Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grzmiąca
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
powiat: szczecinecki
Tel. (94) 3736810 wew.67 wew. 46; 3736867 Fax. (94) 37-368-83, 604 493 552, 537-555-023
gmina@grzmiaca.org.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Grzmiąca
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (94) 3736810 we
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych

na realizację zadania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg
na terenie gminy Grzmiąca
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dwóch dróg na terenie gminy Grzmiąca. Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch odrębnych opracowań dla dwóch różnych zadań:
1) Zadanie nr 1 - ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sucha"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres opracowania dla zadania nr 1:
Przebudowa dróg gminnych położonych na działkach ewidencyjnych nr 98, 87, 128 obręb Sucha
w miejscowości Sucha na odcinku około 770m. W ramach projektowanej dokumentacji należy przewidzieć m.in.:
w zakresie w branży drogowej: przebudowę dróg na nawierzchnię bitumiczną, przebudowę chodników z kostki betonowej, przebudowę zjazdów wraz z wymianą krawężników i obrzeży, wykonanie peronu przy przystanku autobusowym, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie poboczy z kruszywa; wycinkę drzew
i krzewów niezbędną do zaprojektowania i wykonania inwestycji;
w zakresie odwodnienia: oczyszczenie istniejących rowów, przebudowę wpustów, przykanalików
i studni, remont przepustu.
Istniejący stan drogi:
Drogi gminne o szerokości od 3,90m do 6,20m o nawierzchni bitumicznej, brukowej, tłuczniowej. Chodniki wykonane z płytek betonowych, betonu. Istniejące zjazdy utwardzone. W drodze znajduje się kanalizacja sanitarna oraz inne media.
2) Zadanie nr 2 - ,,Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Równe"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres opracowania dla zadania nr 2:
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1/8, obręb Grzmiąca
w miejscowości Równe, polegająca na budowie progu/progów zwalniających z kostki betonowej. Ustalenie dokładnej lokalizacji dla projektowanego progu/progów na etapie realizacji zamówienia.
Istniejący stan drogi:
Droga gminna o szerokości 3,50m z bitumiczną nawierzchnią. Na drodze funkcjonuje linia komunikacji transportu publicznego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia, w tym także do całkowitej rezygnacji z realizacji któregoś z zadań (zadania nr 1 lub zadania nr 2) - w przypadku nieposiadania wystarczającej ilości zabezpieczonych środków finansowych przeznaczonych na realizację danego zadania.
3. Szerokość projektowanych dróg musi być spójna zarówno z szerokością wynikającą z ewidencji gruntu i budynków, jak i faktycznymi warunkami terenowymi. Należy przewidzieć ewentualność wystąpienia przebudowy urządzeń infrastruktury obcej, w przypadku wystąpienia kolizji
z projektowaną drogą.
4. Projekty powinny zawierać badania geotechniczne gruntu w zależności od potrzeb.
5. Obszar Gminy Grzmiąca nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnień, ekspertyz, badań, opinii, mapy do celów projektowych, itp. Mapy do celów projektowych zapewnia Zamawiający.
8. Dokumentacja obejmować będzie - dla każdego z zadań:
1) Projekt budowlany wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej;
2) Kosztorys inwestorski szczegółowy - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej;
3) Przedmiar robót - 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej;
4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy - 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej;
5) Projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej;
6) Projekt tymczasowej organizacji ruchu - 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej;
7) Zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych lub pozwolenie na budowę - 1 egzemplarz
w formie papierowej;
8) Pozostałe dokumenty, o ile wystąpią - 3 egzemplarze w formie papierowej.
Wyżej wymienione dokumenty należy sporządzić w formie elektronicznej na przenośnym nośniku pamięci (pendrive), przy czym dokumenty opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu powinny zostać przekazane:
1) w postaci możliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,,*.dwg" lub ,,*.dgn", dokumenty tekstowe
wg standardu Microsoft Word -,,*.doc" lub ,,*.rtf", przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
w standardzie ,,*.mdb" lub ,,*.ath" lub ,,*.xml" lub standardzie Excel ,,*.xls"),
2) w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację w standardzie ,,*.PDF".
9. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych jest zobowiązany do uzgodnienia szczegółowego zakresu robót i aspektów technicznych do ujęcia w opracowaniu oraz do współpracy
z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
10. Na Wykonawcy ciąży obowiązek bezpłatnego usunięcia ewentualnych wad lub błędów w wykonanych opracowaniach, a także bezpłatnego dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 10 dni od daty przekazania mu przez Zamawiającego zawiadomienia o konieczności sporządzenia takiej aktualizacji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas jaki upłynął od przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego sporządzenia wyjaśnień w przypadku ewentualnych zapytań wykonawców robót budowlanych składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych objętych sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacją projektową.
12. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego opracowaną dokumentacją, od dnia przekazania terenu robót wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych nie później jednak niż do 31.12.2027 roku.
13. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu projektowanych dróg oraz ich otoczenia,
a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
14. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Dokument nr: ZP.271.15.2024

Składanie ofert:
12. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, Ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca:
o elektronicznie za pośrednictwem: elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /grzm/skrytka lub poczty elektronicznej (e-mail) na adres: gmina@grzmiaca.org.pl,
o faksem na nr 094 373-68-83,
o pocztą, kurierem lub osobiście pok. nr 111 (sekretariat).
13. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, Ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, pok. nr 111 (sekretariat), w terminie do dnia 09.07.2024 roku, do godz. 12:00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2024 roku

Wymagania:
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie obowiązującego
u Zamawiającego ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto", z wyłączeniem przepisów ustawowych w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z późn. zm.) oraz w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
a) warunek spełni Wykonawca, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń - uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 334), uprawniające do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.
1.
2. Dokumenty, jakie Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt. (a - wraz
z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawiera w swojej treści formularz cenowy.
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
6. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik) przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
7. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.
8. Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi
w umowie.
10. Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.
8. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o jedyne kryterium, którym jest - Cena - 100 %.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę brutto.
3. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizacje zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
4. Zamawiający poprawia w ofercie następujące kategorie omyłek:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca (http://bip.grzmiaca.org.pl/).
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Uwagi:
11. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO") (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grzmiąca z siedzibą w Grzmiącej (78-450).
Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@grzmiaca.org.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@grzmiaca.org.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych
z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych.
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej
w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
W zakresie merytorycznym: Pan Paweł Klepczarek - tel. 094 373-68-10 wew.67
W zakresie procedury: Pani Patrycja Cieślak - 094 373-68-10 wew. 46 lub 537-555-023.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.