaczonego na złożenia oferty przysłać hasło do odczytania pliku na adres e-mail, na który została wysłana oferta. Oferta,
której nie da się odszyfrować uznanie się jako ofertę złożoną po wyznaczonym terminie. Zaleca się szyfrowanie ofert za pomocą ogólnie dostępnych programów do kompresji plików.
19.3. Oferta przysłana w formie papierowej powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność. Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:
RAMB sp. z o.o.
Piaski nr 2 97-400 Bełchatów
Oferta do postępowania nr 183/D/2024/RD pn.: "Dostawa materiałów budowlanych"
UWAGA! Koperta musi być oznaczona nazwą Wykonawcy
19.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu oferty (bez zapoznania się z jej treścią) Wykonawcy, który złożył ją po terminie.
20.2. Zamawiający nie dopuszcza obecności Wykonawców podczas otwarcia Ofert.
21. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
21.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę jedynie przed upływem terminu składania Ofert.
21.2. Zmiany do złożonej Oferty muszą zostać przesłane e-mailem na adres renata.dabrowka@ramb.pl lub złożone w kopercie na adres RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego, dodatkowo oznaczone wyrażeniem "ZMIANA"."
22. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
22.1. Jedynym kryterium oceny Ofert jest cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga
100%.
22.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto.
23. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY
23.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Zamówienia/Umowy.
23.2. Dokumenty dostarczone w Ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
23.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
23.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, do przeprowadzenia aukcji elektronicznej i/lub negocjacji. Parametrami licytowanymi w aukcji elektronicznej będzie cena, przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawców. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.ramb.pl).
23.5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizja lokalna przeprowadzona będzie w obecności pracowników Zamawiającego, w dni robocze od godz. 7:00 -r 14:00 po wcześniejszym ustaleniudo godnego terminu z wyznaczonymi pracownikami.
23.6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
23.7. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
23.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
23.9. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej Komisja może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.
Ponadto zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności.
23.10. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część.
23.11. Komisja nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
23.12. Wykonawca może zastrzec dokumenty stanowiące tajemnice spółki Wykonawcy przedstawiając pisemne oświadczenie, w którym informuje, które informacje stanowią tajemnice spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępniane
23.13. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzane będzie w walucie PLN
23.14. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.ramb.pl/przetargi.html.
23.15.Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.
23.16. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://www.ramb.pl/przetargi.html i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
23.17. W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.
23.18. Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
23.19. Do Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza zostanie skierowane zamówienie. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i skierowania zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
23.20. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego.
23.21. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
23.22. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenia patentów, własności przemysłowych, praw autorskich itp., które byłyby własnością Stron trzecich w Polsce i poza jej obszarem. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub ogłoszonej akcji przeciwko Zamawiającego przez strony trzecie, wynikających z naruszenia cudzej własności intelektualnej lub czynu nieuczciwej konkurencji Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów z tego tytułu obciążających Zamawiającego.
24. WYMAGANE ZAPISY DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNYCH
24.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu jak również inny sposób prowadzenia negocjacji.
24.2. Sposób logowania, prowadzenia aukcji elektronicznej oraz wymagania techniczne urządzeń informatycznych zostały opisane w podręczniku "Szczegółowa instrukcja korzystania z Systemu Zakupowego GK PGE dla Wykonawców.".
24.3. Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią podręcznika "Szczegółowa instrukcja korzystania z Systemu Zakupowego GK PGE dla Wykonawców".
24.4. Po zalogowaniu do Systemu Zakupowego GK PGE za pośrednictwem strony internetowej https://oneplace.marketplanet.pl, Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej.
24.5. Wykonawca powinien wziąć udział w aukcji testowej celem poprawnej weryfikacji zgodności parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu, za pośrednictwem którego będzie brał udział w aukcji, z wymogami platformy.
24.6. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
24.6.1. wyniku badania i oceny oferty tego Wykonawcy,
24.6.2. stronie internetowej, na której odbędzie się aukcja,
24.6.3. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,
24.6.4. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
24.6.5. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
24.6.6. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
24.6.7. harmonogramie dla każdego etapu aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający zamierza zamknąć aukcję elektroniczną po zakończeniu ostatniego ustalonego etapu.
24.7. Zamawiający informuje, iż parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będzie łączna cena netto lub łączna cena brutto lub cena jednostkowa netto lub inna wskazana w SWZ.
24.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji elektronicznej. O zmianie zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji.
24.9. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty lub wg zniżkowej aukcji dynamicznej co oznacza, że każda następna
oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie korzystniejsza od własnej ważnej oferty. System w regule dynamicznej dopuszcza złożenie ofert ex aequo. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
24.10. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
24.11.Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega zmianie.
24.12.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną.
24.13. Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie nie mniej niż 20 min.
24.14. Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie.
24.15. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie.
24.16. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.
24.17. Krok postąpienia zostanie wskazany w Zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej (dla każdej części zamówienia oddzielnie) jako pochodna od najkorzystniejszej ceny jednostkowej lub łącznej netto, przy czym minimalna wartość kroku postąpienia nie może być mniejsza niż 0,2%, maksymalna zaś nie wyższa jak 2%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o wzór określony SWZ.
24.18. W przypadku, gdy awaria Systemu Zakupowego GK PGE spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy, po usunięciu awarii z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres e-mail podany w formularzu oferty. Minimalny czas wznowienia wynosić będzie 5 minut z dopełnieniem do pełnych minut.
24.19. Złożenie najkorzystniejszej oferty w trakcie trwania aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem oferty.
24.20. Po zamknięciu aukcji Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny Ofert określone w Ogłoszeniu o Zakupie/SWZ/Zaproszeniu do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. Wykonawcy zobowiązani będą do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ceny złożonej w trakcie aukcji.
24.21. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wylicytowane warunki (Ofertę złożoną w aukcji elektronicznej) za pomocą elektronicznych środków komunikacji w dniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. W przypadku odmowy lub uchylania się przez Wykonawcę od potwierdzenia Oferty złożonej w toku aukcji elektronicznej Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w Postępowaniach prowadzonych w RAMB sp. z o.o. począwszy od dnia zaistnienia tych okoliczności.
24.22. Zamawiającemu niezależnie od wyniku aukcji przysługuje dalsze prawo negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy przysłali ważną ofertę.
24.23. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia aukcji elektronicznej w każdym czasie bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie odszkodowania z tego tytułu.

Kontakt:
16.2. Osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji:
w sprawach organizacyjnych i handlowych:
Renata Dąbrówka, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-77-93, tel. kom: 885-330-
061, e-mail: renata.dabrowka@ramb.pl
w sprawach technicznych:
Paweł Furczyński, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40, tel. kom: 607-617-
085, e-mail: pawel.furczynski@ramb.pl: Katarzyna Wańdoch, tel. kom. 609-160-378, e-mail:
katarzyna.wandoch@ramb.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.