Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOSNOWIEC
3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
Telefon: 32 266 34 26
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/441620
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 266 34 2
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Projekt i budowa dla zadania p.n.: Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy Ul. Kresowej w Sosnowcu"
Opis postępowania: Proszę o złożenie oferty na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Projekt i budowa dla zadania p.n.: Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy Ul. Kresowej w Sosnowcu"

Konstruując ofertę proszę przyjąć następujące założenia:

Zamawiający zamierza powierzyć sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie:

uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ,

uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego świadczący usługę winien legitymować się aktualną przynależnością do odpowiedniej okręgowej izby inżynierów budownictwa przez cały okres świadczenia usługi.

Zakres czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polegać będzie na:

Analizie i sformułowaniu ewentualnych uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego i złożonego przez wykonawcę robót budowlanych w terminach wynikających z zawartej z nim umowy.

Reprezentowaniu Zamawiającego na budowie przez kontrolowanie zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem, przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami BHP i p.poż., wiedzą techniczną i warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych.

Sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Sprawdzaniu i odbiorze robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

Bieżącej kontroli terminowości przebiegu robót budowlanych oraz bezpośrednie, pisemne reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia nie dotrzymania przez wykonawcę robót budowlanych umownych terminów częściowych i terminu końcowego bezusterkowego odbioru robót.

Uzgadnianiu i współudziale w uzgadnianiu z wykonawcą robót budowlanych i projektantem ewentualnych rozwiązań zamiennych z zachowaniem w tym zakresie ustaleń wynikających z zapisów SWZ w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych, ustaleń wynikających z treści umowy zawartej między Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych, a także stosownych przepisów, w szczególności przepisów Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.

Bieżącej kontroli tożsamości zabudowywanych materiałów i urządzeń z zaoferowanymi w postępowaniu przetargowym.

Dokonywaniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego wraz z pisemnym opiniowaniem ewentualnych usterek wykonanych robót.

Prowadzeniu bieżących rozliczeń i dokonanie rozliczenia końcowego w zakresie uzasadniającym fakturowanie częściowe i końcowe wykonanych prac przez wykonawcę robót budowlanych.

Bieżącej kontroli sumy wartości umów zawartych przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami i z dalszymi podwykonawcami.

Analizie zgodności treści umów na podwykonawstwo jakie wykonawca robót budowlanych zamierza zawrzeć z podwykonawcami z zasadami zawartymi w treści SWZ i umowy w zakresie uwarunkowań technicznych, którą Zamawiający zawrze z wykonawcą robót budowlanych. Sporządzanie pisemnych opinii z tych analiz zatwierdzających treść umów bądź wskazujących na niezgodności zapisów.

Analizie i pisemnym potwierdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez wykonawcę robót budowlanych podczas procedury odbiorowej.

Ocenie potwierdzonej pisemną opinią o jakości i ewentualnych wadach robót budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektu lecz skutkujących obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z tego tytułu wraz z określaniem poziomu obniżenia tego wynagrodzenia.

Prowadzeniu samodzielnych działań oraz współdziałanie z Zamawiającym w zakresie czynności będących następstwem ewentualnego odstąpienia przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych od umowy.

Współdziałaniu z Zamawiającym w zakresie rozpatrywania sporów z wykonawcą robót budowlanych w terminie aż do bezusterkowego odbioru gwarancyjnego robót budowlanych.

Roboty budowlane z ich wykonawcami będą rozliczane ryczałtowo.

Przewidywany terminarz świadczenia usługi to okres 4 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy to 22 - 26.07.2024 roku. Czynności odbiorowe nie wchodzą w określony wyżej termin 4 miesięcy.

Zamawiający podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych zatem Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do przestrzegania zasad tych przepisów w dotyczącym go zakresie, a w tym za wszelkie podjęte w związku z pełnioną funkcją decyzje, działania jak i ich zaniechanie.

Dodatkowo informuję, że Oferta powinna zostać skalkulowana przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018, poz. 2177 tekst jedn. z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023, poz. 1893).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z określeniem daty jej ważności oraz kwoty limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie usługi świadczonej umową.

Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zamierza powierzyć realizację części lub całości prac podwykonawcy winien w ofercie określić ten zakres i dołączyć do oferty wzór umowy z podwykonawcą. Brak takiej informacji oznaczać będzie, że zlecenie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające cały zakres określony w niniejszym zapytaniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeśli m.in. jest ona niezgodna z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz legitymuje się uprawnieniem do odrzucenia oferty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w okresie 3 lat poprzedzających wyznaczony dzień składania ofert nie wykonał zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego albo wykonał takie zamówienie w sposób nienależyty. Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego przyjmuje się w szczególności: odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, naliczenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kary umownej.

Kryterium wyboru ofert będzie całkowita cena świadczenia usługi brutto.

W ofercie proszę o:

Podanie całkowitej ceny netto, podatku VAT oraz ceny brutto:

Przedłożenie referencji z okresu nie starszego niż trzy lata od dnia złożenia oferty z tytułu nadzorowania robót budowlanych przy budowie, przebudowie boiska piłkarskiego o min. wymiarach 60 x 30 m o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Podanie informacji w formie oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z określeniem daty jej ważności oraz kwoty limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie usługi świadczonej umową.

Informację o ewentualnym powierzeniu części lub całości prac podwykonawcy z określeniem zakresu. W przypadku planowanego powierzenia części lub całości prac podwykonawcy do oferty należy dołączyć wzór umowy z podwykonawcą.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, z którym Zamawiający planował będzie zawrzeć umowę zostanie poproszony o dostarczenie kopii stosownych uprawnień i wymaganych prawem zaświadczeń uprawniających do świadczenia usługi w zakresie opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Grupa asortymentowa:

Dokument nr: DIR/15/2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/441620
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-07-04 14:00 2024-07-08 12:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOSNOWIEC
3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec
Telefon: 32 266 34 26
Województwo: ŚLĄSKIE

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.