Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Malowanie korytarzy i klatek schodowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Malowanie korytarzy i klatek schodowych

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36
63-300 Pleszew
powiat: pleszewski
tel. 62 508 11 55, 608 656 023
sekretariat@zsug.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pleszew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 508 11 55, 6
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zadania pn.
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku A Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych
w Pleszewie przy Ul. Poznańskiej 36
Powiat Pleszewski
zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty
130. 000 zł netto.
II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku A Zespołu
Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie przy Ul. Poznańskiej 36
2. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: ZSUG.394.5.2024

Otwarcie ofert: d) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.07.2024 r. o godz. 700.

Składanie ofert:
a) Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36 63-300 Pleszew
b) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 10.07. 2024 r. o godz. 1400.
c) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem
z dopiskiem: ,,Oferta na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku A Zespołu Szkół
Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie przy Ul. Poznańskiej 36 ,,- nie otwierać przed dniem
10.07.2024 r. do godz. 14:00. Koperta winna być opatrzona pieczęcią wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
III. Miejsce realizacji zamówienia:
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie Ul. Poznańska 36 63-300 Pleszew
IV. Termin realizacji zamówienia:
Zgodnie ze wskazaniem terminu przez Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia
16.08.2024 r.

Wymagania:
Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.
V. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi
załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę:
a) Dokument rejestracyjny Firmy, z którego będzie wynikać upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy;
b) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
? posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
? posiadają wiedzę i doświadczenie: (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć
oświadczenie w formularzu ofertowym)
? dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie
w formularzu ofertowym).
VI. Sposób przygotowania oferty.
1. Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić wszystkie elementy kosztów zamówienia,
a w szczególności: cenę, koszty transportu itp.
2. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zamówienia oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia
wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę oferty, obciążają wyłącznie
wykonawcę.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy.
6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaproszenia powinny zostać wypełnione
przez wykonawcę bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą formie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Pisemną ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zaproszenia.
9. Potencjalni oferenci przed złożeniem oferty powinni dokonać wizji lokalnej.
e) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
f) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
g) O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
VIII. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a) Oferta co do formy opracowania i treści - spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją;
b) Złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
c) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
d) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego;
e) Jedynym kryterium w ocenie oferty jest cena - 100%;
f) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
g) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantów cenowych;
h) Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia;
i) Cena ustalona jest na okres ważności umowy i nie podlega zmianom z wyjątkiem
odpowiednich zapisów w umowie;
j) Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku
akcyzowym.
IX. Warunki płatności:
Płatność za wykonane roboty remontowe nastąpi w terminie do 7dni od daty złożenia w siedzibie
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem przedłożenia faktury będzie
dokonanie odbioru końcowego robót, potwierdzone odpowiednim protokołem.
X. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów
wymaganych od Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.
4. Termin związania ofertą: do 7 dni od terminu składania ofert.
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści
niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja
treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego
przekazanie Wykonawcom.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez
dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Kontakt:
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia udzielają:
Iwona Kałużna- dyrektor szkoły tel. 62 508 11 55, 608 656 023
7. Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udzielają: Iwona Kałużna- dyrektor

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.