Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1152z dziś
6788z ostatnich 7 dni
27880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 646 33 44, fax +48 61 820 17 09, tel. 885 987 868
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 646 33 4
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Nazwa postępowania:
Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania
pn. Wymiana nawierzchni ulic Świętogórskiej, Uroczej i Jasne Błonie w Poznaniu.

5. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania
pn. Wymiana nawierzchni ulic Świętogórskiej, Uroczej i Jasne Błonie w Poznaniu. Zamówienie dotyczące robót
budowlanych zostało podzielone na dwie części:
a) Cześć 1- wymiana nawierzchni ulicy Świętogórskiej na odcinku od ulicy Kordeckiego do ulicy Adama Logi,
b) Część 2- wymiana nawierzchni ulicy Uroczej w zakresie podstawowym i ulicy Jasne Błonie w zakresie
objętym prawem opcji (zakres opcjonalny):
Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Zespół Inspektorów Nadzoru zobowiązuje się pełnić stały i ciągły nadzór inwestorski zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami, w zakresie określonym przez dokument: ,,Procedura
funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w ZDM", który dostępny jest na stronie internetowej
https://zdm.poznan.pl/pl/obowiazki-inspektora-nadzoru.
Przez nadzór stały i ciągły rozumie się pobyt na terenie budowy Inspektorów nadzoru inwestorskiego w miarę
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Inspektor nadzoru zobowiązuje się stawiać na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania
robót wymagających nadzoru.
Do podstawowych obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru należy w szczególności:
a) udział w przekazaniu placu budowy,
b) kontrola sporządzonych przez wykonawcę robót dokumentów:
- projektu organizacji ruchu,
- programu zapewnienia jakości,
- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykazu podstawowych materiałów zastosowanych przy rozbudowie drogi,
c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie,
d) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów,
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
f) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót,
g) przygotowanie dokumentów w celu zgłoszenia do państwowego organu nadzoru budowlanego
zakończenia budowy i zgłoszenie do państwowego organu nadzoru budowlanego zakończenia budowy
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz wystąpienie o wydanie zgody na użytkowanie obiektu
(jeżeli zgłoszenie i zgoda na użytkowanie obiektu są wymagane),
h) potwierdzanie faktycznie oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek,
i) kontrola dostarczonych Zamawiającemu przez wykonawcę robót, a przewidywanych w przepisach lub
umowie z wykonawcą robót dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy oraz dołączonych atestów i certyfikatów,
wydawanie opinii dotyczących stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru wad lub braków
nadających lub nie nadających się do usunięcia,
k) bieżąca kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do harmonogramu zgodnie z zapisami umowy
zawartej z wykonawcą na wykonanie robót,
l) przedstawianie Zamawiającemu opinii (w formie pisemnej) dotyczących ewentualnych robót dodatkowych,
uzupełniających lub zamiennych,
m) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie ewentualnych zmian sposobu wykonania robót
w stosunku do dokumentacji projektowej,
n) sprawdzanie poprawności sporządzania przez wykonawcę dokumentów rozliczeniowych przy odbiorach
częściowych i odbiorze końcowym inwestycji,
o) nadzór nad wykonaniem robót przez wykonawcę w zakresie rzeczowym i terminowym, zgodnie
z harmonogramem robót,
p) potwierdzanie dokumentów rozliczeniowych w ramach nadzoru inwestorskiego,
q) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji fotograficznej dla wszystkich robót (w tym
zanikających) obejmującej etap przed realizacją, w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania,
r) informowanie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie
nieprawidłowościach,
s) nadzór nad usunięciem przez wykonawcę robót wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji (na podstawie
odrębnego zlecenia),
t) sporządzania raportów co dwa tygodnie - z postępów robót budowlanych w formie elektronicznej wraz ze
zdjęciami. Raporty należy przesłać na adres e-mail: iri@zdm.poznan.pl
u) sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych oświadczenia o prawidłowo zabezpieczonej zieleni
zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania
w dokumencie ,,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni".
v) przed przekazaniem terenu Inspektor zobowiązuje się sporządzić protokół z oględzin terenu, opisujący stan
terenu, w szczególności drzew i krzewów wymagających ochrony wraz z dokumentacją fotograficzną.
w) Inspektor zobowiązuje się do przeprowadzania regularnych przeglądów stanu zdrowotnego roślin i ich
zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac budowlanych - minimum co 2 tygodnie lub na wezwanie
Zamawiającego. Dodatkowo należy sporządzać raporty po zrealizowaniu następujących etapów:
zabezpieczenie zieleni na czas budowy, w trakcie wykonywania nasadzeń zieleni, po zakończeniu prac
związanych z zielenią. Raporty z załączoną dokumentacją fotograficzną należy przesłać na adres e-mail:
iri@zdm.poznan.pl.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykonali lub wykonywali w sposób nienależyty,
w szczególności niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wcześniej udzielone zamówienia w zakresie pełnienia
nadzoru inwestorskiego.

Dokument nr: ZDM-IRI.342.43.2024.1, ZDM-24-120831

Otwarcie ofert: 13. Data i godz. otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2024r. o godz. 10:00 w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

Składanie ofert:
11. Miejsce i sposób złożenia ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania
i numerem referencyjnym oraz informacją ,,nie otwierać przed 19.07.2024 r. godz. 9.00- oferta do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i numeru referencyjnego.
12. TERMIN SKŁADANIA ofert: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.07.2024 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
8. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia
budowy.
Za termin realizacji Umowy przyjmuje się czas realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu robót
budowlanych dla zadania pn. Wymiana nawierzchni ulic Świętogórskiej, Uroczej i Jasne Błonie w Poznaniu:
Orientacyjny termin realizacji robót budowlanych:
a) Wymiana nawierzchni ulicy Świętogórskiej:
? Etap I- wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu- do 25 dni od dnia podpisania
umowy z wykonawcą robót budowlanych,
? Etap II- zakończenie robót budowlanych- do 55 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót
budowlanych,
? Etap III- zakończenie przedmiotu umowy- do 85 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót
budowlanych.
b) Wymiana nawierzchni ulicy Uroczej i Jasne Błonie:
? Etap I- wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu- do 30 dni od dnia podpisania
umowy z wykonawcą robót budowlanych,
? Etap II- zakończenie robót budowlanych- do 70 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót
budowlanych,
Zakres opcjonalny zamówienia- zakończenie robót budowlanych- do 90 dni od dnia podpisania
umowy z wykonawcą robót budowlanych,
Etap III- zakończenie przedmiotu umowy na roboty budowlane- do 110 dni od dnia podpisania
umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Wymagania:
4. Adres pod którym umieszczony jest opis przedmiotu zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Zakładka: ,,Zamówienia Publiczne", dalej: ,,Zamówienia poniżej 130 tys. złotych"
Wartość robót dla Części 1 wynosi 149 368,32 zł brutto
Wartość robót dla Części 2 wynosi:
- zakres podstawowy: 674 359,80 zł brutto
- zakres opcjonalny: 304 925,12 zł brutto
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca winien dysponować do wykonania zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, w tym:
a) Dla zakresu robót uwzględnionych w części 1:
? Inspektor branży drogowej- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w branży inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
b) Dla zakresu robót uwzględnionych w części 2:
? Inspektor branży drogowej (koordynator) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w branży inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, i aktualny wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
? Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych - posiadający uprawnienia branżowe Inspektora Nadzoru Terenów
Zieleni.
Inspektor branży drogowej pełni funkcję koordynatora w Zespole Inspektorów Nadzoru.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia
i uprawnień.
W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe
z Wykonawcą zadania - Antoni Napierała AN BRUK, ul. Folwarczna 31, 62-060 Witobel (część 1), Sunrise Inwestycje
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefana Batorego 101, 62-080 Batorowo (część 2), nie zapewniają
bezstronności i niezależności w ramach pełnionej funkcji inspektora nadzoru. W celu weryfikacji wskazanej powyżej
przesłanki Oferent, którego oferta zastanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie złożyć
oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena brutto.
W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, jednym z załączników do faktury będzie oświadczenie
podwykonawcy o braku zaległości finansowych wynikających z przedmiotowej Umowy.
Faktury będą płatne przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane
na fakturze.
Jako nabywcę na fakturze należy wskazać:
MIASTO POZNAŃ
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:
NABYWCA:
Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368
Faktury elektroniczne można przesyłać na następujący adres mailowy: faktury@zdm.poznan.pl.
W umowach, zamówieniach lub innych dokumentach potwierdzających warunki transakcji zawieranych
z wykonawcami będącymi podatnikami VAT należy umieszczać zapisy, w których w razie obligatoryjnej metody
podzielonej płatności:
a) Wykonawca oświadczy, że rachunkiem rozliczeniowym będzie wskazany w umowie i na fakturze numer
rachunku bankowego,
b) Jeśli wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym,
zamawiający wstrzyma płatności do czasu wskazania przez wykonawcę prawidłowego numeru rachunku
bankowego, o czym zamawiający poinformuje wykonawcę,
c) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec wykonawcy w przypadku zapłaty należności
umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego.
Do faktury należy załączyć dokument potwierdzający wykonanie Umowy - protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający dopuszcza możliwość odrębnej płatności za
poszczególne zakresy określone w przedmiocie zamówienia.
W przypadku, gdy z powodu działania lub zaniechania działania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi
szkoda po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
6. Kary umowne:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia; przez
opóźnienie rozumie się wykonywanie czynności po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) za każdy przypadek niestawienia się inspektora w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w wysokości 250 zł,
c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego brutto- za każde naruszenie,
d) z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku
niepokrycia przez karę umowną powstałych szkód.
Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w szczególności
z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje umowy w całości lub w części w sposób należyty Zamawiający po
wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń, może zlecić ich wykonanie w całości lub w części
podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
9. Warunki uczestnictwa:
Oferent składa:
a) Formularz ofertowy wraz z wykazem osób (załącznik 1)
b) Oświadczenie o niepowiązaniu z wykonawcą robót budowlanych (załącznik 2)
10. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZDM-IRI.342.43.2024
Wykorzystując drogę elektroniczną
oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego
otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
3. Nazwa komórki, osoba do kontaktu:
Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Wilczak 17,
Emilia Schulz, tel. 885 987 868, echulz@zdm.poznan.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.